Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA UNUTARNJIH OBVEZA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

U Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 66/04 i 49/05), u članku 2. stavak 2. druga rečenica, briše se.

U stavku 4. riječi: «uključujući i staru deviznu štednju», brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. u uvodnoj rečenici, riječi: «isključujući iznos obveza za staru deviznu štednju koji će se utvrditi u postupku verificiranja», brišu se.

U stavku 1. točka 3., briše se.

U stavku 2. iza riječi «zakona» zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta, briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
«Sve obveze koje čine unut?rnji dug, definirane odredbama ovog zakona, koje su zasnovane na izvršnim odlukama donesenim u sudskom i upravnom postupku, izvršit će se na način propisan odredbama ovog zakona.».

Članak 3.

U članku 6. iza stavka 1. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:

«Kamata za opće obveze iz članka 4. zakona, za razdoblje od dana stupanja na snagu osnovnog zakona do dana konačne isplate, otpisuje se.

Izuzetno od odredaba prethodnog stavka ovog članka, kamata za opće obveze dodijeljena u izvršnoj odluci donesenoj u sudskom i upravnom postupku od dana izvršnosti te odluke do dana konačne isplate, isplaćuje se po stopi od 2,5%.

Vlada Federacije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski akt kojim će detaljnije propisati proceduru, kao i mjerodavni organ koji će provesti postupak izračunavanja kamate koja se otpisuje, odnosno koja se obračunava po stopi od 2,5%.».

Članak 4.

Iza članka 8. naziv odjeljka: «3. STARA DEVIZNA ŠTEDNJA» i čl. 9. do 15. brišu se.
Članak 5.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Prije izdavanja obveznica vjerovnici će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, svoje izvršne odluke donesene u sudskom i upravnom postupku registrirati u Federalnom ministarstvu financija.»

Iza stavka 2. dodaju se novi st. 3. do 5. koji glase:

«Registriranje izvršnih odluka iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva podnošenje relevantne dokumentacije od strane vjerovnika neophodne za provjeru autentičnosti i registriranje iznosa koji će se izvršiti.

Kamata za ratne tražbine, sadržana u izvršnoj odluci donesenoj u sudskom i upravnom postupku, u razdoblju od dana donošenja osnovnog zakona do dana izdavanja obveznica, otpisuje se.

Vlada Federacije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski akt, kojim će detaljnije propisati proceduru, kao i imenovati mjerodavni organ koji će provesti postupak izračunavanja kamate koja se otpisuje, na izvršnu odluku iz stavka 4. ovog članka.

Članak 6.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Prije izdavanja obveznica Vlada Federacije će, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Federalnog ministarstva pravde i pravnog sljednika Federalnog ministarstva obrane i ostalih mjerodavnih organa, verificirati sv? neriješen? pojedinačn? ratn? tražbine u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.»

Iza stavka 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

«Pod verificiranjem ratnih tražbina iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva se provjera pojedinačno podnesenih zahtjeva i kompletiranje dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev, osim izvršnih odluka iz stavka 2. članka 17. ovog zakona.

Rok za podnošenje zahtjeva općina za priznavanje obveza za ratne tražbine nastale na temelju općinskih odluka i drugih općinskih propisa donesenih u razdoblju iz članka 16. ovog zakona, koje su propustile prijaviti tražbine nastale tijekom ratnog stanja i izravne ratne opasnosti, produžuje se za 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.»

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:
«Po završetku procesa registriranja izvršnih odluka iz stavka 2. članka 17. ovog zakona, te završetku procesa verificiranja ratnih tražbina iz stavka 2. članka 18. ovog zakona, Vlada Federacije će početi izdavati obveznice za izmirenje obveza za ratne tražbine, a najkasnije od 01.01.2008. godine.

Obveznice za izmirenje obveza za ratne tražbine izdaju se na iznos glavnice koji ne prelazi 900 milijuna KM, uz sljedeće uvjete:

fiksna godišnja kamatna stopa u visini od 2,5%;
imaju grace period od 13 godina od datuma izdavanja;
imaju datum dospijeća najkasnije do 31.12.2047. godine.

Vlada Federacije će donijeti podzakonski akt kojim će urediti emitiranje obveznica, način rasporeda emitiranja obveznica po godinama dospijeća obveznica, te druge bitne elemente neophodne za emitiranje obveznica.»

Članak 8.

U članku 21. stava 1. riječi: «obveze za staru deviznu štednju i» brišu se.
U stavku 2. riječi: «izmirenje obveza za staru deviznu štednju i» brišu se.
U stavku 4. riječi: «stare devizne štednje i» brišu se.

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».


PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović