Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POČETNOM BILANSU STANJA PREDUZEĆA I BANAKA


Član 1.

U Zakonu o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka (”Službene novine Federacije BiH“, br. 12/98 i 40/99) u članu 1. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: ”osnivanje Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (u daljem tekstu: Direkcija), Centralnog registra stvari i prava iz pasivnog podbilansa i obaveza privatiziranih preduzeća/banaka (u daljem tekstu: Centralni registar), kao i istraživanje, prikupljanje i dostava dokumentacije za pasivni podbilans.”

Član 2.

U članu 3. stav 1. riječi: ”se, u skladu sa posebnim propisima” zamjenjuju se riječima: ”nadležna agencija za privatizaciju.”

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 3.

Član 19. briše se.

Član 4.

U članu 20. stav 1. mijenja se i glasi:
”Preostale stvari, prava i obaveze u pasivnom podbilansu kao i stvari, prava i obaveze koje preduzeće nije iskazalo i/ili koje su prodate od strane preduzeća po izvršnosti programa privatizacije, a za koje se naknadno utvrdi da su trebale biti iskazane u Početnom bilansu preduzeća, postaju vlasništvo Federacije/kantona, odobrenjem programa privatizacije i početnog bilansa stanja od strane nadležne agencije za privatizaciju.”

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
”Način prijenosa prava vlasništva nad imovinom iz stava 1. ovog člana propisat će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada Federacije) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 5.

U članu 35. stav 1. mijenja se i glasi:
”Preostale stvari, prava i obaveze u pasivnom podbilansu, kao i stvari, prava i obaveze koje banka nije iskazala i/ili koje je banka prodala nakon izvršnosti programa privatizacije, a za koje se naknadno utvrdi da su trebale biti iskazane u Početnom bilansu stanja banke, postaju vlasništvo Federacije, odobrenjem Programa privatizacije i početnog bilansa od strane nadležne agencije/organa. ”

Član 6.

Iza člana 35. dodaje se novi član 35a. koji glasi:

”Član 35a.

Nadležne agencije za privatizaciju su dužne formirati registar pasivnog podbilansa iz svoje nadležnosti, evidentirati, ažurirati, istraživati i prikupljati dokumentacionu osnovu za stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa za:
1) stvari i prava sa pripadajućim kapitalom preduzeća iz člana 1. Zakona o privatizaciji preduzeća, koja nisu pod kontrolom preduzeća te nisu bila uključena u aktivni podbilans, a nalaze se na teritoriji država nastalih raspadom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ),
2) potraživanja i obaveze nastale do 31.03.1992. godine, prema pravnim licima iz država nastalih raspadom bivše SFRJ.

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za privatizaciju) obavezna je da formira, kontinuirano ažurira i vodi Centralni registar stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa u skladu sa stavom 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Kantonalne agencije za privatizaciju su obavezne u elektronskoj i pisanoj formi dostavljati Agenciji za privatizaciju podatke koji čine sastavni dio Centralnog registra.

Dokumentacionu osnovu i podatke iz Centralnog registra, Federalno ministarstvo finansija i Agencija za privatizaciju su dužni dostaviti Direkciji najkasnije u roku od 90 dana od dana osnivanja Direkcije i nakon toga sve promjene u Centralnom registru dostavljati Direkciji. ”

Član 7.

Iza novog člana 35a. dodaje se novo poglavlje: ”IIIa. – UPRAVLJANJE PASIVNIM PODBILANSOM PREDUZEĆA I BANAKA” i novi čl. 35b. do 35k. koji glase:

”IIIa. – UPRAVLJANJE PASIVNIM PODBILANSOM PREDUZEĆA I BANAKA

1. Direkcija za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i
banaka

Član 35b.

Poslove upravljanja pasivnim podbilansom preduzeća i banaka obavlja Direkcija.

Direkcija je samostalna specijalizovana organizacija Federacije sa sjedištem u Sarajevu.

Djelatnost Direkcije je zaštita stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka.

Član 35c.

U okviru svoje djelatnosti Direkcija:
- inicira i učestvuje u pripremi donošenja zakona i drugih propisa na zaštiti stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka,
- sarađuje sa vladama, ministarstvima i drugim organima i organizacijama država nastalih raspadom bivše SFRJ,
- sarađuje sa nadležnim ministarstvima, kantonima, agencijama za privatizaciju, pravobranilaštvima i drugim organima i organizacijama iz svoje nadležnosti utvrđene ovim zakonom,
- vodi evidencije i statistike u okviru svog djelokruga,
- podnosi izvještaje iz svoje djelatnosti Vladi Federacije najmanje jedanput godišnje,
- vrši savjetodavne, edukativne i druge stručne poslove u skladu sa zakonom,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 35d.

Direkcija, u okviru svoje nadležnosti, ima javne ovlasti za donošenje općih i pojedinačnih akata.

Upravni nadzor nad povjerenim javnim ovlastima vrše ministarstva i Vlada Federacije.

2. Upravljanje i rukovođenje Direkcijom

a) Upravni odbor

Član 35e.

Direkcijom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana. Upravni odbor imenuje i razrješava Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), na prijedlog Vlade Federacije.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član 35f.

Upravni odbor Direkcije:
- donosi Statut Direkcije,
- donosi poslovnik o radu,
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji Direkcije,
- donosi finansijski plan Direkcije,
- donosi program rada Direkcije,
- usvaja završni račun Direkcije,
- podnosi izvještaj o radu Direkcije,
- donosi metodologiju i druge opće akte iz nadležnosti Direkcije u skladu sa zakonom,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Direkcije.

b) Nadzorni odbor

Član 35g.

Nadzor zakonitosti rada i finansijskog poslovanja Direkcije provodi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješava Parlament Federacije.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Nadzorni odbor podnosi Parlamentu Federacije izvještaj o svom radu najmanje jedanput godišnje.

c) Direktor

Član 35h.

Direkcijom rukovodi direktor. Direktora imenuje Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, putem javnog konkursa na period od četiri godine.

Član 35i.

Direktor Direkcije:
- rukovodi Direkcijom,
- predstavlja i zastupa Direkciju,
- odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito vođenje materijalno-finansijskog poslovanja Direkcije,
- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Direkcije.


Član 35j.

Statutom Direkcije uređuju se:
- osnovi organizacije i poslovanja Direkcije,
- organi upravljanja i rukovođenja Direkcijom,
- zastupanje i predstavljanje Direkcije,
- zaposlenici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
- druga organizaciona pitanja,
- pitanja u vezi poslovanja Direkcije.

Statut Direkcije donosi Upravni odbor uz saglasnost Vlade Federacije.

Direkcija najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru.


3. Finansiranje Direkcije

Član 35k.

Sredstva za osnivanje i poslovanje Direkcije osiguravaju se iz:
- ostvarenih prihoda od stvari i prava iz pasivnog podbilansa,
- donacija i dotacija domaćih i međunarodnih organizacija,
- budžeta Federacije,
- naknada za izvršene poslove i prihoda iz drugih izvora.”

Član 8.

U članu 36. stav 1. riječi: ”5.000 do 10.000” zamjenjuju se riječima: ”10.000 do 100.000”

Iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
”Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM kaznit će se, za privredni prestup preduzeće ili banka ako ne iskaže stvari, prava i obaveze iz pasivnog podbilansa, te ne dostavi dokumentaciju u skladu sa članom 35a. ovog zakona. ”

U stavu 2., koji postaje stav 3., iza broja 1. dodaju se riječi: ”i 2. ”, a riječi: ”500 do 1.000 ” zamjenjuju se riječima: ”1.000 do 10.000”.

Član 9.

Postupci koji su pokrenuti u vezi stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i postupci po redovnim pravnim lijekovima koji su u toku, završit će se po odredbama Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenim novinama Federacije BiH”.

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović