Z A K O N

O IZMJENI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA
JAVNE PRIHODE


Članak 1.


U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode («Službene novine Federacije BiH», br. 48/01 i 52/01), u članku 2. broj «0,06» zamjenjuje se brojem «0,04».


Članak 2.

Ova? zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA  DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović