Z A K O N

O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o stečajnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 29/03 i 32/04) u članku 5. stavak 3. riječi: «federalnog ministra obrane (u daljnjem tekstu: federalni ministar obrane)» zamjenjuje se riječima: «federalnog ministra energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: federalni ministar energije)».

U st. 4. i 5. riječ «obrane» zamjenjuje se riječju «energije».

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA  DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović