ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI


Članak 1.


U Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji («Službene novine Federacije BiH», broj:70/05) u članku 6. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
«Izuzetno, roditeljima ženjenoga poginuloga, umrloga ili nestaloga dobitnika ratnoga priznanja ili odličja iza kojega nije ostalo potomstvo pripada pravo na mjesečni novčani dodatak u iznosu propisanome za osobe iz članka 5. ovoga zakona, ukoliko pravo na mjesečni novčani dodatak ne mogu ostvariti osobe iz stavka 2. ovoga članka zbog stupanja u brak ili izvanbračnu zajednicu, kao i u slučaju kada je brak prestao prije smrti poginuloga, umrloga ili nestaloga dobitnika ratnoga priznanja ili odličja, a iza kojega nije ostalo potomstvo».
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.


Članak 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                                ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                 PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                       Muhamed Ibrahimović