Z A K O N

O IZMJENI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA
JAVNE PRIHODE

Član 1.


U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode («Službene novine Federacije BiH», br. 48/01 i 52/01), u članu 2. broj «0,06» zamjenjuje se brojem «0,04».

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović