ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Član 1.

U članu 5. Zakona o koncesijama («Službene novine Federacije BiH», broj: 40/02) dodaje se novi stav 4. koji glasi:
«U slučajevima kada Vlada Federacije odlučuje o dodjeli koncesije za određeno dobro na osnovu člana 6. ovog Zakona, a kada se to dobro nalazi u cijelosti ili pretežno na području jedne općine, odnosno kada se posljedice dodjele koncesije odnose pretežno na tu općinu, odluku iz stava 1. ovog člana donosi Vlada Federacije na prijedlog resornog ministra i uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća lokalne zajednice na čijem području se dodjeljuje koncesija».


Član 2.

U članu 9. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
«Kada se pokreće postupak za dodjelu koncesija u skladu sa članom 5. stav 4. ovog Zakona, Komisija iz stava 1. ovog člana broji devet članova. Sedam članova Komisije su stalni članovi koji se imenuju u skladu sa članom 10. stav 1. ovog Zakona, a dva promjenljiva člana imenuje resorni ministar sa liste općinskog vijeća na čijoj teritoriji se nalazi predmet koncesije.
Lista općinskog vijeća mora sadržavati najmanje šest istaknutih stručnjaka u lokalnoj sredini iz oblasti prava, ekonomije i inženjerstva i na njih se primjenjuju ograničenja predviđena u članu 10. st. 4., 5. i 7».


Član 3.

U članu 12. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
«Vlada Federacije utvrđuje visinu naknada i za promjenljive članove komisije iz lokalne zajednice».


Član 4.

U članu 15. u stavu 1. na kraju rečenice briše se tačka i dodaje tekst: «i budžetima općina iz kojih su imenovani promjenljivi članovi».


Član 5.

U članu 21. u stavu 1. iza alineje 2. dodaje se nova koja glasi:
«-utvrđuje način donošenja odluka komisije kada odlučuje u slučajevima predviđenim članom 5. stav 4.».
Dosadašnje alineje 3., 4., 5. i 6. u članu 21. u stavu 1. postaju alineje 4., 5., 6. i 7.

Član 6.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                               PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                        PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH                         PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić                                                                Muhamed Ibrahimović