ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

U Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04 i 28/05) u članu 53. u stavu (2) umjesto tačke piše se zarez i dodaju riječi: «pravni zastupnici kantonalnih, kao i federalnih institucija (zavoda/kancelarija za pravnu pomoć) koji imaju položen pravosudni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima».

Član 2.

U članu 57. u stavu (1) umjesto tačke piše se zarez i dodaju riječi: «odnosno pravni zastupnici kantonalnih, kao i federalnih institucija (zavodi/kancelarije za pravnu pomoć) čiji je branitelj zaposlenik».

Član 3.

Iza člana 59. dodaje se novi član 59.a koji glasi:

« Član 59.a

(1) Listu branitelja rješenjem utvrđuje nadležni ministar pravde u
saradnji sa nadležnom advokatskom komorom i institucijama sui generis (zavodi/kancelarije za pravnu pomoć).
(2) Lista branitelja dostavlja se svim sudovima, nadležnom tužilaštvu,
te nadležnom ministarstvu unutrašnjih poslova.»

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović