Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA


Član 1.

U Zakonu o privatizaciji preduzeća («Službene novine Federacije BiH», br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04 i 44/04) u članu 3. stav 1. iza riječi: «igara na sreću» veznik «i» se zamjenjuje zarezom, a iza riječi: «vojne opreme» dodaju se riječi: «veterinarske djelatnosti i komunalnih djelatnosti».

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase:
«Preduzeća iz stava 1. ovog člana mogu se privatizirati po posebnim propisima.
Dio državnog kapitala ili ukupan državni kapital u preduzećima iz stava 1. ovog člana može se izuzeti iz privatizacije.
Odluku o izuzimanju iz privatizacije vrijednosti državnog kapitala do 30% donosi Vlada Federacije, a za iznos vrijednosti državnog kapitala preko 30% odlučuje Parlament Federacije na prijedlog Vlade Federacije.»

Dosadašnji stav 3. postaje stav 6.

Član 2.

U članu 4. stav 3. briše se tačka i dodaju riječi: «kao i metodologiju za izradu ovih akata za preduzeća iz člana 7. stav 3. zakona».

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
«Vlada Federacije u cilju privatizacije i dokapitalizacije svakog pojedinačnog preduzeća, kao i prodaje kapitala, može sporazumno riješiti nastali spor u pogledu procenta vlasničke strukture u kapitalu, uz saglasnost Parlamenta Federacije».

Član 3.

U članu 7. stav 3. mijenja se i glasi:
«Kada je privatizacija uslovljena podjelom preduzeća na više samostalnih tehnoekonomskih cjelina, program privatizacije preduzeća i početni bilans preduzeća, uz prethodnu pripremu plana podjele preduzeća, priprema se uz učešće nadležnih agencija, nadležnog ministarstva i nadležne vlade koja vrši ovlašćenja i obaveze vlasnika kapitala po osnovu državnog kapitala u tom preduzeću (u daljem tekstu: nadležna vlada) ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Vlada Federacije će svojim propisom bliže urediti nadležnost i postupak izrade programa privatizacije i početnog bilansa za preduzeća iz stava 3. ovog člana u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona».

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 4.

Član 11. mijenja se i glasi:
«Privatizacija preduzeća u skladu sa ovim zakonom vrši se prodajom kapitala ili imovine, kao i dionica i udjela preduzeća u drugom pravnom licu.

O načinu privatizacije odlučuje i postupak privatizacije preduzeća provodi nadležna agencija.

Prodaju preduzeća nadležna agencija provodi metodom javnog prikupljanja ponuda (tender) ili na drugi način utvrđen ovim zakonom.

Ukoliko se prodaja preduzeća ne ostvari na način predviđen odredbom stava 3. ovog člana, prodaja se može izvršiti metodima neposredne pogodbe kada se za to steknu zakonske mogućnosti, a u izuzetnim slučajevima, javnim nadmetanjem.

U preduzećima sa više od 50% privatnog kapitala, preostali državni kapital, dionice ili udjeli u tim preduzećima mogu se prodavati putem berze.

U preduzećima sa više od 50% državnog kapitala, dio državnog kapitala iznad 51% može se prodavati putem berze.

Odluku o prodaji državnog kapitala, dionica ili udjela iz st. 5. i 6. ovog člana donosi nadležna vlada na prijedlog nadležnog ministarstva, odnosno agencije».

Član 5.

Iza člana 11. dodaje se novi član 11a. koji glasi:

«Član 11a.

Osim metoda privatizacije utvrđenih u članu 11. ovog zakona, nadležna vlada i nadležna agenicja mogu promjenu strukture kapitala vršiti na način zaključivanja ugovora o zajedničkom ulaganju, s tim da je izbor partnera potrebno obezbijediti u skladu sa principima javnosti i konkurentnosti.

Pravila za promjenu strukture kapitala po osnovu zajedničkog ulaganja donijet će Vlada Federacije u roku od 30 dana o dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privatizacija preduzeća može se vršiti i privatizacijom dijelova preduzeća nastalih podjelom preduzeća na više samostalnih tehnoekonomskih cjelina.

Način, odnosno metod privatizacije iz stava 3. ovog člana predlaže nadležna agencija i ministarstvo, a odluku donosi nadležna vlada.

Privatizacija dijelova preduzeća vrši se po propisima predviđenim za veliku privatizaciju».

Član 6.

U članu 30. stav 1. na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «i u slučaju potraživanja povjerilaca i radnika».

Član 7.

Postupci koji su pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i postupci po redovnim pravnim sredstvima koji su u toku, dovršit će se po odredbama ovog zakona.

Član 8.

Ovlašćuju se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije da utvrde prečišćeni tekst Zakona o privatizaciji preduzeća.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović