Z A K O N

O DOPUNAMA ZAKONA O OVRŠNOM  POSTUPKU

 

Članak 1.

U Zakonu o ovršnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 32/03) u članku 138. dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6., koji glase:
«(3) Ovrha na teret sredstava proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i kantona provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji proračuna  i sukladno Zakonu o izvršavanju proračuna.
(4)   Ovrha na teret sredstava proračuna  grada i općine provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji proračuna  i sukladno  Odluci o izvršavanju proračuna.
(5) Više povjeritelja koji ostvaruju svoje novčane tražbine iz proračuna  namiruju se onim redom kojim su stekli pravo namirivanja iz proračuna, s tim da zastarijevanje ne teče do konačnog namirenja tražbine iz sudske odluke.
(6)  Sve razine vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija,  kantoni, gradovi i općine) koje imaju ovršne sudske presude, dužne su u svojim proračunima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih ovršnih rješenja na teret tih proračuna u iznosu  najmanje od  5% od ukupnog proračuna.»

 

Članak 2.

  «Za ovrhe na teret sredstava proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine, po pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama po djelima terorizma, ubojstva i nanošenja teških tjelesnih povrjeda ne ograničava se utrošak proračunskih sredstava predviđen u st. 3. i 4. članka 1. ovog zakona.»

 

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA  DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimović