ZAKON
O AMNESTIJI ZA NEDOPUŠTENO DRŽANJE MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I ORUŽJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I . OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim se zakonom daje oslobođenje od kaznenog gonjenja ili potpuno ili djelomično oslobođenje od izvršenja kazne, zamjenjuje izrečena kazna blažom kaznom, ili se određuje brisanje osude, ili se ukida određena pravna posljedica osude fizičkim i pravnim osobama za kazneno djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz članka 371. Kaznenoga zakona Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br: 36/03, 21/04 i 18/05), kao i za prekršaje, ako sukladno ovome zakonu dragovoljno predaju – prijave minsko-eksplozivna sredstva i oružje nadležnome tijelu.

Članak 2.

Pod minsko-eksplozivnim sredstvima i oružjem u smislu ovoga zakona smatraju se:
1. mina - bilo koje eksplozivno sredstvo namijenjeno za uništavanje ili oštećenje ljudstva i opreme. Ovim su pojmom obuhvaćena: ubojita sredstva postavljena na tlo, ispod ili iznad tla, što se aktiviraju nazočnošću, blizinom ili kontaktom s osobom ili vozilom pomoću mehanizma za aktiviranje na principu pritiska, potezne žice, labavljenja ili pritiskanja, proteka vremena, magnetnoga djelovanja, elektromagnentne frekvencije, vibracija ili zvučnih impulsa;
2. eksplozivni materijal - sve vrste eksplozivnoga praha, nitroglicerin, dinamit, trinitrotoluol (TNT), amonijev nitrat kombiniran s drugim sastojcima radi dobijanja eksplozivne smjese, te bilo koji drugi oblik visoko eksplozivnih brizantnih materijala, upaljača, detonatora ili detonirajućih sredstava, kemijskih spojeva ili mehaničkih smjesa što sadrže oksidirajuće ili zapaljive elemente, odnosno druge sastojke u takvome omjeru, količinama ili pakiranju da zapaljene pomoću vatre, trenja, potresa ili nekoga drugog načina detoniranja toga spoja ili smjese mogu dovesti do nagloga stvaranja ili oslobađanja veoma zagrijanih plinova pod pritiskom, koji mogu proizvesti škodljiv, štetan ili destruktivan učinak na život, dijelove tijela ili imovinu. U ovu kategoriju ulaze i sve vrste bombi, granata, raketa, projektila, improviziranih bombi ili sličnih sredstava što sadrže eksplozivni materijal, zapaljivi materijal ili otrovni plin;
3. sredstva za upućivanje na cilj ili detonatorska sredstva - minsko-eksplozivni pokretači, raketni motorni i pojačivački detonatori, kapsle, inicijatori i upaljači, inicirajući materijali, uključujući barut, te upaljači za rakete, kao i svi drugi tipovi projektila i granata;
4. pirotehnička sredstva -bila koja kemijska smjesa koja je, ukoliko se zapali, u stanju egzotehnički reagirati dovodeći do stvaranja svjetlosti, toplote, dima, zvuka ili plina, a koja se, zahvaljujući svome karakterističnom poznatom vremenu sagorijevanja, može koristiti i za odgodu vatrenoga djelovanja. U ova se sredstva ne ubrajaju eksplozivna punjenja i eksplozivi;
5. neeksplodirana ubojita sredstva - municija koja je ispaljena, ispuštena ili izbačena u vidu projektila, ili nije eksplodirala usljed kvara, konstrukcijske pogreške ili bilo kakva drugoga razloga;
6. neuporabljiva ubojita sredstva - ubojita sredstva koja su oštećena, kojima je istekao vijek trajanja, koja su napuštena, nepropisno upakirana ili rasuta bez originalne ambalaže. Ova se sredstva mogu naći na bivšim ratištima i skladišnim prostorima i trebaju biti kvalificirana kao neuporabljiva, njima može rukovati tehničar za municiju ili kvalificirano osoblje za uklanjanje eksplozivnih ubojitih sredstava.

Članak 3.

U smislu ovoga zakona oružjem se smatra:
1. oružje - bilo kakvo smrtonosno ili nesmrtonosno sredstvo, ili komponenta takvoga sredstva, namijenjeno ili uporabljeno za nanošenje tjelesnih povrjeda, fizičkih oštećenja ili za osiguranje prednosti nad protivničkim snagama na neki drugi način. Ova definicija obuhvata: sve vrste oružja protuzračne obrane, teško oružje, oružje dugih cijevi, mitraljeze, vojno oružje, pješadijsko oružje, lovačko oružje, osobno naoružanje (pištolj), trofejno oružje i streljivo;
2. oružje za protuzračnu obranu - svaki top kalibra 20 mm i više predviđen za protuavionsko djelovanje, brzometni topovi kalibra 20 mm i više podešeni za nišanjenje pod vertikalnim kutom i namijenjeni za uporabu u protuzračnoj obrani te sustavi za lansiranje s ramena koji se ubrajaju u sustav projektila «ZEMLJA-ZRAK»;
3. teško oružje - sve vrste oružja kalibra 75 mm i više uključujući i minobacače 81 mm i više;
4. oružje dugih cijevi - puške automatske i poluautomatske, automati bez obzira na dužinu cijevi namijenjeni za automatsku vatru. U ovu se skupinu ne ubrajaju oruđa koja opslužuju posade;
5. mitraljez - potpuno automatsko oružje što se puni metcima pomoću redenika, metalnoga redenika ili limene kutije i iz kojega se može pucati samo rafalnom paljbom;
6. vojno oružje - sva vojna oružja uključujući minobacače kalibra ispod 81 mm i svi mitraljezi ispod 20 mm;
7. pješadijsko vojno oružje - automatski pištolj «škorpion», vojne puške, laki ili srednji mitraljez (ispod 10 mm) koji se mogu uporabiti u vojne svrhe;
8. lovačko oružje - sve vrste oružja predviđene odredbama Zakona o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj:4/06) - sačmarice svih kalibara, kuglare s izbočenom cijevi);
9. osobno oružje - pištolji svih vrsta i kalibara izuzev automatskih pištolja;
10. trofejno oružje - vojne puške (poluautomatske i jedinačne paljbe); lovačko oružje i osobno oružje što se može držati samo kao eksponat pod točno utvrđenim uvjetima (sigurno mjesto držanja, zalivena cijev ili na drugi način onemogućena njena uporaba);
11. streljivo - generički izraz koji obuhvaća sve vrste projektila upućenih na neprijatelja, kao što su metci, projektili, rakete, barutna punjenja, ručne bombe, bombe i navođeni projektili zajedno s prijeko potrebnim pogonskim gorivom, kapslama, upaljačima, detonatorima te eksplozivnim i ostalim punjenjima. Ovaj se izraz ne ograničava na one materije što se koriste za: osvjetljivanje, signaliziranje, davanje počasti, miniranje, iskopavanje, sječenje, ubrzavanje, usporavanje, odvajanje, katapultiranje osoblja ili materijala, vježbanje, obuku, stražarenje, lovačke igre i šport. Svi njihovi sastavni dijelovi smatraju se streljivom.

II. POSTUPAK PREDAJE – PRIJAVLJIVANJA MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I ORUŽJA


Članak 4.

Fizičke i pravne osobe mogu minsko-eksplozivna sredstva ( u daljnjem tekstu: MES ) i oružje iz članka 2. ovoga zakona dragovoljno prijaviti radi registracije ili predati ih najbližoj policijskoj upravi i policijskoj stanici javne sigurnosti.
O vrsti i količini dragovoljno predata oružja i MES-a nadležno tijelo iz prethodnoga stavka ovoga članka izdaje odgovarajuću potvrdu fizičkim i pravnim osobama.
Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka (policijska uprava i policijska stanica javne sigurnosti ) vodi evidenciju svega primljenog naoružanja.
Evidencija iz stavka 3. ovoga članka sadrži: količinu, vrstu, veličinu, serijski broj (ukoliko postoji), kao i ostale podatke što se smatraju potrebnim za identifikaciju prijavljenoga - primljenoga oružja i MES-a.

Članak 5.

Pod dragovoljnom predajom – prijavom oružja i MES-a u smislu ovoga zakona podrazumijeva se postupak kojim fizička ili pravna osoba izravno predaje MES i oružje nadležnome tijelu iz članka 4. ovoga zakona s namjerom da ih trajno ustupi, odnosno postupak kojim fizička ili pravna osoba riječima ili djelom pokazuje namjeru da fizički preda MES i oružje s ciljem njihova trajnoga ustupanja.

Članak 6.

Fizičke i pravne osobe mogu osobno, lovačko i trofejno oružje u smislu ovoga zakona prijaviti radi registracije toga oružja (dobijanje dopuštenja od nadležnog tijela za držanje ili nošenje istoga) dokazivanjem ili bez dokazivanja njihova podrijetla.
Pod prijavljivanjem oružja radi registracije iz članka 6. ovoga zakona podrazumijeva se postupak kojim fizička ili pravna osoba izravno podnosi pismeni zahtjev nadležnome tijelu ( policijskoj upravi i policijskoj stanici općine na čijem teritoriju ima prebivalište, odnosno sjedište), s namjerom da registrira to oružje, odnosno dobije dopuštenje za držanje ili nošenje.
Na zahtjev nadležnoga tijela podnositelj zahtjeva iz članka 6. ovoga zakona dužan je pokazati, dati na uvid spomenuta naoružanja kako bi se utvrdila tehnička ispravnost, istinitost navoda o tome naoružanju, kao i provjeriti zaštitne mjere glede držanja trofejnoga naoružanja (zalivenost cijevi i sl.)
U pismenome zahtjevu za registraciju oružja moraju se pored osobnih podataka podnositelja zahtjeva navesti i vrsta, serijski broj (ako ga ima), kao i ostali podatci što se smatraju potrebnim za identifikaciju oružja, odnosno za dobijanje dozvole za držanje i korišćenje (dokumentacija o poklonu ili podrijetlu ako je ima, uvjerenje o nekažnjavanju za teška kaznena djela, potvrdu o neispravnosti oružja i sl.).

III. POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD ODGOVORNOSTI

Članak 7.

Ako protiv osobe iz članka 1. ovoga zakona koja je dragovoljno predala - prijavila MES ili oružje iz članka 3. ovoga zakona prije stupanja na snagu ovoga zakona nije pokrenut postupak zbog nedopuštena držanja, postupak se neće pokrenuti, a ako je kazneni odnosno prekršajni postupak u tijeku, obustavit će se.
Ako je osobi iz članka 1. ovoga zakona izrečena novčana kazna ili kazna zatvora zbog nedopuštena držanja oružja, iz članka 3. ovoga zakona oslobodit će se od izvršenja te kazne, a ako je izvršenje odgođeno, prekinuto ili započeto, oslobodit će se od daljnjega izvršenja kazne.

Članak 8.

Rješenje o davanju amnestije ili rješenje kojim se odbija davanje amnestije donosi sud pred kojim je kazneni ili prekršajni postupak u tijeku, odnosno sud koji je sudio u prvome stupnju po službenoj dužnosti ili na prijedlog osumljičene odnosno optužene osobe ili osobe oslobođene od optužbe ili prekršajne odgovornosti, ili osobe koja u korist osumljičene ili optužene osobe može izjaviti žalbu.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sud je dužan donijeti u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, odnosno u roku od sedam dana od prijama zahtjeva.

Članak 9.

Protiv rješenja o davanju amnestije žalbu može izjaviti tužitelj, osumnjičeni odnosno optuženi i njegov branitelj, osuđeni i osoba koja u korist osumljičenog ili optuženog može izjaviti žalbu, kao i podnositelj zahtjeva iz članka 1. ovoga zakona u slučaju da je podnijet zahtjev za amnestiju, odnosno registraciju oružja.
Žalba protiv rješenja o davanju amnestije ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 10.

Ako se osoba na koju se odnosi rješenje o davanju amnestije nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora zbog nedopuštena držanja oružja iz članka 3. ovoga zakona, sud će odrediti da se odmah pusti na slobodu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Provođenje ovoga zakona nadzirat će Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije BiH.
Amnestija po ovome zakonu trajat će jednu godinu od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 12.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana njegove objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović