ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

 

Članak 1.

            U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave («Službene novine Federacije BiH», br. 58/02, 19/03 i 38/05) u članku 4. točka 1. briše se.
Dosadašnje toč. 2. do 16. postaju tač. 1. do 15.

Članak 2.

            Članak 5. briše se.

Članak 3.

            U članku 22. u osamnaestom redu riječi: «izradu i donošenje svoga plana obrane» brišu se.

Članak 4.

            U članku 23. u šestom redu riječi: «geodetsko-kartografske poslove od značaja za obranu» brišu se.

Članak 5.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije  BiH», a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, v.r.