ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

 

Član 1.

            U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave («Službene novine Federacije BiH», br. 58/02, 19/03 i 38/05) u članu 4. tačka 1. briše se.
Dosadašnje tač. 2. do 16. postaju tač. 1. do 15.

Član 2.

            Član 5. briše se.

Član 3.

            U članu 22. u osamnaestom redu riječi: «izradu i donošenje svoga plana odbrane» brišu se.

Član 4.

            U članu 23. u šestom redu riječi: «geodetsko-kartografske poslove od značaja za odbranu» brišu se.

Član 5.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije  BiH», a primjenjivat će se od 1.januara 2006. godine.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.