Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POČETNOJ BILANCI STANJA PODUZEĆA I BANAKA


Članak 1.

U Zakonu o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka (”Službene novine Federacije BiH“, br. 12/98 i 40/99) u članku 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: ”osnivanje Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka (u daljnjem tekstu: Direkcija), Centralnog registra stvari i prava iz pasivne podbilance i obveza privatiziranih poduzeća/banaka (u daljnjem tekstu: Centralni registar), kao i istraživanje, prikupljanje i dostava dokumentacije za pasivnu podbilancu.”

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. riječi: ”se, sukladno posebnim propisima” zamjenjuju se riječima: ”nadležna agencija za privatizaciju.”

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 3.

Članak 19. briše se.

Članak 4.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:
”Preostale stvari, prava i obveze u pasivnoj podbilanci kao i stvari, prava i obveze koje poduzeće nije iskazalo i/ili koje su prodane od strane poduzeća po izvršnosti programa privatizacije, a za koje se naknadno utvrdi da su trebale biti iskazane u Početnoj bilanci poduzeća, postaju vlasništvo Federacije/kantona, odobrenjem programa privatizacije i početne bilance stanja od strane nadležne agencije za privatizaciju.”

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
”Način prijenosa prava vlasništva nad imovinom iz stavka 1. ovoga članka propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. ”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Članak 5.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:
”Preostale stvari, prava i obveze u pasivnoj podbilanci, kao i stvari, prava i obveze koje banka nije iskazala i/ili koje je banka prodala nakon izvršnosti programa privatizacije, a za koje se naknadno utvrdi da su trebale biti iskazane u Početnoj bilanci stanja banke, postaju vlasništvo Federacije, odobrenjem Programa privatizacije i početne bilance od strane nadležne agencije/organa. ”

Članak 6.

Iza članka 35. dodaje se novi članak 35a. koji glasi:

”Članak 35a.

Nadležne agencije za privatizaciju su dužne formirati registar pasivne podbilance iz svoje nadležnosti, evidentirati, ažurirati, istraživati i prikupljati dokumentacijsku osnovu za stvari, prava i obveze iz pasivne podbilance za:
1) stvari i prava s pripadajućim kapitalom poduzeća iz članka 1. Zakona o privatizaciji poduzeća, koja nisu pod kontrolom poduzeća te nisu bila uključena u aktivnu podbilancu, a nalaze se na teritoriju država nastalih raspadom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljnjem tekstu: SFRJ),
2) potraživanja i obveze nastale do 31.03.1992. godine, prema pravnim osobama iz država nastalih raspadom bivše SFRJ.

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija za privatizaciju) obvezna je formirati, kontinuirano ažurirati i voditi Centralni registar stvari, prava i obveza iz pasivne podbilance sukladno stavku 1. toč. 1) i 2) ovoga članka.

Kantonalne agencije za privatizaciju su obvezne u elektronskoj i pisanoj formi dostavljati Agenciji za privatizaciju podatke koji čine sastavni dio Centralnog registra.

Dokumentacijsku osnovu i podatke iz Centralnog registra, Federalno ministarstvo financija i Agencija za privatizaciju su dužni dostaviti Direkciji najkasnije u roku od 90 dana od dana osnivanja Direkcije i nakon toga sve promjene u Centralnom registru dostavljati Direkciji. ”


Članak 7.

Iza novoga članka 35a. dodaje se novo poglavlje: ”IIIa. – UPRAVLJANJE PASIVNOM PODBILANCOM PODUZEĆA I BANAKA” i novi čl. 35b. do 35k. koji glase:

”IIIa. – UPRAVLJANJE PASIVNOM PODBILANCOM PODUZEĆA I
BANAKA

1. Direkcija za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i
banaka

Članak 35b.

Poslove upravljanja pasivnom podbilancom poduzeća i banaka obavlja Direkcija.

Direkcija je samostalna specijalizirana organizacija Federacije sa sjedištem u Sarajevu.

Djelatnost Direkcije je zaštita stvari, prava i obveza iz pasivne podbilance poduzeća i banaka.

Članak 35c.

U okviru svoje djelatnosti Direkcija:
- inicira i sudjeluje u pripremi donošenja zakona i drugih propisa na zaštiti stvari, prava i obveza iz pasivne podbilance poduzeća i banaka,
- surađuje s vladama, ministarstvima i drugim organima i organizacijama država nastalih raspadom bivše SFRJ,
- surađuje s nadležnim ministarstvima, kantonima, agencijama za privatizaciju, pravobraniteljstvima i drugim organima i organizacijama iz svoje nadležnosti utvrđene ovim zakonom,
- vodi evidencije i statistike u okviru svoga djelokruga,
- podnosi izvješća iz svoje djelatnosti Vladi Federacije najmanje jedanput godišnje,
- vrši savjetodavne, edukativne i druge stručne poslove sukladno zakonu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Članak 35d.

Direkcija, u okviru svoje nadležnosti, ima javne ovlasti za donošenje općih i pojedinačnih akata.

Upravni nadzor nad povjerenim javnim ovlastima vrše ministarstva i Vlada Federacije.

2. Upravljanje i rukovođenje Direkcijom

a) Upravni odbor

Članak 35e.

Direkcijom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana. Upravni odbor imenuje i razrješava Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije), na prijedlog Vlade Federacije.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Članak 35f.

Upravni odbor Direkcije:
- donosi Statut Direkcije,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi akt o unutarnjoj organizaciji Direkcije,
- donosi financijski plan Direkcije,
- donosi program rada Direkcije,
- usvaja završni račun Direkcije,
- podnosi izvješće o radu Direkcije,
- donosi metodologiju i druge opće akte iz nadležnosti Direkcije sukladno zakonu,
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i Statutu Direkcije.


b) Nadzorni odbor

Članak 35g.

Nadzor zakonitosti rada i financijskog poslovanja Direkcije provodi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješava Parlament Federacije.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine.

Nadzorni odbor podnosi Parlamentu Federacije izvješće o svome radu najmanje jedanput godišnje.

c) Direktor

Članak 35h.

Direkcijom rukovodi direktor. Direktora imenuje Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, putem javnog natječaja na razdoblje od četiri godine.

Članak 35i.

Direktor Direkcije:
- rukovodi Direkcijom,
- predstavlja i zastupa Direkciju,
- odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-financijskog poslovanja Direkcije,
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Direkcije.

Članak 35j.

Statutom Direkcije uređuju se:
- osnove organizacije i poslovanja Direkcije,
- organi upravljanja i rukovođenja Direkcijom,
- zastupanje i predstavljanje Direkcije,
- zaposlenici s posebnim ovlastima i odgovornostima,
- druga organizacijska pitanja,
- pitanja u svezi poslovanja Direkcije.

Statut Direkcije donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Federacije.

Direkcija najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru.

3. Financiranje Direkcije

Članak 35k.

Sredstva za osnivanje i poslovanje Direkcije osiguravaju se iz:
- ostvarenih prihoda od stvari i prava iz pasivne podbilance,
- donacija i dotacija domaćih i međunarodnih organizacija,
- proračuna Federacije,
- naknada za izvršene poslove i prihoda iz drugih izvora.”

Članak 8.

U članku 36. stavak 1. riječi: ”5.000 do 10.000” zamjenjuju se riječima: ”10.000 do 100.000”

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
”Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM kaznit će se, za gospodarski prijestup poduzeće ili banka ako ne iskaže stvari, prava i obveze iz pasivne podbilance, te ne dostavi dokumentaciju sukladno članku 35a. ovoga zakona. ”

U stavku 2., koji postaje stavak 3., iza broja 1. dodaju se riječi: ”i 2. ”, a riječi: ”500 do 1.000 ” zamjenjuju se riječima: ”1.000 do 10.000”.

Članak 9.

Postupci koji su pokrenuti u vezi sa stvarima, pravima i obvezama iz pasivne podbilance poduzeća i banaka do dana stupanja na snagu ovoga zakona, kao i postupci po redovnim pravnim lijekovima koji su u tijeku, završit će se po odredbama Zakona o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka.


Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u ”Službenim novinama Federacije BiH”.

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA  DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović