Z A K O N

O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakonu o stečajnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 29/03 i 32/04) u članu 5. stav 3. riječi: «federalnog ministra odbrane (u daljem tekstu: federalni ministar odbrane)» zamjenjuje se riječima: «federalnog ministra energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: federalni ministar energije)».

U st. 4. i 5. riječ «odbrane» zamjenjuje se riječju «energije».

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović