ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

            U Zakonu o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 1/94, 8/95, 58/02 i 19/03) u članu 6. iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
«Jedan od ministara iz stava 2. ovog člana je ministar bez lisnice.
Ministar iz stava 3. ovog člana vrši poslove koje mu odlukom odredi Vlada Federacije».
Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.