Z A K O N
O AMNESTIJI ZA IZBJEGAVANJE OBAVEZE SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Član 1.


Ovim zakonom daje se oslobođenje od krivičnog gonjenja ( abolicija ) i potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne ili druge krivično-pravne sankcije, ukidanje pravnih posljedica osude i brisanje osude ( u daljem tekstu: amnestija ) za izbjegavanje obaveze služenja vojnog roka svim osobama koje su podlijegale obavezi služenja vojnog roka ili su kao regruti na odsluženju vojnog roka odbili da prime ili upotrijebe oružje.

Cilj ovog zakona je da se spriječi provođenje istrage, da se omogući obustavljanje istrage ili presuda kojom se optužba odbija, ili oslobođenje od izvršenja kazne i ostalih krivično-pravnih sankcija, ukidanje pravnih posljedica osude i brisanje osude iz krivične evidencije za krivična djela iz člana 2. ovog zakona.


Član 2.


Ovim zakonom se daje amnestija za slijedeća krivična djela, ako je učinitelj osoba koja je podlijegala obavezi služenja vojnog roka ili regrut na odsluženju vojnog roka:
1) odbijanje primanja i upotrebe oružja iz člana 400. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04 i 18/05) (u daljem tekstu: KZ FBiH iz 2003. godine) i krivično djelo sa istim obilježjima propisano drugim primjenjivim krivičnim zakonom i
2) neodazivanje pozivu i izbjegavanje vojne službe iz člana 409. KZ FBiH iz 2003. godine i člana 382. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 43/98, 2/99, 15/99, 29/00, 59/02 i 19/03) (u daljem tekstu: KZ FBiH iz 1998. godine), te krivično djelo sa istim obilježjima propisano drugim primjenjivim krivičnim zakonom.

Amnestija se daje i za slijedeća krivična djela, bez obzira na osobu učinitelja: protuzakonito oslobođenje od vojne službe iz člana 411. KZ FBiH iz 2003. godine i člana 384. KZ FBiH iz 1998. godine, te krivično djelo sa istim obilježjima propisano drugim primjenjivim krivičnim zakonom, ako je djelo imalo za cilj oslobođenje od dužnosti ili raspoređivanje na lakšu dužnost osobe koja je podlijegala obavezi služenja vojnog roka.

Član 3.


Amnestija se odnosi na krivična djela iz člana 2. ovog zakona učinjena u periodu od 01. januara 1991. godine do 01. januara 2006. godine.

Nakon 31. decembra 2005. godine za djela iz člana 2. ovog zakona neće se preduzimati krivično gonjenje.


Član 4.


Ako krivični postupak za krivično djelo iz člana 2. ovog zakona nije pokrenut do dana stupanja na snagu ovoga zakona, neće se ni pokrenuti.

Ako je krivični postupak za krivično djelo iz člana 2. ovog zakona pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenit će se pravila u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04 i 28/05):
1) ako je istraga u toku, tužitelj će narediti da se istraga obustavi i
2) ako je optužnica potvrđena, odnosno stupila na snagu, sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija.

Ako je bilo kome ograničena ili oduzeta sloboda kretanja u vezi sa krivičnim djelom iz člana 2. ovog zakona, oslobodit će se.

Ako je kazna ili druga krivično-pravna sankcija za krivično djelo iz člana 2. ovog zakona izrečena prije stupanja na snagu ovog zakona, neće se izvršiti. Ako je izvršenje kazne ili druge krivično-pravne sankcije u toku ili je kazna ili druga krivično-pravna sankcija djelomično izvršena, preostali dio se neće izvršiti.

Ako osuda ili izrečena kazna za krivično djelo iz člana 2. ovog zakona ima za pravnu posljedicu prestanak ili gubitak određenog prava, ili zabranu sticanja određenog prava, pravna posljedica se ukida.

Osuda za krivično djelo iz člana 2. ovog zakona briše se iz krivične evidencije.

Član 5.


Odluku o primjeni amnestije iz člana 4. ovog zakona u svakom pojedinačnom slučaju donosi organ nadležan u pojedinoj fazi krivičnog postupka. Odluku na temelju st. 3., 4., 5. i 6. člana 4. ovog zakona donosi sud pred kojim se vodio prvostepeni postupak.

Odluka o primjeni amnestije iz stava 1. ovog člana donosi se po službenoj dužnosti u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako se odluka o primjeni amnestije ne donese po službenoj dužnosti u roku iz stava 2. ovog člana, osumnjičeni, optuženi, osuđeni ili osoba ovlaštena prema Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine za podnošenje žalbe u ime optuženog ili njegov branitelj može podnijeti prijedlog za primjenu amnestije. U tom slučaju, nadležni organ donosi odluku u roku od pet dana od dana kada je prijedlog primljen.


Član 6.


Žalbu protiv odluke o primjeni amnestije koju je donio sud može podnijeti tužitelj ako smatra da je odluka u suprotnosti s odredbama ovog zakona. Međutim, tužitelj ne može podnijeti žalbu protiv odluke ako je sud primjenio amnestiju u korist učinitelja krivičnog djela za koje se daje amnestija po ovom zakonu (član 2.) u okviru pravne kvalifikacije krivičnog djela koju je utvrdio tužitelj.

Ukoliko je odluka o primjeni amnestije donesena po prijedlogu podnesenom u skladu sa članom 5. stav 3. ovog zakona, žalbu protiv te odluke mogu podnijeti i osobe ovlaštene za podnošenje prijedloga za primjenu amnestije iz člana 5. stav 3. ovog zakona.

Žalba se može podnijeti u roku od osam dana od dana dostave odluke.

Žalba ne odlaže izvršenje odluke.


Član 7.


U postupku primjene amnestije u skladu sa ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom.

Član 8.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović