Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PODUZEĆA


Članak 1.

U Zakonu o privatizaciji poduzeća («Službene novine Federacije BiH», br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 i 44/04) u članku 3. stavak 1. iza riječi: «igara na sreću» veznik «i» se zamjenjuje zarezom, a iza riječi: «vojne opreme» dodaju se riječi: «veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti».

Iza stavka 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
«Poduzeća iz stavka 1. ovoga članka mogu se privatizirati po posebnim propisima.
Dio državnog kapitala ili ukupan državni kapital u poduzećima iz stavka 1. ovoga članka može se izuzeti iz privatizacije.
Odluku o izuzimanju iz privatizacije vrijednosti državnog kapitala do 30% donosi Vlada Federacije, a za iznos vrijednosti državnog kapitala preko 30% odlučuje Parlament Federacije na prijedlog Vlade Federacije.»

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. briše se točka i dodaju riječi: «kao i metodologiju za izradu ovih akata za poduzeća iz članka 7. stavak 3. zakona».

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
«Vlada Federacije u cilju privatizacije i dokapitalizacije svakog pojedinačnog poduzeća, kao i prodaje kapitala, može sporazumno riješiti nastali spor u pogledu postotka vlasničke strukture u kapitalu, uz suglasnost Parlamenta Federacije».

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:
«Kada je privatizacija uvjetovana podjelom poduzeća na više samostalnih tehnoekonomskih cjelina, program privatizacije poduzeća i početna bilanca poduzeća, uz prethodnu pripremu plana podjele poduzeća, priprema se uz sudjelovanje nadležnih agencija, nadležnog ministarstva i nadležne vlade koja vrši ovlasti i obveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala u tom poduzeću (u daljnjem tekstu: nadležna vlada) ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Vlada Federacije će svojim propisom bliže urediti nadležnost i postupak izrade programa privatizacije i početne bilance za poduzeća iz stavka 3. ovoga članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona».

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:
«Privatizacija poduzeća sukladno ovom zakonu vrši se prodajom kapitala ili imovine, kao i dionica i udjela poduzeća u drugoj pravnoj osobi.

O načinu privatizacije odlučuje i postupak privatizacije poduzeća provodi nadležna agencija.

Prodaju poduzeća nadležna agencija provodi metodom javnog prikupljanja ponuda (tender) ili na drugi način utvrđen ovim zakonom.

Ukoliko se prodaja poduzeća ne ostvari na način predviđen odredbom stavka 3. ovoga članka, prodaja se može izvršiti metodima izravne pogodbe kada se za to steknu zakonske mogućnosti, a u izuzetnim slučajevima, javnim nadmetanjem.

U poduzećima sa više od 50% privatnog kapitala, preostali državni kapital, dionice ili udjeli u tim poduzećima mogu se prodavati putem burze.

U poduzećima sa više od 50% državnog kapitala, dio državnog kapitala iznad 51% može se prodavati putem burze.

Odluku o prodaji državnog kapitala, dionica ili udjela iz st. 5. i 6. ovoga članka donosi nadležna vlada na prijedlog nadležnog ministarstva, odnosno agencije».

Članak 5.

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

«Članak 11a.

Osim metoda privatizacije utvrđenih u članku 11. ovoga zakona, nadležna vlada i nadležna agenicja mogu promjenu strukture kapitala vršiti na način zaključivanja ugovora o zajedničkom ulaganju, s tim da je izbor partnera potrebno osigurati sukladno načelima javnosti i konkurentnosti.

Pravila za promjenu strukture kapitala po osnovu zajedničkog ulaganja donijet će Vlada Federacije u roku od 30 dana o dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Privatizacija poduzeća može se vršiti i privatizacijom dijelova poduzeća nastalih podjelom poduzeća na više samostalnih tehnoekonomskih cjelina.

Način, odnosno metod privatizacije iz stavka 3. ovoga članka predlaže nadležna agencija i ministarstvo, a odluku donosi nadležna vlada.

Privatizacija dijelova poduzeća vrši se po propisima predviđenim za veliku privatizaciju».

Članak 6.

U članku 30. stavak 1. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «i u slučaju potraživanja vjerovnika i radnika».

Članak 7.

Postupci koji su pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i postupci po redovnim pravnim sredstvima koji su u tijeku, dovršit će se po odredbama ovoga zakona.

Članak 8.

Ovlašćuju se Zakonodavno-pravno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamenta Federacije i Zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije da utvrde pročišćeni tekst Zakona o privatizaciji poduzeća.

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA  DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović