Z A K O N

O CRVENOM KRIŽU/KRSTU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I - TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se položaj i ovlasti Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Crveni križ/krst Federacije), njegova organizacija, djelovanje, izvori financiranja njegovog djelovanja i druga pitanja, sukladno Zakonu o Društvu Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 49/04) i drugim propisima.


Članak 2.

Crveni križ/krst Federacije je humanitarna, dobrovoljna organizacija od posebnog društvenog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), koja djeluje u sastavu Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, na temelju misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Ženevskih konvencija i uživa posebnu zaštitu i skrb organa i tijela Federacije, kantona, grada i općine.

Sjedište Crvenog križa/krsta Federacije se utvrđuje Statutom Crvenog križa/krsta Federacije.

Crveni križ/krst Federacije kao jedinstvenu organizaciju Crvenog križa/krsta čine sve organizacije Crvenog križa/krsta registrirane kao:
1. Crveni križ/krst Kantona
2. Crveni križ/krst grada
3. Crveni križ/krst općine
4. Crveni križ/krst općina

Crveni križ/krst Federacije ima javne ovlasti i prava i obveze utvrđene ovim Zakonom, Zakonom o Društvu Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, drugim propisima i svojim Statutom.

Članak 3.

Crveni križ/krst Federacije i organizacije iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona imaju svojstvo pravne osobe.


Članak 4.

Crveni križ/krst Federacije i organizacije iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona, svojim statutom bliže uređuju organizaciju, djelokrug, organe, način rada i druga pitanja, sukladno ovom Zakonu, Zakonu o Društvu Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine i drugim propisima.


Članak 5.

Svoje humanitarne ciljeve i zadatke Crveni križ/krst Federacije ostvaruje u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obrazovanja.

U situacijama prirodnih i drugih nesreća, Crveni križ/krst Federacije obavlja posebne zadatke, sukladno zakonu i drugim propisima.

U slučaju oružanog sukoba Crveni križ/krst Federacije izvršava sve obveze sukladno Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12. kolovoza 1949. godine (u daljnjem tekstu: Ženevske konvencije) i Dopunskim protokolom I i II iz 1977. godine (u daljnjem tekstu: Protokoli) i zaključcima i preporukuma Međunarodne konferencije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.


Članak 6.

Crveni križ/krst Federacije ovlašten je da koristi znak Crvenog križa/krsta sukladno Ženevskim konvencijama i Protokolima, propisima o uporabi znaka od strane međunarodnih društava koje je usvojila Međunarodna konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, sukladno Zakonu o uporabi i zaštiti znaka Crvenog križa/krsta i naziva Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/02), Zakonu o Društvu Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, ovom Zakonu i federalnim propisima kojima je uređena uporaba znaka Crvenog križa/krsta.

Na području Federacije, sukladno navedenim propisima, u uporabi je samo znak Crvenog križa/krsta.

Zastava Crvenog križa/krsta Federacije je od bijelog platna oblika pravokutnika, s tim da se na sredini platna nalazi znak Crvenog križa/krsta veličine razmjerne veličini zastave. Zastava ima dimenzije stranica u odnosu dva naprema jedan.

II - CILJEVI I OVLASTI CRVENOG KRIŽA/KRSTA FEDERACIJE


Članak 7.

Osnovni ciljevi Crvenog križa/krsta Federacije su:
1. ublažavanje ljudskih patnji, a posebno onih izazvanih velikim prirodnim nepogodama, drugim masovnim nesrećama, katastrofama i oružanim sukobima;
2. podizanje zdravstvene kulture stanovništva, sukladno zakonu;
3. poticanje i unapređenje socijalne sigurnosti građana, solidarnost i propagiranje međusobnog pomaganja;
4. unapređenje i propagiranje načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca kao i međunarodnog humanitarnog prava među stanovništvom, a posebno među djecom i mladima;
5. propagiranje i unapređenje ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među svim ljudima i narodima;
6. praćenje i koordiniranje aktivnosti organizacija Crvenog križa/krsta iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona.

Crveni križ/krst Federacije ciljeve iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje na načelima ravnopravnosti bez diskriminacije ljudi u odnosu na spol, boju kože, jezik, vjeru, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili društveno podrijetlo, imovinu, rođenje ili druge okolnosti.


Članak 8.

U sastavu Društva Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, Crveni križ/krst Federacije održava i razvija odnose i suradnju s Međunarodnim odborom Crvenog križa/krsta, Međunarodnom federacijom društva Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca, nacionalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugim međunarodnim i nacionalnim, humanitarnim, karitativnim, kulturnim, zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Crveni križ/krst Federacije, kroz svoju strukturu, a sukladno ovom Zakonu i propisima iz oblasti Civilne zaštite ostvaruje posebnu suradnju s Civilnom zaštitom na svim razinama vlasti.

Članak 9.

Crveni križ/ krst Federacije vrši sljedeće javne ovlasti:
1. sudjeluje u organiziranju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća;
2. radi na zdravstveno - socijalnoj zaštiti i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i sudjeluje u organiziranju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti;
3. sudjeluje u organiziranju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda, epidemija, oružanih sukoba i drugih nesreća i raspoređuje pomoć primljenu od nacionalnih i međunarodnih društava;
4. organizira, koordinira i provodi akcije prikupljanja i slanja pomoći drugim nacionalnim i međunarodnim društvima, u suradnji sa Društvom Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija oružanih sukoba i drugih nesreća;
5. surađuje sa zdravstvenim i sanitetskim službama snaga u Bosni i Hercegovini i civilnom zaštitom na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u slučaju oružanih sukoba, elementarnih i drugih nesreća;
6. organizira Službu traženja;
7. sudjeluje u akcijama traženja, spašavanja i zbrinjavanja stanovništva i materijalnih dobara u slučaju katastrofa i oružanih sukoba, sukladno nadležnostima tijela civilne zaštite i ostalih koji provode akcije traženja, spašavanja i zbrinjavanja;
8. vrši obuku stanovništva i aktivista Crvenog križa/krsta iz svoga djelokruga, radi pripreme za djelovanje u slučaju katastrofa ili oružanih sukoba;
9. sudjeluje u obuci stanovništva, kao i uposlenih u poduzećima i ustanovama u oblasti prve medicinske pomoći;
10. vrši obuku kandidata i obavlja ispite iz oblasti prve pomoći za vozače motornih vozila u okviru polaganja vozačkog ispita;
11. sudjeluje u organiziranju akcija dobrovoljnog davanja krvi i animiranju stanovništva u ovoj oblasti;
12. radi na prosvjećivanju stanovništva o svjesnosti postojanja mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava;
13. educira predavače i specijalizirano osoblje sukladno djelatnostima Crvenog križa/krsta;
14. vrši i druge poslove sukladno zakonu, kao i poslove u svezi sa tradicionalnim aktivnostima Crvenog križa/krsta.

U vršenju javnih ovlasti iz stavka 1. ovoga članka Crveni križ/krst izdaje odgovarajuća uvjerenja i druge isprave.

Članak 10.

U ostvarivanju ciljeva i javnih ovlasti utvrđenim ovim Zakonom, Crveni križ/krst Federacije surađuje sa organima i tijelima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, grada i općina, zdravstvenim ustanovama socijalne zaštite, Civilnom zaštitom i drugim pravnim i fizičkim osobama, sukladno zakonu.

Organi, tijela i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužni su, u okviru svog djelokruga rada, pružati pomoć Crvenom križu/krstu Federacije i organizacijama Crvenog križa/krsta u kantonu, gradu i općinama, radi izvršavanja zadataka organizacija Crvenog križa/krsta Federacije.

Članak 11.

U Crvenom križu/krstu Federacije organizira se i djeluje Služba traženja, radi obavljanja poslova traženja nestalih osoba i obavještavanja o žrtvama rata, spaja obitelji razdvojene usljed rata, na temelju Ženevskih konvencija i bavi se drugim aktivnostima vezanim za traženje.

Organizacija, djelokrug i način rada Službe traženja uređuje se Statutom Crvenog križa/krsta Federacije i Pravilnikom o radu Službe traženja Crvenog križa/krsta Federacije.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Predsjedništva Crvenog križa/krsta Federacije, daje suglasnost na Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka.


Članak 12.

Crveni križ/krst Federacije i organizacije Crvenog križa/krsta Federacije mogu pružati usluge smještaja, prehrane i druge vidove humanitarne pomoći osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga.

Crveni križ/krst Federacije i njegove organizacije, radi ostvarivanja svojih ciljeva, mogu osnivati pravne subjekte za gospodarsku i drugu djelatnost, sukladno zakonu, drugom propisu i Statutu.

Članak 13.

Za vrijeme prirodnih i drugih nesreća, Crvenom križu/krstu Federacije i njegovim organizacijama, za izvršavanje njihovih zadataka, sukladno ovom Zakonu i drugim propisima osigurat će se prednost u prijevozu osoblja i materijala u javnom prometu, kao i pravo prvenstva saopćavanja vijesti preko sredstava informiranja, sukladno zakonu.

III - PRIHODI I FINANCIRANJE CRVENOG KRIŽA/KRSTA FEDERACIJE I NJEGOVIH ORGANIZACIJA


Članak 14.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima Crveni križ/krst Federacije i njegove organizacije ostvaruju sredstva iz sljedećih izvora:
1. članarine svojih članova;
2. iz proračuna Federacije, odnosno proračuna kantona, grada i općine;
3. prihoda igara na sreću i lutrije;
4. donacija, naslijeđa, poklona i zavještavanja građana, pravnih osoba i drugih tijela;
5. priloga građana, poduzeća i drugih pravnih osoba;
6. prihoda koji se stiču od imovine i prava organizacija Crvenog križa/krsta;
7. prihoda uslužnih i drugih djelatnosti koje, sukladno zakonu, organizira Crveni križ/krst Federacije, kantona, grada i općine;
8. prihoda ostvarenih sukladno odredbama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 6/06);
9. prihoda ostvarenih posredstvom fondova zdravstva, socijalne i dječije zaštite i drugih fondova za izvršenje ugovorenih programa;
10. prihoda ostvarenih iz organiziranih akcija povodom „Tjedna/Nedjelje Crvenog križa“ i „Tjedna/Nedjelje borbe protiv tuberkuloze“;
11. iz drugih izvora.


Članak 15.

U svrhu popularizacije rada i ciljeva Crvenog križa/krsta Federacije i njegovih organizacija, kao i osiguranja sredstava za obavljanje njihovih javnih ovlasti i zadataka, Crveni križ/krst Federacije i njegove organizacije organiziraju stalne tradicionalne manifestacije: „Tjedan/Nedjelja Crvenog križa“ i „Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“.

„Tjedan/Nedjelja Crvenog križa“ održava se svake godine od 08. do 15. svibnja, a „Tjedan/Nedjelja borbe protiv tuberkuloze“ od 14. do 21. rujna.

Tradicionalne manifestacije iz stavka 1. ovoga članka u isključivoj su nadležnosti Crvenog križa/krsta Federacije i njegovih organizacija.


Članak 16.

Za vrijeme trajanja manifestacija iz članka 15. ovoga Zakona Crveni križ/krst Federacije će tiskati i distribuirati vrijednosne markice Crvenog križa/krsta.

Poduzeća koja vrše prijevoz putnika u međumjesnom i međunarodnom zračnom, željezničkom, autobusnom i brodskom prometu, a čija se prodajna mjesta nalaze na teritoriju Federacije, dužna su za svaku prodanu kartu izdati vrijednosnu (doplatnu) markicu i uplatiti sredstva u iznosu 2% nominalne vrijednosti prodane karte.

Poduzeća koja vrše poštanski promet dužna su na svaku poštansku pošiljku izdati vrijednosnu (doplatnu) markicu i uplatiti sredstva u iznosu 50% nominalne vrijednosti poštanske marke kao za pismo od 100 g u domaćem prometu.

U tijeku „Tjedna/Nedjelje Crvenog križa“ i „Tjedna/Nedjelje borbe protiv tuberkuloze“ Crveni križ/krst Federacije i njegove organizacije mogu organizirati i akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga i poklona.

Sukladno gore navedenom stavku, Crveni križ/krst Federacije će ugovorom uspostaviti međusobne odnose.


Članak 17.

Pravne osobe koje vrše naplatu sredstava iz članka 16. ovoga Zakona prikupljena sredstva uplaćuju na račun organizacije Crvenog križa/krsta u općini gdje su ta sredstva prikupljena.

Predsjedništvo Crvenog križa/krsta Federacije će svojom odlukom utvrditi način raspodjele i korištenja sredstava iz članka 16. ovoga Zakona.


Članak 18.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet će propis o načinu obračunavanja i uplaćivanja prihoda Crvenom križu/krstu Federacije iz članka 16. ovoga Zakona, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Nadležni organi kantona i općina su dužni provoditi aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.


Članak 19.

U cilju uspješnog ostvarivanja ciljeva i javnih ovlasti iz čl. 7. i 9. ovoga Zakona, Crvenom križu/krstu Federacije i njegovim organizacijama daju se slijedeće olakšice, sukladno ovom Zakonu, Zakonu o Društvu Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine i drugim propisima:
1. ne podliježu plaćanju poreza i doprinosa na prihode od svoje pokretne i nepokretne imovine, poklona i nasljeđa;
2. ne podliježu plaćanju poreza i doprinosa na prihode od posebnih priredbi i lutrija;
3. ne plaćaju pristojbe na podneske organima vlasti, kao i doprinose na priredbe, predavanja, koncerte i slične aktivnosti koje same organiziraju, a prihod se ostvaruje radi korištenja u humanitarne svrhe;
4. pravo na popust u prijevozu roba i osoba javnim prijevoznim sredstvima, grupnim putovanjima i oslobađanje od plaćanja cestarine za vozila Crvenog križa/krsta Federacije i njegovih organizacija;
5. ne plaćaju poštanske usluge za Službu traženja, a u vrijeme elementarnih i drugih nesreća ili rata, tih obveza se oslobađaju za sve vrste poštanskih pošiljaka Crvenog križa/krsta;
6. da kod plaćanja komunalnih i telefonskih usluga koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti snosi troškove kao domaćinstvo;
7. ne plaćaju porez i carine za opremu sredstava Crvenog križa/krsta Federacije sukladno Zakonu i Zakonu o Društvu Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine;
8. donacije Crvenom križu/krstu Federacije, svih razina organiziranja, od pojedinaca i pravnih subjekata oslobođene su poreza za iznos vrijednosti donacije.
IV - NADZOR


Članak 20.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona vrše federalna ministarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

V – KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne izvrši naplatu odgovarajućeg iznosa ili ne izvrši uplatu naplaćenih sredstava sukladno članku 16. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.

Novčanom kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako tiska i distribuira vrijednosne markice suprotno odredbama članka 16. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz prethodnoga stavka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Crveni križ/krst Federacije uskladit će Statut sa odredbama ovoga Zakona i drugim propisima u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Organizacije Crvenog križa/krsta Federacije uskladit će svoje Statute sa odredbama ovoga Zakona, drugim propisima i Statutom Crvenog križa/krsta Federacije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovaj Zakon predstavlja osnivački akt za upis u registar organizacija Crvenog križa/krsta Federacije iz članka 2. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH“.


PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović