ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O KAZNENOME POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o kaznenome postupku Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04 i 28/05), u članku 53. u stavku (2) umjesto točke se stavlja zarez i dodaju riječi:«pravni zastupnici kantonalnih, kao i federalnih institucija (zavoda/ureda za pravnu pomoć), koji imaju položen pravosudni ispit i najmanje tri godine radnoga iskustva na pravnim poslovima».


Članak 2.

U članku 57. u stavku (1) umjesto točke se stavlja zarez i dodaju riječi: «odnosno pravni zastupnici kantonalnih, kao i federalnih institucija (zavodi/uredi za pravnu pomoć), čiji je branitelj uposlenik».


Članak 3.

Iza članka 59. dodaje se novi članak 59.a koji glasi:


« Članak 59.a

(1) Listu branitelja rješenjem utvrđuje nadležni ministar pravde,
u suradnji s nadležnom odvjetničkom komorom i institucijama sui generis (zavodi/uredi za pravnu pomoć).
(2) Lista branitelja dostavlja se svim sudovima, nadležnome
tužiteljstvu, te nadležnome ministarstvu unutarnjih poslova».

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u
«Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović