ZAKON
O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA
I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuju: prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava razvojačenih branitelja (kao osoba zaslužnih u domovinskom/obrambeno-osloboditeljskom ratu), kao i prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava članova obitelji razvojačenih branitelja.

Članak 2.

Razvojačenim braniteljem, u smislu ovoga zakona, smatra se pripadnik Hrvatskoga vijeća obrane, Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije nadležnoga organa unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage), koji je sudjelovao u obrani Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno) od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka izravne ratne opasnosti i koji je razvojačen rješenjem nadležnoga vojnog tijela kao i osoba koja je sudjelovala u pripremi za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine u vrijeme prije 18.09.1991. godine, a koja je angažirana od nadležnih tijela.

Pod sudjelovanjem u obrani Bosne i Hercegovine, u smislu stavka 1. ovoga članka, podrazumijeva se sudjelovanje u oružanome otporu i djelovanje koje je u izravnoj svezi s pružanjem otpora.

Dragovoljcem u organiziranju otpora, u smislu ovoga zakona, smatra se pripadnik vojnih i policijskih postrojbi koji je sudjelovao u pripremi za obranu i u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 18.09.1991. do 19.06.1992. godine, kao i druga osoba koja nije bila vojni obveznik u vrijeme dragovoljnog stupanja u Oružane snage i ostala neprekidno u postrojbama do kraja rata ili je ranije razvojačena od nadležnoga vojnog tijela.

Veteranom, u smislu ovoga zakona, smatra se osoba koja je stupila u postrojbe Oružanih snaga u razdoblju od 19.06.1992. godine do kraja 1992. godine i ostala neprekidno do 23.12.1995. godine ili ranije razvojačena od nadležnoga vojnog tijela, ali ne na osobni zahtjev.

Članak 3.

Članovi obitelji razvojačenoga branitelja, u smislu ovoga zakona su:
1. bračni partner, djeca rođena u braku i izvan braka (uža obitelj);
2. usvojena djeca te pastorci koji žive u zajedničkome kućanstvu s razvojačenim braniteljem;
3. roditelji i usvojitelj;
4. očuh i maćeha koji žive u zajedničkome kućanstvu s razvojačenim braniteljem;
5. djed i baka po ocu i majci koji su skrbili o podizanju i odgoju osobe od koje izvode pravo i s kojom žive u zajedničkom kućanstvu i koji su živjeli u zajedničkome kućanstvu s razvojačenim braniteljem netom prije njegova stupanja u Oružane snage, pod uvjetom da nema osoba iz toč. 1., 2., 3. i 4 ovoga stavka;
6. maloljetna braća i sestre te braća i sestre nesposobni za privređivanje, a čija je nesposobnost nastupila prije 15. godine života, ako zajedno žive s razvojačenim braniteljem i ukoliko nemaju roditelje, odnosno članove uže obitelji;
7. izvanbračni partner razvojačenoga branitelja s kojim živi u zajedničkome kućanstvu najmanje tri godine ili kraće ako imaju zajedničko dijete.

Članak 4.

Zajedničkim kućanstvom, u smislu ovoga zakona, smatra se zajednica života, stanovanja, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Članak 5.

Propisima iz oblasti obrane utvrđuje se: tko se smatra pripadnikom Oružanih snaga, vojnom osobom; vojna služba, vršenje vojne i druge dužnosti za ciljeve obrane, kao i sva druga pitanja glede svojstva i statusa pripadnika Oružanih snaga.

II. PRAVA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 6.

Pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom osobe iz članka 2. ovoga zakona imaju pravo na:
1. novčanu naknadu za vrijeme neuposlenosti;
2. prava na temelju preostale radne sposobnosti;
3. stimulativne mjere i prednost pri upošljavanju;
4. prednost pri dodjeli kredita za podsticanje samoupošljavanja;
5. povoljnije uvjete umirovljenja;
6. osnovno osiguranje:
7. zdravstvenu zaštitu;
8. stambeno zbrinjavanje;
9. subvencioniranje plaćanja naknada troškova korišćenja građevnoga zemljišta;
10. prednost pri upisu u obrazovne ustanove i pravo na osiguravanje sredstava za nabavku udžbenika;
11. prednost pri dodjeli stipendija i smještaju u studentske domove.

Pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom osobe iz članka 3. ovoga zakona imaju pravo na:
1. zdravstvenu zaštitu;
2. prednost pri upisu u obrazovne ustanove i pravo na osiguranje sredstava za nabavku udžbenika;
3. prednost pri dodjeli stipendija i smještaju u đačke i studentske domove;
4. prednost pri upošljavanju;
5. pomoć u slučaju smrti.


Prava utvrđena u st. 1. i 2. ovoga članka ostvaruju se pod uvjetima i na način propisan ovim zakonom i propisima koji se donesu na temelju ovoga zakona, kao i drugim zakonima kojima se uređuju određena prava razvojačenih branitelja.

Članak 7.

Osnovicu za sva novčana primanja prema ovome zakonu čini prosječna mjesečna neto-plaća isplaćena u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u prethodnoj godini, prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

1. Novčana naknada za vrijeme neuposlenosti

Članak 8.

Neuposleni razvojačeni branitelj ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme neuposlenosti ovisno o vremenu provedenom u Oružanim snagama.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti razvojačeni branitelj koji se prema Zakonu o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01 i 22/05) smatra neuposlenom osobom.

Neuposleni razvojačeni branitelj kojemu je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje jednu godinu ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme neuposlenosti u iznosu od 25% prosječne plaće u Federaciji iz prethodne godine i to najdulje jednu godinu od dana stupanja na snagu ovoga zakona, odnosno prijavljivanjem nadležnome Zavodu za upošljavanje do uposlenja ili odbijanja ponuđenoga uposlenja koje odgovara njegovoj stručnoj spremi.

Pod uvjetima i na način iz prethodnoga stavka za sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje dvije godine razvojačeni branitelj ima pravo na novčanu naknadu u trajanju od najdulje dvije godine, a za sudjelovanje u obrani tri godine ima pravo na naknadu u trajanju najdulje tri godine.

Članak 9.

Pravo na novčanu naknadu prema odredbama stavaka 1, 2, 3, i 4. članka 8. ovoga Zakona prestaje s danom osiguranja kredita za upošljavanje pod povoljnim uvjetima.

Članak 10.

Potrebna novčana sredstva i isplatu novčanih naknada propisanih člankom 8. ovoga zakona osigurava nadležna kantonalna služba za upošljavanje u suradnji s Federalnim zavodom za upošljavanje.

Ravnatelj će Federalnoga zavoda za upošljavanje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti bliži propis o načinu ostvarivanja i isplate novčane naknade za vrijeme neuposlenosti.
Neuposleni razvojačeni branitelj koji je korisnik mjesečnih novčanih primanja prema federalnim propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ili propisima iz drugih oblasti može po osobnome izboru koristiti prava iz članka 8. ovoga zakona ili mjesečna novčana primanja koja su mu priznata prema drugim federalnim propisima iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i drugih oblasti.


2. Prava na temelju preostale radne sposobnosti

Članak 11.

Neuposleni razvojačeni branitelj kod koga je usljed bolesti ili ozljede došlo do težega oštećenja organizma na temelju preostale radne sposobnosti ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju uključujući i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži viša stručna sprema od one koju ima, ako prema općem obrazovanju, godinama života, zdravstvenomu stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspješnu rehabilitaciju.

Profesionalnom rehabilitacijom osigurava se osposobljavanje za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg zanimanja, stručno osposobljavanje za vršenje određenog zanimanja i stručno usavršavanje.

Članak 12.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju a na temelju zahtjeva razvojačenog branitelja utvrđuje se na temelju nalaza, ocjene i mišljenja povjerenstva stručne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, sukladno propisima iz oblasti mirovinsko-invalidskoga osiguranja.

Povjerenstvo iz prethodnoga stavka dužno je u roku od 30 dana od dana prijama zahtjeva izvršiti ocjenu radne sposobnosti i o tome u daljnjem roku od osam dana pisano izvijestiti razvojačenoga branitelja i općinsku službu za upravu za braniteljsko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: općinska služba) prema mjestu prebivališta razvojačenoga branitelja.

Općinska je služba dužna uputiti razvojačenoga branitelja na profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 60 dana od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Članak 13.

Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne ustanove, Grad Sarajevo, Grad Mostar i općine, kao i sve pravne osobe čiji je osnivač Federacija, Grad Sarajevo, Grad Mostar ili općina, odnosno koja se financiraju iz proračuna sa sudjelovanjem od najmanje 25%, dužni su primiti na profesionalnu rehabilitaciju razvojačenoga branitelja kojeg uputi kantonalni organ nadležan za braniteljska pitanja na prijedlog općinske službe.

Subjekt će iz prethodnoga stavka svojim općim aktima urediti prava, uvjete i postupak za ostvarivanje ovoga prava, kao i plan i program profesionalne rehabilitacije.

Članak 14.

Razvojačeni branitelj za vrijeme profesionalne rehabilitacije koja se obavlja u mjestu udaljenom najmanje 100 kilometara od mjesta njegova prebivališta ima pravo, osim novčane naknade iz članka 8. ovoga zakona, i na naknadu u visini od 30% od osnovice za vrijeme predviđeno za rehabilitaciju.

Članak 15.

Uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju na temelju preostale radne sposobnosti, kao i osiguranja sredstava za financiranje profesionalne rehabilitacije propisuju se posebnim pravilnikom koji donosi kantonalni ministar za pitanja branitelja u suradnji s Federalnim zavodom za upošljavanje.


3. Stimulativne mjere i prednosti pri upošljavanju

Članak 16.

Osobe iz članka 2. ovoga zakona imaju, pod jednakim uvjetima, pravo na prednost prilikom upošljavanja pod uvjetima i na način predviđen politikom upošljavanja u kantonu.

Federalni i kantonalni organ uprave, kantonalne upravne ustanove, općine, kao i sve pravne osobe čiji je osnivač kanton ili općina, odnosno koje se financiraju iz proračuna sa sudjelovanjem od najmanje 25%, dužni su prilikom prijama u radni odnos osigurati prednost razvojačenom branitelju iz članka 2. ovoga zakona, kao i članovima njegove uže obitelji.

Članak 17.

Kanton, općina, kao i sve pravne osobe iz članka 13. ovoga zakona dužni su izvršiti reviziju svih dosadašnjih upošljavanja od 1998. godine do danas.

Nadležne inspekcije rada izvršit će kontrolu upošljavanja u kantonu i općini i svim drugim pravnim subjektima iz članka 13. ovoga zakona, u razdoblju iz stavka 1. ovoga članka.

Ukoliko se utvrdi kršenje zakona prilikom upošljavanja, nepoštivanje Odluke o prioritetima za upošljavanje, nepoštivanje rang liste, neraspisivanje javnoga natječaja, itd., nadležne inspekcije rada podnijet će prekršajne i kaznene prijave protiv poduzeća, ustanova i osoba odgovornih za kršenje zakona.

Poduzeća, ustanove i drugi pravni subjekti za koje se utvrdi da su kršili zakon pri upošljavanju dužni su ukinuti ta rješenja o zasnivaju radnoga odnosa i raspisati javne natječaje za novi prijam, gdje osobe koje su do sada radile neće imati prednost prilikom upošljavanja u odnosu na osobe iz članka 2. ovoga zakona.

Stimuliranje upošljavanja osoba iz članka 2. ovoga zakona regulirat će se posebnim federalnim i kantonalnim propisima u vidu smanjenja doprinosa i poreza poslodavcima koji upošljavaju osobe s evidencije Zavoda za upošljavanje.

4. Prednost pri dodjeli kredita za podsticanje samoupošljavanja

Članak 18.

Razvojačenim braniteljima osigurat će se prednost pri dodjeli kredita Federalnoga zavoda za upošljavanje i kantonalnih službi za upošljavanje, u cilju podsticanja samoupošljavanja ili razvijanja postojeće gospodarske djelatnosti u cilju otvaranja novih radnih mjesta, kao i druga sredstva podsticaja u oblasti industrije, poljoprivrede i maloga i srednjega obrta.

Članak 19.

Sredstva za realiziranje prava iz članka 18. ovoga zakona osigurat će Federalni zavod za upošljavanje i kantonalne službe za upošljavanje, u okviru sredstava namijenjenih redovitoj djelatnosti, kao i namjenski dobivena sredstva za podsticanje upošljavanja i samoupošljavanja ove populacije.

Kreditna se sredstva mogu odobravati samo na temelju pismenoga zahtjeva s odgovarajućim pisanim privicima i poslovnoga plana (investicijskoga programa).

Članak 20.

Visina kreditnih sredstava za pojedinačno samoupošljavanje može iznositi do 50.000 KM, za proširenje postojeće gospodarske djelatnosti u cilju otvaranja novih radnih mjesta do 20.000 KM po jednoj novouposlenoj osobi, a najviše do 100.000 KM po zahtjevu.

Kamatna stopa može iznositi najviše 4% za poljoprivrednu proizvodnju i do 5% za ostale djelatnosti.

Članak 21.

Ukoliko su nadležni kantonalni organi donijeli poseban propis kojim se stimulira podsticaj upošljavanja i samoupošljavanja razvojačenih branitelja, u svezi s ovom problematikom, prvenstveno će se primjenjivati odredbe toga propisa.

Ukoliko do dana stupanja na snagu ovoga zakona ne bude donesen propis u smislu iz prethodnoga stavka, Federalni zavod za upošljavanje će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, u okviru svoje nadležnosti, nadležnomu federalnom tijelu ili Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predložiti donošenje odgovarajućega propisa kojim će se bliže urediti pitanja regulirana čl. od 18. do 21. ovoga zakona.

5. Povoljniji uvjeti umirovljenja

Članak 22.

Dragovoljac u organiziranju otpora iz članka 2. stavak 3. ovoga zakona kojem je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju najmanje dvije godine stječe pravo na starosnu mirovinu kada navrši 55 godina života i najmanje 30 godina mirovinskoga staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/98, 49/00, 32/01 i 73/05).

Članak 23.

Veteran iz članka 2. stavak 4. ovoga zakona kojem je priznato sudjelovanje u obrani Bosne i Hercegovine u trajanju najmanje dvije godine stječe pravo na starosnu mirovinu s navršenih 35 godina mirovinskoga staža, bez obzira na godine života, odnosno pravo na starosnu mirovinu kada navrši 60 godina života i najmanje 20 godina mirovinskoga staža, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Članak 24.

Sredstva za isplatu mirovina ostvarenih sukladno čl. 22. i 23. ovoga zakona osigurat će se u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine i refundirat će se Federalnom zavodu MIO/PIO sve dok korisnik mirovine iz čl. 22. i 23. ovoga zakona ne ispuni uvjete za starosnu mirovinu sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju.


6. Osnovno osiguranje

Članak 25.

Pravo na osnovno osiguranje ima razvojačeni branitelj stariji od 60 godina koji je u Oružanim snagama proveo neprekidno najmanje dvije godine ako on i njegov bračni partner ili izvanbračni partner nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje i ako stalno žive i imaju prebivalište na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Članak 26.

Smatra se da osoba iz članka 25. ovoga zakona i njen bračni partner ili izvanbračni partner nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje ako nijedno od njih:
1. nije u radnome odnosu;
2. ne obavlja samostalnu djelatnost osobnim radom;
3. nije uživatelj domaće ili inozemne mirovine;
4. nije korisnik mjesečnih novčanih primanja prema federalnim i kantonalnim propisima;
5. nije korisnik prava iz čl. 8. i 9. ovoga zakona;
6. nema u vlasništvu zemljište površine veće od 10.000 m2;
7. nema drugih prihoda na temelju izdavanja u zakup stambenih zgrada, poslovnoga prostora i slično.

Članak 27.

Iznos osnovnoga osiguranja utvrđuje se u visini od 20% od osnovice i usklađuje se od 1. siječnja tekuće godine s kretanjem prosječne plaće u Federaciji u prethodnoj godini.

Članak 28.

Osobama koje ispunjavaju uvjete za priznanje prava na osnovno osiguranje pravo pripada od prvog dana narednoga mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Korisnik prava iz članka 27. ovoga zakona dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti svaku promjenu koja utječe na korišćenje prava.

Pravo iz članka 27. ovoga zakona prestaje ukoliko dođe do promjene bilo koje okolnosti iz članka 26. ovoga zakona.

Pravo na osnovno osiguranje ne mogu ostvariti osobe iz članka 25. ovoga zakona ukoliko otuđe imovinu poslije dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Pravo na osnovno osiguranje prestaje napuštanjem teritorija Bosne i Hercegovine u vremenu duljem od 90 dana.

Članak 29.

O pravu na osnovno osiguranje u prvom stupnju rješava nadležna općinska služba, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva.

Rješenje kojim je priznato pravo na osnovno osiguranje podliježe reviziji. Reviziju prvostupanjskih rješenja vrši Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata, u roku od tri mjeseca od dana prijama predmeta.

Revizija odlaže izvršenje rješenja.

Protiv rješenja u postupku revizije može se pokrenuti upravni spor.

Članak 30.

Žalba na prvostupanjsko rješenje može se izjaviti u roku od 15 dana od dana prijama rješenja. Po žalbi izjavljenoj na prvostupanjsko rješenje rješava Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata.

Žalba odlaže izvršenje rješenja.

Protiv rješenja donesenoga po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Članak 31.

Sredstva za osiguranje i korišćenje prava na osnovno osiguranje bit će osigurana u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine.


7. Zdravstvena zaštita

Članak 32.

Pravo na zdravstvenu zaštitu razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji ostvaruju sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97) i Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02).

Sredstva za realiziranje prava na zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se za osigurane osobe iz sredstava obvezatnoga zdravstvenoga osiguranja, a za neosigurane osobe iz sredstava koja se osiguravaju u kantonalnom proračunu.

Razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji, povratnici u Republiku Srpsku, imaju pravo na obvezatan vid zdravstvene zaštite prema Sporazumu o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine, izvan područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kojemu osigurana osoba pripada ("Službeni glasnik BiH", broj 30/01), a ukoliko ne mogu pravo ostvariti prema Sporazumu, imaju pravo na obvezatan vid zdravstvene zaštite u najbližoj općini u Federaciji, ukoliko to pravo ne mogu koristiti u zdravstvenoj ustanovi po mjestu svoga prebivališta.

Članak 33.

Nadležna kantonalna zdravstvena ustanova, ukoliko nije uspostavila posebnu službu za praćenje, prevenciju i liječenje oboljelih od posttraumatskoga stresa, dužna je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona uspostaviti posebnu službu i osigurati razvojačenim braniteljima prednost bez čekanja u redu.

Članak 34.

Neuposleni razvojačeni branitelji kao i članovi njihovih užih obitelji koji nemaju sredstava za izdržavanje oslobođeni su plaćanja osobnoga sudjelovanja u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite i nabavke ortopedskih pomagala (participacije), sukladno kantonalnim propisima iz ove oblasti.

Članak 35.

Nadležno tijelo kantona posebnim će propisom utvrditi postupak i način ostvarivanja zdravstvene zaštite, kriterije za liječenje u inozemstvu, opseg proširenih prava, kao i druga pitanja glede realiziranja prava iz oblasti zdravstvene zaštite.

Nadležno tijelo kantona posebnim će propisom utvrditi način ostvarivanja zdravstvene zaštite za osobe koje nisu osigurane, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Nadležno tijelo kantona posebnim će propisom utvrditi kriterije za ostvarivanje prava na liječenje u inozemstvu razvojačenih branitelja, sukladno utvrđenoj medicinskoj indikaciji, a koji su iznad standarda utvrđenih federalnim propisom temeljem članka 41. stavak 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Sredstva za realiziranje prava iz ovoga članka u cijelosti se osiguravaju u kantonalnom proračunu.


8. Stambeno zbrinjavanje

Članak 36.

Razvojačeni branitelji koji nemaju odgovarajući stan ili kuću, niti takav stan koriste u svojstvu nositelja stanarskoga prava imaju pravo na odgovarajući stan ili sredstva za kupovinu, odnosno izgradnju odgovarajućega stana, prvenstveno u mjestu prebivališta do izbijanja rata.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka pripada i razvojačenim braniteljima povratnicima u Republiku Srpsku.

Sredstva za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u proračunu kantona prema mjestu prebivališta razvojačenoga branitelja.

Sredstva za ostvarivanje prava iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u proračunu kantona na čijem je području povratnik u Republiku Srpsku imao posljednje boravište ili u proračunu kantona koji je najbliži mjestu prebivališta povratnika.

Članak 37.

Na razini kantona bit će uspostavljen poseban fond za rješavanje stambenih pitanja braniteljske populacije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 38.

Vlada će kantona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti poseban propis kojim će urediti kriterije za prvenstvo korišćenja prava, namjenu i visinu novčane pozajmice i vremensko razdoblje za njeno vraćanje, način realiziranja i sredstva osiguranja povrata, postupak i uvjete pod kojima se novčana pozajmica za rješavanje stambenih potreba odobrava, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje toga prava.

Propisom iz prethodnoga stavka utvrdit će se vrsta, namjena, visina, postupak i uvjeti za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje toga prava.


9. Subvencioniranje plaćanja naknada
troškova korišćenja građevnoga zemljišta

Članak 39.

Osobe iz članka 2. ovoga zakona, sukladno kantonalnim propisima, imaju pravo na subvencioniranje naknade za dodijeljeno građevno zemljište površine do 400 m2, kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.


10. Prednost pri upisu u obrazovne ustanove i pravo na osiguranje sredstava za nabavku udžbenika

Članak 40.

Pod jednakim uvjetima utvrđenim kantonalnim propisima iz oblasti obrazovanja osobe iz članka 2. ovoga zakona, kao i njihova djeca, imaju prednost pri upisu u javnim obrazovnim ustanovama.

Neuposlenim razvojačenim braniteljima koji nemaju sredstava za izdržavanje kao i njihovoj djeci osigurat će se besplatno školovanje i novčana sredstva za nabavku udžbenika za osnovno školovanje.

Sredstva će se osigurati u kantonalnome proračunu.


11. Prednost pri dodjeli stipendija i smještaja
u đačke i studentske domove

Članak 41.

Osobe iz članka 2. ovoga zakona i njihova djeca, pod jednakim uvjetima, imaju pravo na dodjelu stipendija i prednost pri smještaju u đačke i studentske domove, sukladno kantonalnim propisima kojima se reguliraju ova prava.


12. Pomoć u slučaju smrti

Članak 42.

U slučaju smrti osoba iz članka 2. ovoga zakona, članovi obitelji s kojima je umrli živio u zajedničkome kućanstvu u vrijeme smrti imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć najmanje u visini osnovice iz članka 7. ovoga zakona ukoliko to pravo nisu ostvarili prema drugome propisu.

Kantonalni organ nadležan za braniteljsko-invalidsku zaštitu svojim propisima regulirat će uvjete, način i postupak za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka.

Sredstva za prava iz stavka 1. osiguravaju se u kantonalnome proračunu.


III. TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 43.

U postupku se za ostvarivanje prava na temelju ovoga zakona ne plaća pristojba.

Troškove postupka za ostvarivanje prava na temelju ovoga zakona snosi tijelo uprave koje vodi postupak.

Mjesečna novčana primanja na temelju ovoga zakona nemaju karakter plaće i na njih se ne plaćaju porezi i doprinosi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Kantoni će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti odnosno uskladiti svoje propise kojima će regulirati uvjete, način i postupak za osiguranje prava iz članka 6. ovoga zakona, koja su u isključivoj nadležnosti kantona.

Obveza se iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi na kantone koji su prije stupanja na snagu ovoga zakona donijeli propise kojima su propisana prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji u istom ili većem opsegu u odnosu na opseg prava propisanih odredbama ovoga zakona.

Osim prava propisanih ovim zakonom, kantoni svojim propisima mogu urediti i druga prava razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, kako po vrsti tako i po opsegu prava.

Članak 45.

U postupku za osiguranje prava na temelju ovoga zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 46.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2007. godine.

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović