ZAKON
O AMNESTIJI ZA NEDOPUŠTENO DRŽANJE MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I ORUŽJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.

Ovim Zakonom daje se oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamjenjuje izrečena kazna blažom kaznom, ili se određuje brisanje osude, ili se ukida određena pravna posljedica osude svim fizičkim i pravnim licima za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br: 36/03, 21/04 i 18/05), kao i za prekršaje, ako u skladu sa ovim Zakonom dobrovoljno predaju – prijave minsko-eksplozivna sredstva i oružje nadležnom organu.

Član 2.

U smislu ovog Zakona pod minsko-eksplozivnim sredstvima i oružjem smatraju se:
1. mina: bilo koje eksplozivno sredstvo namijenjeno za uništavanje, ili oštećenje ljudstva i opreme. Ovim pojmom obuhvaćena su: ubojita sredstva postavljena na tlo, ispod ili iznad tla koja se aktiviraju prisustvom, blizinom ili kontaktom sa osobom ili vozilom pomoću mehanizma za aktiviranje na principu pritiska, potezne žice, labavljenja ili pritiskanja, isteka vremena, magnetnog djelovanja, elektromagnentne frekvencije, vibracije ili zvučnih impulsa;
2. eksplozivni materijal: sve vrste eksplozivnog praha, nitroglicerin, dinamit, trinitrotoluol (TNT), amonijev nitrat kombiniran sa drugim sastojcima radi dobijanja eksplozivne smjese, te bilo koji drugi oblik visoko eksplozivnih brizantnih materijala, upaljača, detonatora ili detonirajućih sredstava, hemijskih spojeva ili mehaničkih smjesa koje sadrže oksidirajuće ili zapaljive elemente, odnosno druge sastojke u takvom omjeru, količinama ili pakiranju da zapaljene pomoću vatre, trenja, potresa ili nekog drugog načina detoniranja tog spoja ili smjese mogu dovesti do naglog stvaranja ili oslobađanja veoma zagrijanih plinova pod pritiskom, koji mogu proizvesti škodljiv, štetan ili destruktivan učinak na život, dijelove tijela ili imovinu. U ovu kategoriju ulaze i sve vrste bombi, granata, raketa, projektila, improviziranih bombi ili sličnih sredstava koja sadrže eksplozivni materijal, zapaljivi materijal ili otrovni plin;
3. sredstva za upućivanje na cilj ili detonatorska sredstva: minsko-eksplozivni pokretači, raketni motorni i pojačivački detonatori, kapsle, inicijatori i upaljači, inicirajući materijali, uključujući barut, te upaljače za rakete kao i svi drugi tipovi projektila i granata;
4. pirotehnička sredstva: bilo koja hemijska smjesa koja je, ukoliko se zapali, u stanju egzotehnički reagirati dovodeći do stvaranja svjetlosti, toplote, dima, zvuka ili plina a koja se, zahvaljujući svom karakterističnom poznatom vremenu sagorjevanja, može koristiti i za odgodu vatrenog djelovanja. U ova sredstva ne ubrajaju se eksplozivna punjenja i eksplozivi;
5. neeksplodirana ubojita sredstva: municija koja je ispaljena, ispuštena ili izbačena u vidu projektila, ili nije eksplodirala usljed kvara, konstrukcijske greške ili iz bilo kojeg drugog razloga;
6. neupotrebljiva ubojita sredstva: ubojita sredstva koja su oštećena, kojima je istekao vijek trajanja, napuštena su, nepropisno upakirana ili rasuta bez orginalne ambalaže. Ova sredstva mogu se naći na bivšim ratištima i skladišnim prostorima i trebaju biti kvalifikovana kao neupotrebljiva, njima može rukovati tehničar za municiju, ili kvalifikovano osoblje za uklanjanje eksplozivnih ubojitih sredstava.

Član 3.

U smislu ovog Zakona oružjem se smatra:
1. oružje: bilo kakvo smrtonosno ili nesmrtonosno sredstvo, ili komponenta takvog sredstva namijenjeno ili upotrjebljeno za nanošenje tjelesnih povreda, fizičkih oštećenja ili za osiguranje prednosti nad protivničkim snagama na neki drugi način. Ova definicija obuhvaća: sve vrste oružja protuzračne odbrane, teško oružje, oružje dugih cijevi, mitraljeze, vojno oružje, pješadijsko oružje, lovačko oružje, osobno naoružanje (pištolj), trofejno oružje i municija;
2. oružje za protuzračnu odbranu: svaki top kalibra 20 mm i više predviđen za protuavionsko djelovanje, brzometni topovi kalibra 20 mm i više podešeni za nišanjenje pod vertikalnim uglom i namijenjeni za upotrebu u protuzračnoj odbrani te sistemi za lansiranje sa ramena koji se ubrajaju u sistem projektila «ZEMLJA-ZRAK»;
3. teško oružje: sve vrste oružja kalibra 75 mm i više uključujući i minobacače 81 mm i više;
4. oružje dugih cijevi: automatske i poluautomatske puške, automati bez obzira na dužinu cijevi namijenjeni za automatsku vatru. U ovu grupu ne ubrajaju se oruđa koja osplužuju posade;
5. mitraljez: potpuno automatsko oružje koje se puni mecima pomoću redenika, metalnog redenika ili limene kutije i iz kojeg se može pucati samo rafalnom paljbom;
6. vojno oružje: sva vojna oružja uključujući minobacače kalibra ispod 81 mm i svi mitraljezi ispod 20 mm;
7. pješadijsko vojno oružje: automatski pištolj «škorpion», vojne puške, lahki ili srednji mitraljez (ispod 10 mm) koji se mogu upotrijebiti u vojne svrhe;
8. lovačko oružje: sve vrste oružja predviđene odredbama Zakona o lovstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj:4/06) -sačmarice svih kalibara, kuglare sa izbočenom cijevi;
9. osobno oružje: pištolji svih vrsta i kalibara izuzev automatskih pištolja;
10. trofejno oružje: vojne puške (poluautomatske i jedinačne paljbe); lovačko oružje i osobno oružje koje se može držati samo kao eksponat pod tačno utvrđenim uvjetima (sigurno mjesto držanja, zalivena cijev ili na drugi način onemogućena njena upotreba);
11. municija: generički izraz koji obuhvaća sve vrste projektila upućenih na neprijatelja, kao što su meci, projektili, rakete, barutna punjenja, ručne bombe, bombe i navođeni projektili zajedno sa neophodnim pogonskim gorivom, kapslama, upaljačima, detonatorima te eksplozivnim i ostalim punjenjima. Ovaj izraz ne ograničava se na one materije koje se koriste za: osvjetljavanje, signaliziranje, davanje počasti, miniranje, iskopavanje, sječenje, ubrzavanje, usporavanje, odvajanje, katapultiranje osoblja ili materijala, vježbanje, obuku, stražarenje, lovačke igre i sport. Svi njihovi sastavni dijelovi smatraju se municijom.

II. POSTUPAK PREDAJE - PRIJAVLJIVANJA MINSKO-EKSPLOZIVNIH
SREDSTAVA I ORUŽJA


Član 4.

Fizička i pravna lica minsko-eksplozivna sredstva ( u daljnjem tekstu: MES) i oružje iz člana 2. Zakona mogu dobrovoljno prijaviti radi registracije, ili ih predati najbližoj policijskoj upravi i policijskoj stanici javne sigurnosti.
O vrsti i količini dobrovoljno predatog oružja i MES-a nadležni organ iz prethodnog stava ovog člana izdaje odgovarajuću potvrdu fizičkim i pravnim licima.
Nadležni organ iz stava 1. ovog člana (policijska uprava i policijska stanica javne sigurnosti ) vodi evidenciju svega primljenog naoružanja.
Evidencija iz stava 3. ovog člana sadrži: količinu, vrstu, veličinu, serijski broj (ukoliko postoji), kao i ostale podatke koji se smatraju potrebnim za identifikaciju prijavljenog - primljenog oružja i MES-a.

Član 5.

Pod dobrovoljnom predajom - prijavom oružja i MES-a, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se postupak kojim fizičko ili pravno lice neposredno predaje MES i oružje nadležnom organu iz člana 4. Zakona s namjerom da ih trajno ustupi, odnosno postupak kojim fizičko ili pravno lice riječima ili djelom pokazuje namjeru da fizički preda MES i oružje s ciljem njihovog trajnog ustupanja.

Član 6.

Fizička i pravna lica osobno, lovačko i trofejno oružje, u smislu ovog Zakona, mogu prijaviti radi registracije (dobijanje dopuštenja od nadležnog organa za njihovo držanje ili nošenje) dokazivanjem ili bez dokazivanja njihovog porijekla.
Pod prijavljenim oružjem radi registracije iz člana 6. ovog Zakona podrazumijeva se postupak kojim fizičko ili pravno lice neposredno podnosi pisani zahtjev nadležnom organu ( policijskoj upravi i policijskoj stanici općine na čijem teritoriju ima prebivalište, odnosno sjedište), s namjerom da ga registrira, odnosno dobije dopuštenje za držanje ili nošenje.
Na zahtjev nadležnog organa podnosilac zahtjeva iz člana 6. ovog
Zakona dužan je pokazati, dati na uvid spomenuta naoružanja kako bi se utvrdila tehnička ispravnost, istinitost navoda o tom naoružanju, kao i provjeriti zaštitne mjere vezano za držanje trofejnog naoružanja (zalivenost cijevi i sl.).
U pisanom zahtjevu za registraciju oružja moraju se pored osobnih
podataka podnosioca zahtjeva navesti i vrsta, serijski broj (ako ga ima) kao i ostali podatci koji se smatraju potrebnim za identifikaciju oružja, odnosno za dobijanje dozvole za držanje i korišćenje (dokumentacija o poklonu ili porijeklu (ako je ima), uvjerenje o nekažnjavanju za teška krivična djela, potvrdu o neispravnosti oružja i sl.

III. POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD ODGOVORNOSTI


Član 7.

Ako protiv osobe iz člana 1. ovog Zakona koja je dobrovoljno predala - prijavila MES ili oružje iz člana 3. ovog Zakona, prije stupanja na snagu ovog Zakona nije pokrenut postupak zbog nedopuštenog držanja oružja, postupak se neće pokrenuti, a ako je krivični, odnosno prekršajni postupak u toku obustavit će se.
Ako je osobi iz člana 1. ovog Zakona izrečena novčana kazna, ili kazna zatvora zbog nedopuštenog držanja oružja iz člana 3. ovog Zakona, oslobodit će se od izvršenja te kazne, a ako je izvršenje odgođeno, prekinuto ili započeto oslobodit će se od daljnjeg izvršenja kazne.

Član 8.

Rješenje o davanju amnestije, ili rješenje kojim se odbija davanje amnestije donosi sud pred kojim je krivični ili prekršajni postupak u toku, odnosno sud koji je sudio u prvom stepenu po službenoj dužnosti, ili na prijedlog osumljičene odnosno optužene osobe ili osobe oslobođene od optužbe ili prekršajne odgovornosti, ili osobe koja u korist osumljičene ili optužene osobe može izjaviti žalbu.
Rješenje iz stava 1. ovog člana sud je dužan donijeti u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno u roku od sedam dana od prijema zahtjeva.


Član 9.

Protiv rješenja o davanju amnestije žalbu može izjaviti tužilac, osumnjičeni odnosno optuženi i njegov branitelj, osuđeni i osoba koja u korist osumljičenog ili optuženog može izjaviti žalbu, kao i podnosilac zahtjeva iz člana 1. ovog Zakona u slučaju da je podnesen zahtjev za amnestiju, odnosno registraciju oružja.
Žalba protiv rješenja o davanju amnestije nezadržava izvršenje rješenja.

Član 10.

Ako se osoba na koju se odnosi rješenje o davanju amnestije nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora zbog nedopuštenog držanja oružja iz člana 3. ovog Zakona, sud će odrediti da se odmah pusti na slobodu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Provođenje ovog Zakona nadzirat će Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH.
Amnestija po ovom Zakonu trajat će jednu godinu od dana stupanja na snagu Zakona.

Član 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović