ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI

Član 1.

U Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici («Službene novine Federacije BiH», br. 22/05) u članu 7. u stavu 3. riječi: «zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka» zamjenjuju se riječima: «zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera».

Član 2.

U članu 10. riječ «prekršaja» zamjenjuje se riječju «radnji».

Član 3.

U članu 17. riječi: «prijedloga za izricanje mjere, odnosno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka» zamjenjuju se riječima: «zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera».

Član 4.

U članu 19. u stavu 4. riječi: «prekršajnog ili» se brišu.
U članu 19. u stavu 6. riječ «prekršaju» zamjenjuje se riječima: «izricanju zaštitne mjere».

Član 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Muhamed Ibrahimović