Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA UNUTRAŠNJIH OBAVEZA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 66/04 i 49/05), u članu 2. stav 2. druga rečenica, briše se.

U stavu 4. riječi: «uključujući i staru deviznu štednju», brišu se.

Član 2.

U članu 3. stav 1. u uvodnoj rečenici, riječi: «isključujući iznos obaveza za staru deviznu štednju koji će se utvrditi u postupku verifikovanja», brišu se.

U stavu 1. tačka 3., briše se.

U stavu 2. iza riječi «zakona» zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta, briše se.

Stav 3. mijenja se i glasi:
«Sve obaveze koje čine unutrašnji dug, definisane odredbama ovog zakona, koje su zasnovane na izvršnim odlukama donesenim u sudskom i upravnom postupku, izvršit će se na način propisan odredbama ovog zakona.».

Član 3.

U članu 6. iza stava 1. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase:

«Kamata za opće obaveze iz člana 4. zakona, za period od dana stupanja na snagu osnovnog zakona do dana konačne isplate, otpisuje se.

Izuzetno od odredbi prethodnog stava ovog člana, kamata za opće obaveze dodijeljena u izvršnoj odluci donesenoj u sudskom i upravnom postupku od dana izvršnosti te odluke do dana konačne isplate, isplaćuje se po stopi od 2,5%.

Vlada Federacije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski akt kojim će detaljnije propisati proceduru, kao i nadležni organ koji će provesti postupak izračunavanja kamate koja se otpisuje, odnosno koja se obračunava po stopi od 2,5%.».

Član 4.

Iza člana 8. naziv odjeljka: «3. STARA DEVIZNA ŠTEDNJA» i čl. 9. do 15. brišu se.

Član 5.

U članu 17. stav 2. mijenja se i glasi:

« Prije izdavanja obveznica vjerovnici će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, svoje izvršne odluke donesene u sudskom i upravnom postupku registrovati u Federalnom ministarstvu finansija.»

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. do 5. koji glase:

«Registrovanje izvršnih odluka iz stava 2. ovog člana podrazumijeva podnošenje relevantne dokumentacije od strane vjerovnika neophodne za provjeru autentičnosti i registrovanje iznosa koji će se izvršiti.

Kamata za ratna potraživanja, sadržana u izvršnoj odluci donesenoj u sudskom i upravnom postupku, u periodu od dana donošenja osnovnog zakona do dana izdavanja obveznica, otpisuje se.

Vlada Federacije će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski akt, kojim će detaljnije propisati proceduru, kao i imenovati nadležni organ koji će provesti postupak izračunavanja kamate koja se otpisuje, na izvršnu odluku iz stava 4. ovog člana.

Član 6.

U članu 18. stav 2. mijenja se i glasi:

«Prije izdavanja obveznica Vlada Federacije će, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog ministarstva pravde i pravnog sljednika Federalnog ministarstva odbrane i ostalih nadležnih organa, verifikovati sva neriješena pojedinačna ratna potraživanja u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.»

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

«Pod verifikovanjem ratnih potraživanja iz stava 2. ovog člana podrazumijeva se provjera pojedinačno podnesenih zahtjeva i kompletiranje dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev, osim izvršnih odluka iz stava 2. člana 17. ovog zakona.

Rok za podnošenje zahtjeva općina za priznavanje obaveza za ratna potraživanja nastala na osnovu općinskih odluka i drugih općinskih propisa donesenih u periodu iz člana 16. ovog zakona, koje su propustile prijaviti potraživanja nastala tokom ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, produžuje se za 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.»

Član 7.

Član 20. mijenja se i glasi:
«Po završetku procesa registrovanja izvršnih odluka iz stava 2. člana 17. ovog zakona, te završetku procesa verifikovanja ratnih potraživanja iz stava 2. člana 18. ovog zakona, Vlada Federacije će početi izdavati obveznice za izmirenje obaveza za ratna potraživanja, a najkasnije od 01.01.2008. godine.

Obveznice za izmirenje obaveza za ratna potraživanja izdaju se na iznos glavnice koji ne prelazi 900 miliona KM, uz sljedeće uslove:

fiksna godišnja kamatna stopa u visini od 2,5%;
imaju grace period od 13 godina od datuma izdavanja;
imaju datum dospijeća najkasnije do 31.12.2047. godine.

Vlada Federacije će donijeti podzakonski akt kojim će urediti emitovanje obveznica, način rasporeda emitovanja obveznica po godinama dospijeća obveznica, te druge bitne elemente neophodne za emitovanje obveznica.»

Član 8.

U članu 21. stav 1. riječi: «obaveze za staru deviznu štednju i» brišu se.
U stavu 2. riječi: «izmirenje obaveza za staru deviznu štednju i» brišu se.
U stavu 4. riječi: «stare devizne štednje i» brišu se.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović