Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FEDERALNOM PRAVOBRANILAŠTVU


Član 1.

U Zakonu o Federalnom pravobranilaštvu («Službene novine Federacije BiH», br. 2/95, 12/98 i 18/00) u članu 1. stav 1. mijenja se i glasi:
«Federalno pravobranilaštvo je poseban samostalan organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u skladu sa ovim Zakonom.»

Član 2.

U članu 2. u prvom redu riječi: «je državni organ koji» se brišu.

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:
«Federalni propisi kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u organima državne službe, shodno se primjenjuju i na državne službenike i namještenike u Federalnom pravobranilaštvu, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.»

Član 4.

U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:
«U Federalnom pravobranilaštvu u ravnopravnoj upotrebi su bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik».

U stavu 3. iza riječi »latinica» dodaju se riječi: «i ćirilica».

Član 5.

Član 8. mijenja se i glasi:
«Federalno pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije i njenih organa i tijela koji nemaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet Federacije).

Federalno pravobranilaštvo može zastupati pravna lica koja osniva Federacija i koja se finansiraju iz Budžeta Federacije ako je to predviđeno aktom o osnivanju pravnog lica.

Federalno pravobranilaštvo ne zastupa organe i tijela Federacije u radnim sporovima, već to vrši lice zaposleno u organima i tijelima Federacije koje za to odredi rukovoditelj organa i tijela Federacije, izuzev radnih sporova Federalnog ministarstva odbrane.»

Član 6.

U članu 10. u stavu 1. riječi: «Državni organi, fondovi, preduzeća i druga pravna lica iz čl. 8. i 9. » zamjenjuju se riječima: «Organi, tijela i pravna lica».

Član 7.

U članu 11. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:
«Ako Federalno pravobranilaštvo smatra da ne treba pokrenuti određeni postupak ili da treba povući tužbu ili da ne treba izjaviti određeni pravni lijek, obavijestit će o tome subjekt koji zastupa.

Ako se ne postigne saglasnost u mišljenju ili ako subjekt ne odgovori u određenom roku, konačnu odluku donosi Federalno pravobranilaštvo i o tome obavještava subjekt koji zastupa.»

Član 8.

U članu 12. dodaje se stav 3. koji glasi:
«Ukoliko u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Federalno pravobranilaštvo ocijeni da je potrebno, može u pojedinim sporovima i postupcima dati ovlaštenje za zastupanje organa i tijela Federacije licu zaposlenom u tom organu i tijelu koje za to odredi rukovoditelj organa i tijela Federacije.»

Član 9.

U članu 15. u stavu 1. riječi: «fondovima, preduzećima i drugim» zamjenjuju se riječju «tijelima».

Stav 3. mijenja se i glasi:
«Kada je predmet ugovora iz stava 2. ovog člana pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne prelezi 10.000 KM, nije obavezno pribavljanje pravnog mišljenja Federalnog pravobranilaštva.»

Član 10.


U članu 17. u stavu 1. riječi: «Tijela, fondovi, preduzeća i druge pravne osobe» zamjenjuju se riječima: «Organi, tijela i pravna lica».

Član 11.

U članu 19. u stavu 2. riječi: «ministra pravde Federacije Bosne i Hercegovine» zamjenjuju se riječima: «Federalnog ministarstva pravde».

Član 12.

U članu 26. dodaje se stav 4. koji glasi:
«Federalni pravobranilac i zamjenik federalnog pravobranioca ne mogu biti krivično gonjeni ili lišeni slobode zbog iskazanog mišljenja ili odluke donesene u vršenju funkcije.»

Član 13.

U članu 30. u stavu 2. riječ «zamjenik» zamjenjuje se riječju «zamjenicima».

Član 14.


U članu 31. u stavu 2. riječi: «određeni organ uprave ili u drugi organ koji odgovaraju njegovim stručnim sposobnostima i na njega se primjenjuju federalni propisi koji važe za radnike organa uprave» zamjenjuju se riječima: «Federalnom pravobranilaštvu».

Član 15.

U članu 36a. iza riječi «broj» dodaju se riječi: «pomoćnika federalnog pravobranioca i».

Član 16.

Iza člana 36.a dodaje se novi član 36b. koji glasi:

«Član 36b.

Poslove pomoćnika federalnog pravobranioca može obavljati lice koje ima završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje šest godina radnog staža na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.

Pomoćnik federalnog pravobranioca pred sudom i drugim organima ima ovlaštenja koja odredi federalni pravobranilac.

Pomoćnike federalnog pravobranioca postavlja federalni pravobranilac.»

Dosadašnji član 36b. postaje član 36c.

Član 17.

U članu 41. dodaje se stav 2. koji glasi:
«Vlada Federacije odlukom utvrđuje koeficijente za plaće federalnog pravobranioca i njegovih zamjenika, a za naknade koje nemaju karakter plaće primjenjuju se propisi koji važe za državne službenike.»

Član 18.

Iza člana 46. dodaju se čl. 47., 48. i 49. koji glase:

«Član 47.

Predmete, opremu, inventar, arhivu i dokumentaciju, kao i sredstva za rad Sektora za pravobranilaštvo Federalnog ministarstva odbrane preuzet će Federalno pravobranilaštvo.

Primopredaju iz stava 1. ovog člana izvršit će federalni pravobranilac sa rukovoditeljem Sektora za pravobranilaštvo Federalnog ministarstva odbrane u roku od 60 dana od dana prestanka rada Federalnog ministarstva odbrane.

Federalno pravobranilaštvo preuzima zaposlene Sektora za pravobranilaštvo Federalnog ministarstva odbrane i raspoređuje ih u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog pravobranilaštva.

Pravobranilac i zamjenici pravobranioca Federalnog ministarstva odbrane koji ispunjavaju uvjete iz člana 22. Zakona o Federalnom pravobranilaštvu preuzimaju se na dužnost zamjenika federalnog pravobranioca.

Član 48.

Odredbe člana 19. primjenjivat će se nakon ukidanja i prestanka rada Federalnog ministarstva odbrane.

Član 49.

Federalni pravobranilac uskladit će Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog pravobranilaštva sa odredbama ovog Zakona u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.»

Član 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović