ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

            U Zakonu o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 1/94, 8/95, 58/02 i 19/03) u članku 6. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
«Jedan od ministara iz stavka 2. ovog članka je ministar bez lisnice.
Ministar iz stavka 3. ovog članka vrši poslove koje mu odlukom odredi Vlada Federacije».
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, v.r.