Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FEDERALNOM PRAVOBRANITELJSTVU

Članak 1.

U Zakonu o Federalnom pravobraniteljstvu («Službene novine Federacije BiH», br. 2/95, 12/98 i 18/00 ) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Federalno pravobraniteljstvo je poseban samostalan organ koji poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), sukladno ovom zakonu.»

Članak 2.

U članku 2. u prvom redu riječi: «je državni organ koji» brišu se.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:
«Federalni propisi kojim se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe shodno se primjenjuju i na državne službenike i namještenike Federalnoga pravobraniteljstva, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.»

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
«U Federalnom pravobraniteljstvu u ravnopravnoj su uporabi bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.»

U stavku 3. iza riječi «latinica» dodaju se riječi: «i ćirilica».

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:
«Federalno pravobraniteljstvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije i njenih organa i tijela koji nemaju svojstvo pravne osobe, a financiraju se iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Proračun Federacije).

Federalno pravobraniteljstvo može zastupati pravne osobe koje osniva Federacija i koje se financiraju iz Proračuna Federacije ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe.

Federalno pravobraniteljstvo ne zastupa organe i tijela Federacije u radnim sporovima, već to vrši osoba uposlena u organima i tijelima Federacije koju za to odredi rukovoditelj organa i tijela Federacije, izuzev radnih sporova Federalnoga ministarstva obrane».

Članak 6.

U članku 10. u stavku 1. riječi: «Državni organi, fondovi, preduzeća i druga pravna lica iz čl. 8. i 9.» zamjenjuju se riječima: «Organi, tijela i pravne osobe».

Članak 7.

U članku 11. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:
«Ako Federalno pravobraniteljstvo smatra da ne treba pokrenuti određeni postupak ili da treba povući tužbu ili da ne treba izjaviti određeni pravni lijek, obavijestit će o tome subjekt koji zastupa.

Ako se ne postigne suglasnost u mišljenju ili ako subjekt ne odgovori u određenome roku, konačnu odluku donosi Federalno pravobraniteljstvo i o tome obavještava subjekt koji zastupa».

Članak 8.

U članku 12. dodaje se stavak 3. koji glasi:
«Ukoliko u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Federalno pravobraniteljstvo ocijeni da je potrebno, može u pojedinim sporovima i postupcima dati ovlasti za zastupanje organa i tijela Federacije osobi uposlenoj u tom organu i tijelu koju za to odredi rukovoditelj organa i tijela Federacije.»

Članak 9.

U članku 15. u stavku 1. riječi: «fondovima, preduzećima i drugim» zamjenjuju se riječju «tijelima».

Stavak 3. mijenja se i glasi:
«Kada je predmet ugovora iz stavka 2. ovoga članka pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne prelazi 10.000 KM, nije obvezatno pribavljanje pravnoga mišljenja Federalnoga pravobraniteljstva.»

Članak 10.


U članku 17. u stavku 1. riječi: «Tijela, fondovi, preduzeća i druge pravne osobe» zamjenjuju se riječima: «Organi, tijela i pravne osobe».

Članak 11.

U članku 19. u stavku 2. riječi: «ministra pravde Federacije Bosne i Hercegovine» zamjenjuju se riječima: «Federalnoga ministarstva pravde».

Članak 12.

U članku 26. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
«Federalni pravobranitelj i zamjenik federalnog pravobranitelja ne mogu biti kazneno gonjeni ili lišeni slobode zbog iskazanog mišljenja ili odluke donesene u vršenju funkcije.»

Članak 13.

U članku 30. u stavku 2. riječ «zamjenik» zamjenjuje se riječju «zamjenicima».

Članak 14.


U članku 31. stavak 2. riječi: «određeni organ uprave ili u drugi organ, koji odgovaraju njegovim stručnim sposobnostima i na njega se primjenjuju federalni propisi koji važe za radnike organa uprave» zamjenjuju se riječima: «Federalnom pravobraniteljstvu».

Članak 15.

U članku 36a. iza riječi «broj» dodaju se riječi: «pomoćnika federalnoga pravobranitelja i».

Članak 16.

Iza članka 36a. dodaje se novi članak 36b. koji glasi:

«Članak 36b.
Poslove pomoćnika federalnoga pravobranitelja može vršiti osoba koja ima završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje šest godina radnoga staža na pravnim poslovima, nakon položenoga pravosudnog ispita.

Pomoćnik federalnoga pravobranitelja pred sudom i drugim organima ima ovlasti koje odredi federalni pravobranitelj.

Pomoćnike federalnog pravobranitelja postavlja federalni pravobranitelj.»
Dosadašnji članak 36b. postaje članak 36c.


Članak 17.

U članku 41. dodaje se stavak 2. koji glasi:
«Vlada Federacije odlukom utvrđuje koeficijente za plaće federalnoga pravobranitelja i njegovih zamjenika, a za naknade koje nemaju karakter plaće primjenjuju se propisi koji važe za državne službenike.»


Članak 18.

Iza članka 46. dodaju se čl. 47., 48. i 49. koji glase:

«Članak 47.

Predmete, opremu, inventar, arhivu i dokumentaciju, kao i sredstva za rad Sektora za pravobraniteljstvo Federalnoga ministarstva obrane preuzet će Federalno pravobraniteljstvo.

Primopredaju iz stavka 1. ovoga članka izvršit će federalni pravobranitelj s rukovoditeljem Sektora za pravobraniteljstvo Federalnoga ministarstva obrane u roku od 60 dana od dana prestanka rada Federalnoga ministarstva obrane.

Federalno pravobraniteljstvo preuzima uposlene Sektora za pravobraniteljstvo Federalnoga ministarstva obrane i raspoređuje ih sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Federalnoga pravobraniteljstva.

Pravobranitelj i zamjenici pravobranitelja Federalnoga ministarstva obrane koji ispunjavaju uvjete iz članka 22. Zakona o Federalnom pravobraniteljstvu preuzimaju se na dužnost zamjenika federalnoga pravobranitelja.


Članak 48.

Odredbe članka 19. primjenjivat će se nakon ukidanja i prestanka rada Federalnoga ministarstva obrane.

Članak 49.

Federalni pravobranitelj uskladit će Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Federalnoga pravobraniteljstva s odredbama ovoga zakona u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona».

Članak 19.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović