ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji («Službene novine Federacije BiH», broj:22/05) u članku 7. u stavku 3. riječi: «zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka» zamjenjuju se riječima: «zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera».

Članak 2.

U članku 10. riječ «prekršaja» zamjenjuje se riječju «radnji».

Članak 3.

U članku 17. riječi: «prijedloga za izricanje mjere, odnosno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka» zamjenjuju se riječima: «zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera».

Članak 4.

U članku 19. u stavku 4. riječi: «prekršajnog ili» brišu se.
U članku 19. u stavku 6. riječ «prekršaju» zamjenjuje se riječima: «izricanju zaštitne mjere».

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović