Z A K O N
O AMNESTIJI ZA IZBJEGAVANJE OBVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Članak 1.


Ovim zakonom daje se oslobođenje od kaznenog gonjenja ( abolicija ) i potpuno ili djelomično oslobođenje od izvršenja kazne ili druge kazneno-pravne sankcije, ukidanje pravnih posljedica osude i brisanje osude ( u daljnjem tekstu: amnestija ) za izbjegavanje obveze služenja vojnog roka svim osobama koje su podlijegale obvezi služenja vojnog roka ili su kao ročnici na odsluženju vojnog roka odbili da prime ili uporabe oružje.

Cilj ovog zakona je da se spriječi provođenje istrage, da se omogući obustavljanje istrage ili presuda kojom se optužba odbija, ili oslobođenje od izvršenja kazne i ostalih kazneno-pravnih sankcija, ukidanje pravnih posljedica osude i brisanje osude iz kaznene evidencije za kaznena djela iz članka 2. ovog zakona.


Članak 2.


Ovim zakonom se daje amnestija za slijedeća kaznena djela, ako je učinitelj osoba koja je podlijegala obvezi služenja vojnog roka ili ročnik na odsluženju vojnog roka:
1) odbijanje primanja i uporabe oružja iz članka 400. stavak 2. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04 i 18/05) (u daljnjem tekstu: KZ FBiH iz 2003. godine) i kazneno djelo sa istim obilježjima propisano drugim primjenjivim kaznenim zakonom i
2) neodazivanje pozivu i izbjegavanje vojne službe iz članka 409. KZ FBiH iz 2003. godine i članka 382. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 43/98, 2/99, 15/99, 29/00, 59/02 i 19/03) (u daljnjem tekstu: KZ FBiH iz 1998. godine), te kazneno djelo sa istim obilježjima propisano drugim primjenjivim kaznenim zakonom.

Amnestija se daje i za slijedeća kaznena djela, bez obzira na osobu učinitelja: protuzakonito oslobođenje od vojne službe iz članka 411. KZ FBiH iz 2003. godine i članka 384. KZ FBiH iz 1998. godine, te kazneno djelo sa istim obilježjima propisano drugim primjenjivim kaznenim zakonom, ako je djelo imalo za cilj oslobođenje od dužnosti ili raspoređivanje na lakšu dužnost osobe koja je podlijegala obvezi služenja vojnog roka.


Članak 3.


Amnestija se odnosi na kaznena djela iz članka 2. ovog zakona učinjena u razdoblju od 01. siječnja 1991. godine do 01. siječnja 2006. godine.

Nakon 31. prosinca 2005. godine za djela iz članka 2. ovoga zakona neće se poduzimati kazneno gonjenje.

Članak 4.


Ako kazneni postupak za kazneno djelo iz članka 2. ovoga zakona nije pokrenut do dana stupanja na snagu ovoga zakona, neće se ni pokrenuti.

Ako je kazneni postupak za kazneno djelo iz članka 2. ovoga zakona pokrenut do dana stupanja na snagu ovoga zakona, primjenit će se pravila u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04 i 28/05):
1) ako je istraga u tijeku, tužitelj će narediti da se istraga obustavi i
2) ako je optužnica potvrđena, odnosno stupila na snagu, sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija.

Ako je bilo kome ograničena ili oduzeta sloboda kretanja u svezi sa kaznenim djelom iz članka 2. ovoga zakona, oslobodit će se.

Ako je kazna ili druga kazneno-pravna sankcija za kazneno djelo iz članka 2. ovoga zakona izrečena prije stupanja na snagu ovoga zakona, neće se izvršiti. Ako je izvršenje kazne ili druge kazneno-pravne sankcije u tijeku ili je kazna ili druga kazneno-pravna sankcija djelomično izvršena, preostali dio se neće izvršiti.

Ako osuda ili izrečena kazna za kazneno djelo iz članka 2. ovoga zakona ima za pravnu posljedicu prestanak ili gubitak određenog prava, ili zabranu stjecanja određenog prava, pravna posljedica se ukida.

Osuda za kazneno djelo iz članka 2. ovoga zakona briše se iz kaznene evidencije.

Članak 5.


Odluku o primjeni amnestije iz članka 4. ovoga zakona u svakom pojedinačnom slučaju donosi organ nadležan u pojedinoj fazi kaznenog postupka. Odluku na temelju st. 3., 4., 5. i 6. članka 4. ovoga zakona donosi sud pred kojim se vodio prvostupanjski postupak.

Odluka o primjeni amnestije iz stavka 1. ovog članka donosi se po službenoj dužnosti u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako se odluka o primjeni amnestije ne donese po službenoj dužnosti u roku iz stavka 2. ovoga članka, osumnjičeni, optuženi, osuđeni ili osoba ovlaštena prema Zakonu o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje žalbe u ime optuženog ili njegov branitelj može podnijeti prijedlog za primjenu amnestije. U tom slučaju, nadležni organ donosi odluku u roku od pet dana od dana kada je prijedlog primljen.


Članak 6.


Žalbu protiv odluke o primjeni amnestije koju je donio sud može podnijeti tužitelj ako smatra da je odluka u suprotnosti s odredbama ovoga zakona. Međutim, tužitelj ne može podnijeti žalbu protiv odluke ako je sud primjenio amnestiju u korist učinitelja kaznenog djela za koje se daje amnestija po ovom zakonu (članak 2.) u okviru pravne kvalifikacije kaznenog djela koju je utvrdio tužitelj.

Ukoliko je odluka o primjeni amnestije donesena po prijedlogu podnesenom sukladno članku 5. stavak 3. ovoga zakona, žalbu protiv te odluke mogu podnijeti i osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga za primjenu amnestije iz članka 5. stavak 3. ovoga zakona.

Žalba se može podnijeti u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke.


Članak 7.


U postupku primjene amnestije sukladno ovom zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom.


Članak 8.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA  DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović