Z A K O N

O DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU

 

Član 1.

U Zakonu o izvršnom postupku («Službene novine Federacije BiH», br. 32/03) u članu 138. dodaju se novi st. 3., 4., 5. i 6. koji glase:
«(3) Izvršenje na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i kantona provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta.
(4) Izvršenje na teret sredstava budžeta grada i općine provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji budžeta i u skladu sa Odlukom o izvršavanju budžeta.
(5)  Više povjerilaca koji ostvaruju svoja novčana potraživanja iz budžeta namiruju se onim redom kojim su stekli pravo da se namire iz budžeta,s tim da zastarjevanje ne teče do konačnog namirenja potraživanja iz sudske odluke.
(6)  Svi nivoi vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija, kanton, grad i općina) koji imaju izvršne sudske presude dužni su u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret tih budžeta u iznosu od najmanje 5% od ukupnog budžeta.»

 

Član 2.

«Za izvršenja na teret sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine, po pravomoćnim i izvršnim sudskim presudama po djelima terorizma, ubojstva i nanošenja teških tjelesnih povreda, ne ograničava se utrošak budžetskih sredstava predviđen u st. 3. i 4. člana 1. ovog Zakona.»

 

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMAPARLAMENTA  FEDERACIJE BiH

Muhamed  Ibrahimović