ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA
NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

 

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo («Službene novine FBiH», broj: 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 15/02 i 54/04), iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

 

«Članak 7.a

Iznimno, za stan za koji se vrši ovjera ugovora o korišćenju stana u skladu s člankom 2. stavak (4), ili izdaje novi ugovor u skladu s člankom 18.d stavak (7) Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima («Službene novine FBiH», br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03), zahtjev za kupnju stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ovjere ugovora o korišćenju stana, odnosno izdavanja novog ugovora.
Zahtjev za kupnju stana u koji se vraća višestruki korisnik iz odredbe članka 11. stavak (4) točka 6. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, kao i za kupnju devastiranog stana podnosi se u roku od tri mjeseca od dana ulaska u posjed stana.»

 

Članak 2.

U članku 9.  iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
«(3) Pravo na kupnju stana, pod uvjetima iz ovog Zakona ima nasljednik prvog nasljednog reda nositelja stanarskog prava, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
nositelj stanarskog prava nema člana užeg obiteljskog kućanstva;
protekao je rok od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva nositelja stanarskog prava za kupnju stana, a nije zaključen ugovor u kupoprodaji stana  i
nasljednik nije kupio drugi stan prema odredbama ovog Zakona.»

 

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

«Članak 14.a

 Stanove koji su u vlasništvu poduzeća, nakon privatizacije poduzeća, prodaje općina na čijem se teritoriju stan nalazi.»

Članak 4.

U članku 21. dodaje se novi stavak  (3) koji glasi:
«Kupcu se priznaje popust na cijenu stana i na temelju radnog staža umrlog bračnog druga.»

 

Članak 5.

Iza članka 25. dodaje se novi članak 25.a koji glasi:

«Članak 25.a

Nositelj stanarskog prava koji je vratio stan u posjed na teritoriju Republike Srpske i stekao pravo na kupnju stana prema odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova («Službeni glasnik Republike Srpske», br. 11/00) ima pravo na novčanu pomoć od Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu 25% od ugovorene cijene stana.
Pravo na novčanu pomoć iz stavka (1) ovog članka ima nositelj stanarskog prava koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
vratio se u posjed stana;
stekao je pravo na kupnju stana;
zaključio je ugovor o kupnji stana sa otplatom cijene stana u razdoblju od 20 godina  i
koristit će stan u razdoblju iz točke 3. ovog stavka.
Vlada Federacije isplatit će novčanu pomoć iz stavka (1) ovog članka u pet jednakih godišnjih obroka, a međusobna prava i obveze između Vlade Federacije i odnosnog nositelja stanarskog prava uredit će se ugovorom zaključenim u skladu s odredbama Zakona o obligacijskim odnosima («Službeni list RBiH», br: 2/92, 13/93, 29/93 i 13/94).
Isplata novčane pomoći počet će od siječnja 2006. godine.»

 

Članak 6.

U članku 39.e  iza stavka (1) dodaje se novi stavak  (2) koji glasi:
«(2) Umjesto prava na upis vlasništva nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora iz stavka (1) ovog članka pripada naknada iz stavka (3) ovog članka.»
Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (3) i (4).

 

Članak 7.

U članku 39.e u stavu (3), na kraju stavka riječi: «utvrđenu u skladu s člankom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju» zamjenjuju se riječima: «u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po viđenju.»

 

Članak 8.

U članku 46. stavku (2), riječi: «iz članka 50. ovog Zakona» zamjenjuju se riječima:  «iz stavka 1. ovog članka».
Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
(3) «Iznimno, ugovori o korišćenju stana koji su proglašavani napuštenim ostaju na snazi do proteka roka za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz članka 8.a Zakona.
(4) Ugovori o korišćenju stana za devastirane stanove ostaju na snazi do stjecanja prava na kupnju stana u skladu s odredbom članka 7.a stavak (2) ovog Zakona.»

 

Članak 9.

Iza članka 46.a  dodaje se novi članak 46.b koji glasi:

«Članak 46.b

Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod mjerodavnog tijela pokrenule postupak prijenosa stanarskog prava prema odredbama Zakona o stambenim odnosima, a do tog dana nije donešeno prvostupanjsko rješenje ili je rješenje bilo poništeno i predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, imaju pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana kada im je pravomoćnim rješenjem utvrđeno stanarsko pravo.
Osobe koje su do 6. prosinca 2000. godine kod mjerodavnog suda pokrenule postupak radi stjecanja stanarskog prava imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana koji im je vlasnik dodijelio u postupku izvršenja sudske odluke i pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora o korišćenju stana.
Osobe kojima je do 6. prosinca 2000. godine rješenjem dodijeljen stan u gradnji, stan u postupku eksproprijacije, odnosno stan za koji nije izvršen tehnički prijam, imaju pravo na zaključenje ugovora o korišćenju stana u skladu s odredbama Zakona o stambenim odnosima i pravo podnijeti zahtjev za kupnju stana u roku od tri mjeseca od dana zaključenja ugovora.»

Članak 10.

U članku 47.  stavak (2)  mijenja se i glasi:
«(2) Pravo na kupnju stana prema odredbama ovog Zakona ima i nositelj stanarskog prava na nacionaliziranom i konfisciranom stanu, s tim da se bivšem vlasniku dodjeljuje drugi odgovarajući stan s pravom uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama.»
Iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
«(3) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, nositelji stanarskog prava na stanovima čiji su bivši vlasnici vakufi (legati, zadužbine) ne mogu otkupiti te stanove bez prethodne pisane suglasnosti vlasnika stana.
(4) Nositeljima stanarskog prava iz stavka (3) ovog članka dodijelit će se odgovarajući stanovi vodeći računa o lokaciji, uvjetovanosti i njegovoj veličini, ili vlasniku stana, s pravom uknjižbe, ako je dao suglasnost nositelju stanarskog prava za otkup istog.»

 

Članak 11.

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47.a koji glasi:

«Članak 47.a

Zahtjev za kupnju stana iz članka 47. st. (3) i (4)  podnosi se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a uknjižba prava vlasništva na nacionaliziranom i zamjenskom stanu se vrši istodobno.»

 

Članak 12.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA  DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović