ZAKON
O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza osoba i tereta motornim, priključnim i zaprežnim vozilima u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: cestovni prijevoz); rad stanica tehničkog pregleda na području Federacije Bosne i Hercegovine; djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu; prijevoz za osobne potrebe; rad autostanica; inspekcijski nadzor; kaznene odredbe, te prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na prijevoz koji se obavlja vozilima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ministarstava unutarnjih poslova, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Državne granične službe (DGS), te vozilima stranih organizacija.

Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
“autostanica” je autobusni kolodvor na kojem se vrši prihvat i otprema autobusa, ulazak ili izlazak putnika, utovar ili istovar prtljaga i druge usluge, ili teretni kolodvor na kojem se vrši prihvat i otprema teretnih motornih i priključnih vozila i pružanje drugih usluga vezanih za prijevoz tereta;
“bis vožnja” je prijevoz koji se obavlja s dva ili više vozila na cijeloj liniji po istom voznom redu;
“cjenik” je dokument izdat od strane prijevoznika kojim su utvrđene cijene za pojedine usluge prijevoza;
“član posade” je vozač i druga osoba koja se nalazi u vozilu s ciljem obavljanja poslova vezanih za prijevozni proces;
"izravni prijevoz" je linijski prijevoz na relaciji dužoj od 100 kilometara bez usputnih kolodvora i stajališta;
“fizička osoba“ je osoba koja vozilom vrši prijevoz u cestovnom prometu;
“javni prijevoz” je prijevoz, koji je pod jednakim uvjetima dostupan svim korisnicima usluga prijevoza i realizira se u komercijalne svrhe;
“kabotaža” je prijevoz putnika ili robe između pojedinih mjesta unutar Bosne i Hercegovine;
“karta za prijevoz” je dokument izdat od strane prijevoznika korisniku prijevoza, kojim se potvrđuje da je korisnik prijevoza platio prijevozniku odgovarajući iznos za uslugu prijevoza i time stekao pravo na korištenje prijevoza;
“kooperacija” je prijevoz na liniji prema voznom redu koji sporazumno održavaju dva ili više prijevoznika;
“licenca” je dokument kojim prijevoznik potvrđuje da ispunjava temeljne uvjete za obavljanje javnog prijevoza propisane ovim zakonom i propisima donesenim na temelju njega;
“linija” je relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog kolodvora na kojoj se prevoze putnici ili teret po registriranom i ovjerenom voznom redu s jednim ili više polazaka;
“linijski prijevoz” je prijevoz osoba ili tereta, koji se obavlja na određenim linijama po unaprijed utvrđenoj skici puta, voznom redu, utvrđenoj i objavljenoj cijeni i drugim uvjetima prijevoza;
“neuredno održavanje linije“ podrazumijeva da prijevoznik ne koristi kolodvor ili stajalište upisano u registrirani vozni red ili koristi kolodvor ili stajalište za izlazak ili ulazak putnika, a isti nije upisan u registrirani vozni red ili se ne pridržava skice puta iz registriranog voznog reda, ili dolazi ranije na kolodvor ili stajalište prije vremena upisanog u registriranom voznom redu, ili polazi ranije ili kasni u dolasku na kolodvor ili stajalište više od 10 minuta;
“prijevoz” je svaki prijevoz putnika ili tereta u cestovnom prometu, odnosno vožnja praznog ili nenatovarenog vozila po javnim i nekategoriziranim cestama;
“prijevoz za osobne potrebe” je prijevoz koji pravne ili fizičke osobe obavljaju radi zadovoljenja svojih potreba u svezi s obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti za koju su registrirani, odnosno za koju imaju rješenje, kao i rent-a-car prijevoz;
“prijevoznik”, u smislu ovog zakona, je pravna osoba upisana u sudski registar za obavljanje javnog prijevoza i koja ispunjava uvjete propisane ovim zakonom, kao i fizička osoba koja obavlja javni prijevoz za koji ima rješenje u skladu s odredbama ovog zakona, Zakona o obrtu, kao i propisa donesenih temeljem ovih zakona;
“putnik” je svaka osoba koja se prevozi, izuzev vozača i članova posade vozila;
“vozni red” je akt kojim se utvrđuju elementi za obavljanje linijskog prijevoza osoba u cestovnom prijevozu i sadrži: naziv prijevoznika, ili naziv svih prijevoznika ako se vozni red održava u kooperaciji, relaciju na kojoj se obavlja prijevoz (itinerer linije), vrstu linije, redoslijed kolodvora i stajališta i njihovu udaljenost od mjesta gdje počinje linija, vrijeme polaska, te vrijeme polaska i dolaska na svaki autobusni kolodvor, odnosno stajalište, najmanje jedan polazak i povratak, vremensko razdoblje održavanja linije, učestalost održavanja linije i rok važenja voznog reda;
“registar voznih redova” je zvanični popis registriranih voznih redova istoga ranga, koji je napravilo mjerodavno tijelo za registraciju nakon provedenog postupka usklađivanja i koji važi u tekućem registracijskom razdoblju;
“relacija” je dio linije na kojoj se vrši prijevoz između dva mjesta na kojima se vrši ulazak ili izlazak putnika, odnosno utovar ili istovar tereta;
“skica puta (itinerer)” je grafički prikaz linije;
“stajalište” je mjesto na liniji predviđeno u voznom redu za ulazak ili izlazak putnika ili utovar ili istovar tereta;
“stanica tehničkog pregleda” je pravna osoba koja je registrirana, ovlaštena i osposobljena za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila;
“teret” je zajednički naziv za stvari koje se prevoze teretnim motornim vozilom ili skupom vozila;
“tovarni list” je dokument za teret koji izdaje prijevoznik na propisanom obrascu;
“izvanlinijski prijevoz” je prijevoz u kojeg se relacija, cijena i drugi uvjeti prijevoza utvrđuju ponaosob za svaki prijevoz;
“vozač” je osoba kvalificirana za upravljanje vozilom;
“vozilo” je motorno ili priključno vozilo kojim se obavlja prijevoz.

Članak 4.

Prijevoz osoba ili tereta, odnosno osoba i tereta u cestovnom prijevozu može se obavljati kao javni prijevoz ili kao prijevoz za osobne potrebe.

Članak 5.

Javni prijevoz i prijevoz za osobne potrebe može se obavljati samo ako su ispunjeni posebni eksploatacijski uvjeti za pojedine vrste prijevoza i ako vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prijevoz, pored uvjeta utvrđenih propisima o sigurnosti prijevoza na cestama i drugim propisima, ispunjavaju tehničko-eksploatacijske uvjete.
Tehničko-eksploatacijski uvjeti propisuju se posebnim pravilnikom koji donosi federalni ministar prometa i komunikacija (u daljnjem tekstu: federalni ministar).
Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, na temelju potvrde stanice tehničkog pregleda iz članka 72. stavak 2. ovog zakona, donosi mjerodavno kantonalno ministarstvo za poslove cestovnog prometa (u daljnjem tekstu: mjerodavno kantonalno ministarstvo) na čijem području prijevoznik ima sjedište, odnosno prebivalište.
Važeće rješenje iz stavka 3. ovog članka ili ovjeren preslik mora se nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prijevoza.

Članak 6.

Na motornom vozilu kojim se obavlja prijevoz, izuzev putničkog automobila kojim se obavlja prijevoz za osobne potrebe i rent-a-car vozila, mora biti ispisana tvrtka vlasnika vozila na način propisan posebnim pravilnikom.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi federalni ministar.

Članak 7.

U motornom vozilu kojim se obavlja prijevoz mora se nalaziti putni nalog popunjen i ovjeren na način propisan posebnim pravilnikom.
Za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz putnika ili tereta, a koja prema odredbama ovog zakona moraju za obavljanje prijevoza posjedovati putni nalog, ne može se izdati novi putni nalog prije vraćanja putnog naloga za prethodnu vožnju.
Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se na obavljanje taksi prijevoza, rent-a-car i na putničke automobile kojim se vrši prijevoz za osobne potrebe.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi federalni ministar.

Članak 8.

Javni prijevoz i prijevoz za osobne potrebe može se obavljati samo ako je na motornom i priključnom vozilu obavljen preventivni tehnički pregled, u skladu s posebnim pravilnikom i ako je pri tome utvrđeno da je vozilo ispravno.
Javni linijski i izvanlinijski prijevoz i prijevoz za osobne potrebe može se obavljati samo ako je na vozilu kojim se vrši taj prijevoz izvršen dnevni tehnički pregled i ako je pri tom utvrđeno da je vozilo ispravno.
Preventivni periodični tehnički pregled motornih i priključnih vozila obavljaju pravne osobe registrirane i osposobljene za pružanje usluga tehničkog pregleda koje su ovlaštene od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje ove vrste tehničkog pregleda.
Preventivni periodični tehnički pregled motornih i priključnih vozila za svoje potrebe može obavljati pravna osoba, ukoliko raspolaže potrebnom opremom i kadrovima, ako je registrirana i osposobljena za obavljanje tehničkog pregleda i ako ima ovlaštenje izdato od Ministarstva.
Odredbe stavka 1. i stavka 2. ovog članka ne odnose se na prijevoz za osobne potrebe koji se obavlja putničkim automobilom.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka, kojim se uređuju uvjeti, način, rokovi i evidencija obavljanja preventivnih tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila, donosi federalni ministar.

Članak 9.

Motornim vozilom kojim se obavlja prijevoz može upravljati osoba koja ispunjava uvjete utvrđene propisima o sigurnosti prometa na cestama.
Osoba iz stavka 1. ovog članka mora imati i:
najmanje III. stupanj stručne spreme za zanimanje - vozač motornog vozila ili certifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača motornog vozila transportnog operatora, i
manje od 65 godina starosti.
Odredbe stavka 2. ovog članka glede stručne spreme ne primjenjuju se na uposlenike, koji u svezi s obavljanjem poslova svog radnog mjesta, izuzev poslova iz djelatnosti prijevoza i rent-a-car prijevoza kada se vozilo iznajmljuje s vozačem, upravljaju motornim vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola za “B” kategoriju.
Odredbe stavka 2. ovog članka glede starosnog ograničenja, ne primjenjuju se za osobe koje upravljaju motornim vozilom „B“ kategorije i obavljaju prijevoz za osobne potrebe.

Članak 10.

Mjerodavno kantonalno ministarstvo za poslove cestovnog prometa svojim propisom će, u skladu s ovim zakonom, urediti uvjete, način i specifičnosti organizacije obavljanja prijevoza putnika ili tereta ili putnika i tereta na svom teritoriju.
Posebnim propisom iz stavka 1. ovog članka uredit će se:
uvjeti, način i postupak organiziranja linijskog i izvanlinijskog prijevoza,
uvjeti, način i organizacija obavljanja taksi prijevoza,
prijevoz zaprežnim vozilima, motociklima s prikolicom i ostalim vozilima na
motorni i drugi pogon,
prijevoz za osobne potrebe, i
izdavanje rješenja za obavljanje pojedinih vrsta prijevoza.
Pri utvrđivanju ukupnog broja taksi - vozila na svome području, tijelo iz stavka 1. ovog članka koristit će se odnosom jedno taksi vozilo na 500 - 1000 stanovnika.
Tijelo iz stavka 1. ovog članka može dio poslova iz svoje mjerodavnosti prenijeti na gradska, odnosno općinska tijela mjerodavna za poslove cestovnog prijevoza.

II - JAVNI PRIJEVOZ

Članak 11.

Javni prijevoz može se obavljati kao prijevoz u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu.
Javni prijevoz mogu obavljati pravne osobe (u daljnjem tekstu: prijevoznik) registrirane za obavljanje te djelatnosti.
Javni prijevoz može obavljati fizička osoba koja ima rješenje za obavljanje tog prijevoza izdano od strane mjerodavnog općinskog organa na čijem prostoru fizička osoba ima sjedište, odnosno prebivalište, sukladno Zakonu o obrtu i drugim propisima.
Fizička osoba koja ima u vlasništvu više od dva motorna vozila ili više od dva skupa vozila, kojim obavlja javni prijevoz, obvezna je djelatnost javnog prijevoza registrirati kao pravna osoba.
Pri obavljanju javnog prijevoza, rješenje iz stavka 3. ovog članka mora se nalaziti u vozilu.

Članak 12.

Prijevoznik koji obavlja javni prijevoz putnika ili tereta, odnosno putnika i tereta na području Federacije Bosne i Hercegovine, ili koji tranzitira preko teritorija Federacije Bosne i Hercegovine, dužan je pridržavati se odredbi ovog zakona, uvjeta iz dozvole za prijevoz i druge važeće dokumentacije.
Članak 13.

Pored uvjeta utvrđenih posebnim propisima, prijevoznik može obavljati javni prijevoz putnika ili tereta ili putnika i tereta u cestovnom prijevozu ako posjeduje licencu za obavljanje tog prijevoza.
Prijevozniku koji obavlja javni prijevoz izdaje se licenca za sljedeće vrste prijevoza:
linijski prijevoz putnika,
izvanlinijski prijevoz putnika,
prijevoz tereta, i
taksi prijevoz.
Bliže odredbe u svezi s uvjetima, načinom i postupkom izdavanja licence za obavljanje pojedinih vrsta prijevoza i iskaznica za vozača, kategorije licenci, obrazac licence i vođenje evidencije o izdatim i oduzetim licencama i iskaznicama za vozača propisuju se posebnim pravilnikom, koji donosi federalni ministar.
Pri obavljanju javnog prijevoza u cestovnom prijevozu u posade vozila mora se nalaziti propisan i važeći obrazac licence, a vozač mora nositi istaknutu iskaznicu za vozača.

Članak 14.

Prijevoznik koji vrši javni prijevoz putnika ili tereta ili putnika i tereta obvezan je svoje usluge obaviti uz odgovarajuću naknadu.
Odredbe iz stavka 1. ovog članka ne odnose se u slučaju ako je prijevoznik isključen iz prometa ili se zahtijeva da se prijevoz obavi na cesti na kojoj je zabranjen promet motornim vozilima, odnosno na kojoj se ne obavlja promet motornim vozilima.

Članak 15.

U obavljanju javnog prijevoza članovi posade vozila dužni su se pridržavati odredbi ovog zakona i drugih propisa kojima se uređuje način obavljanja poslova i zadaća članova posade vozila.
Prijevoznik je obvezan donijeti pravilnik kojim se reguliraju prava i obveze članova posade u obavljanju prijevoza u skladu s ovim zakonom.

Članak 16.

Javni prijevoz u linijskom cestovnom prijevozu je prijevoz putnika, tereta ili putnika i tereta na određenim linijama, po unaprijed utvrđenom registriranom i objavljenom voznom redu, cijeni i drugim uvjetima prijevoza.
Javnim prijevozom u linijskom cestovnom prijevozu smatra se svakodnevni ili učestali prijevoz putnika, tereta ili putnika i tereta, koji se obavlja sa ili bez usputnih ulazaka ili izlazaka putnika, odnosno ukrcavanja ili iskrcavanja tereta.
Prijevoznik, odnosno član posade vozila u linijskom prijevozu dužan je u skladu s raspoloživim kapacitetima vozila, preuzeti na prijevoz svakog putnika ili teret koji ovim zakonom ili posebnim propisom nisu izuzeti od prijevoza.

Članak 17.

Prijevoznik koji obavlja prijevoz putnika ili tereta u linijskom cestovnom prijevozu dužan je utvrditi cjenik za usluge prijevoza.
Cjenik se utvrđuje za svaku liniju ponaosob, s cijenama između kolodvora i stajališta.

Članak 18.

Prijevoznik ne može povjeriti, odnosno ustupiti drugom prijevozniku obavljanje javnog prijevoza u linijskom cestovnom prijevozu na liniji za koju ima registriran vozni red ili dozvolu za obavljanje linijskog prijevoza tereta.

II – 1. JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 19.

Javni prijevoz putnika u cestovnom prijevozu može se organizirati kao javni linijski i javni izvanlinijski prijevoz putnika.
Javni prijevoz putnika u cestovnom prijevozu može se vršiti isključivo autobusima i putničkim automobilom (1+4) kada je u pitanju taksi prijevoz.

Članak 20.

Pri obavljanju javnog prijevoza, putnika ili više putnika koji se prevoze dužni su pridržavati se reda u vozilu i ne smiju ometati posadu vozila.
Putnika ili više putnika koji ometaju posadu vozila u obavljanju javnog prijevoza, koji se ne pridržavaju reda u vozilu ili koji su pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, član posade vozila dužan je odstraniti iz vozila.
U slučajevima iz stavka 2. ovog članka putnici se mogu odstraniti iz vozila samo na autobusnom kolodvoru, odnosno stajalištu u naseljenom mjestu.

Članak 21.

U motornom vozilu, kojim se obavlja javni prijevoz putnika u cestovnom prijevozu, ne mogu se prevoziti putnici koji boluju od bolesti koje ugrožavaju zdravlje i sigurnost drugih putnika, putnici koji su pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, životinje, leševi, eksploziv i lako zapaljivi predmeti i predmeti koji mogu povrijediti, uprljati ili pričiniti štetu putnicima ili prtljagu primljenom na prijevoz, ako to posebnim propisom nije drugačije regulirano.
Iznimno od stavka 1. ovog članka slijepim i slabovidnim osobama dozvoljava se prijevoz sredstvima javnog prijevoza na relacijama do 50 km uz pratnju psa. Pas treba biti izvježban za vođenje slijepih i slabovidnih osoba, redovito cijepljen i nositi zaštitnu košaricu i povodac.

II – 1.1. Javni linijski prijevoz putnika

Članak 22.

Javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu može se obavljati na međunarodnim, međuentitetskim, federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim linijama.
Federalna autobusna linija je autobusna linija kojom se povezuju gradovi i općinski centri, odnosno gradovi i općinski centri s naseljenim mjestima na području dva ili više kantona.
Federalna autobusna linija ne može imati polazni i završni kolodvor ili stajalište u istom kantonu.
Kantonalna linija je autobusna linija kojom se povezuju općinski centri, odnosno naseljena mjesta dvije ili više općina jednog kantona.
Kantonalna autobusna linija ne može imati polazni i završni kolodvor ili stajalište u istoj općini.
Gradska linija je autobusna linija kojom se povezuju kolodvori i stajališta na gradskom području.
Općinska linija je autobusna linija kojom se povezuju dva ili više naseljenih mjesta na području općine.

Članak 23.

Prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu može se obavljati samo na temelju i sukladno registriranom voznom redu, odnosno s izdatom dozvolom za prijevoz.

Članak 24.

Vozni redovi na federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim linijama registriraju se nakon obavljenog usklađivanja s rokom važenja od najmanje tri godine i važe do utvrđivanja novog registra voznih redova u mjerodavnom tijelu u ovisnosti o vrsti linije (federalna, kantonalna, gradska ili općinska), ako mjerodavno tijelo koje je izvršilo registraciju nije odredilo duži rok.
Mjerodavno tijelo iz stavka 1. ovog članka je:
za federalne linije: Ministarstvo;
za kantonalne linije: kantonalno ministarstvo nadležno za poslove cestovnog prometa;
za gradske, odnosno općinske linije: nadležna gradska, odnosno općinska služba za poslove cestovnog prometa.
U autobusu u kojem se obavlja prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu mora se nalaziti registrirani vozni red ili preslik registriranog voznog reda, ovjeren od strane mjerodavnog tijela za ovjeru.
Način, kriteriji i postupak usklađivanja, ovjere i registracije voznih redova, obrazac, sadržaj i način vođenja registra voznih redova regulirat će se pravilnikom koji donosi federalni ministar.

Članak 25.

Ukoliko ocijeni da nema potrebe za usklađivanjem voznih redova u određenom razdoblju, mjerodavno tijelo iz članka 24. stavak 2. ovog zakona će rješenjem produžiti važnost postojećih registriranih voznih redova.
Ako se usklađivanjem nisu osigurale potrebe korisnika prijevoza na određenoj liniji, a mjerodavno tijelo za usklađivanje voznih redova procijeni kako nema potrebe provoditi usklađivanje voznih redova za sve linije, na zahtjev korisnika prijevoza ili zainteresiranih prijevoznika, može se pristupiti usklađivanju i registraciji voznih redova za utvrđenu liniju prema postupku predviđenom pravilnikom iz članka 24. stavak 4. ovog zakona.


Članak 26.

Prijevoznik utvrđuje vozni red, koji mora biti usuglašen s daljinarom i minimalnim vremenom vožnje.
Pravilnik kojim se bliže određuju način, kriteriji i postupak za određivanje daljinara i minimalnog vremena vožnje donosi federalni ministar.

Članak 27.

Prijevoznik je dužan uredno i redovito obavljati prijevoz u linijskom cestovnom prijevozu po registriranom i objavljenom voznom redu.
U vozilu kojim se obavlja javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu, na prednjoj strani mora biti postavljena ploča s ispisanim podatcima polaznog, završnog i najmanje jednog od usputnih kolodvora.
Prijevoznik može obavljati linijski prijevoz putnika za registrirani vozni red s više vozila prema tom voznom redu, s tim da se prijevoz obavlja svim vozilima na cijeloj relaciji autobusne linije za koju je vozni red registriran (BIS vožnja).
Vozilo kojim se obavlja prijevoz iz stavka 3. ovog članka pored ploče iz stavka 2. ovog članka mora imati i ploču sa natpisom “BIS vožnja”.
Za vrijeme obavljanja prijevoza iz stavka 3. ovog članka, u svakom vozilu mora se nalaziti vozni red i ostala dokumentacija neophodna pri vršenju linijskog prijevoza putnika.
Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na vozila koja imaju ugrađen mehanizam za postavljanje ploče, odnosno ako imaju traku ili displej na kojima su ispisani broj i naziv linije iz registriranog voznog reda.

Članak 28.

Cjenik za određenu liniju mora biti ovjeren i potpisan od prijevoznika čiji se identični primjerci moraju nalaziti u autobusu koji prometuje na toj liniji, autobusnom kolodvoru i turističkoj agenciji kojoj je povjerena prodaja karata.
Član posade vozila dužan je usluge prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu naplaćivati u skladu s

jenikom iz stavka 1. ovog članka putem uredno ispisane karte za prijevoz sa serijskim brojem ili pomoću automata za izdavanje karata.
Prijevoznik na linijama do 50 km izdaje karte za prijevoz koje sadrže: naziv prijevoznika, serijski broj, cijenu koštanja prijevoza i otisak pečata prijevoznika, a na linijama preko 50 km karte za prijevoz koje sadrže naziv prijevoznika, serijski broj, cijenu koštanja prijevoza, relaciju, datum i vrijeme polaska i otisak pečata prijevoznika.
Ministarstvo, na prijedlog Asocijacije prijevoznika pri Gospodarskoj komori Federacije BiH, utvrđuje minimalne cijene prijevoznih usluga u linijskom cestovnom prijevozu.
Prijevoznik je obvezan pridržavati se utvrđenih cijena iz prethodnog stavka.

Članak 29.

Putnik koji se prevozi autobusom u javnom linijskom prijevozu na području Federacije Bosne i Hercegovine, dužan je imati važeću kartu za prijevoz i pokazati je na zahtjev ovlaštene osobe za kontrolu članova posade, putnika i vozne dokumentacije.
Karta za prijevoz prodaje se na autobusnom kolodvoru.
Karta za prijevoz može se kupiti i u poslovnicama, odnosno agencijama koje se bave pružanjem turističkih usluga, ukoliko im je prijevoznik povjerio prodaju karata za prijevoz.
Cijena karte za prijevoz na prodajnom mjestu u autobusnom kolodvoru, turističkoj agenciji, u poslovnici ili u autobusu ne može biti veća niti manja od cijene karte za prijevoz utvrđene cjenikom prijevoznika za traženu relaciju.
Karte za prijevoz mogu se prodavati samo za registrirane vozne redove i u skladu s cjenikom iz članka 28. stavak 1. ovog zakona.
Na autobusnom kolodvoru, u terminu kada je organizirana prodaja karata, nije dozvoljena prodaja karata u autobusu.

Članak 30.

Ako putnik koji se prevozi ima ručnu prtljagu, dužan je istu smjestiti na određeno mjesto tako da ne smeta drugim putnicima koji se prevoze, članovima posade vozila i ne zatvara prolaz između sjedišta.
Za prtljag koji se smješta u prostor odvojen od prostora za putnike koji se prevoze, član posade vozila dužan je putniku koji se prevozi za prtljag izdati posebnu kartu, jedan dio karte pričvrstiti na prtljag, a drugi dio na poleđinu karte za prijevoz putnika.

Članak 31.

Prijevoznik koji obavlja javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu dužan je autobusnom kolodvoru na kojem je tim voznim redom predviđen ulazak, odnosno izlazak putnika, dostaviti registrirani vozni red najmanje pet dana prije stupanja istog na snagu.
Prijevoznik je dužan autobusnom kolodvoru dostaviti cjenik s cijenama za razdaljine između kolodvora i stajališta upisanih u vozni red.
Prijevoznik koji, iz bilo kojih razloga, nije u mogućnosti ili ne želi dalje održavati registrirani vozni red, obvezan je mjerodavnom tijelu, koje je registriralo vozni red, podnijeti pismeni zahtjev s obrazloženjem za trajnu obustavu prijevoza i datumom od kada prestaje s održavanjem linije.
Prijevoznik je dužan istodobno pismenim putem izvijestiti autobusne kolodvore o datumu obustave prijevoza iz zahtjeva iz stavka 3. ovog članka.

Članak 32.

Prijevoznik mora otpočeti javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu po registriranom voznom redu danom stupanja istog na snagu.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, tijekom važenja voznog reda na određenoj liniji, može se privremeno obustaviti javni prijevoz putnika u slučaju više sile i u izvanrednim slučajevima, koji neovisno o volji prijevoznika onemogućavaju obavljanje tog prijevoza.
U slučaju obustave prijevoza iz stavka 2. ovog članka, prijevoznik je dužan odmah po nastanku razloga zbog kojeg se obavlja obustava, o tome izvijestiti korisnike prijevoza putem sredstava javnog informiranja, kao i autobusne kolodvore koje koristi po voznom redu.
Obustavu prijevoza iz stavka 2. ovog članka prijevoznik je dužan prijaviti mjerodavnom tijelu koje je vozni red registriralo, kao i federalnoj inspekciji cestovnog prometa.
O privremenoj obustavi na konkretnoj liniji, na zahtjev prijevoznika, mjerodavno tijelo koje je registriralo vozni red dužno je donijeti rješenje.

Članak 33.

Prijevozniku kojem je mjerodavno tijelo pravomoćnim rješenjem oduzelo licencu za linijski prijevoz putnika, brisat će se registrirani vozni redovi na svim linijama na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Vozni red, odnosno neki od polazaka i povrataka iz registriranog voznog reda, brisat će se iz Registra voznih redova, ako prijevoznik:
ne otpočne obavljati javni prijevoz putnika u linijskom cestovnom prijevozu po registriranom voznom redu u roku od pet dana od dana njegovog stupanja na snagu,
obustavi obavljanje javnog prijevoza putnika u linijskom cestovnom prijevozu duže od pet dana uzastopice ili u raznim vremenskim razmacima duže od deset dana tijekom registracijskog razdoblja,
neuredno održava liniju neprekidno duže od osam dana ili u različitim vremenskim razmacima duže od 15 dana tijekom registracijskog razdoblja,
pismeno podnese zahtjev mjerodavnom tijelu za obustavljanje održavanja linije, odnosno polazaka i povrataka.
S voznog reda brisat će se onaj kooperant koji je prema ugovoru o kooperaciji bio dužan održavati vozni red, odnosno polazak ili povratak, u određenom vremenskom razdoblju, a isti ga ne održava, ili ga održava suprotno odredbama ugovora o kooperaciji, odnosno ukoliko su se stekli uvjeti iz stavka 1. ili stavka 2. ovog članka, a vozni red se preregistrira na ostale kooperante ili kooperanta iz ugovora.
Ukoliko se kooperanti ne mogu dogovoriti o načinu održavanja kooperantske linije iz ugovora o kooperaciji, mjerodavni ministar, odnosno mjerodavno tijelo iz članka 24. stavak 2. ovog zakona će formirati arbitražno povjerenstvo.
Rješenje o brisanju voznog reda u slučaju iz stavka 1. ovog članka donosi mjerodavno tijelo koje je registriralo vozni red na temelju pismenog obavještenja tijela mjerodavnog za izdavanje licenci iz članka 13. ovog zakona.
Rješenje o brisanju registriranog voznog reda, odnosno nekog od polazaka i povrataka, donosi mjerodavno tijelo koje je registriralo vozni red u slučajevima navedenim u stavku 2. ovog članka u alinejama 1., 2. i 3. temeljem nalaza inspekcije cestovnog prometa, a u slučaju navedenom u stavku 2. alineja 4. ovog članka na temelju pismenog zahtjeva prijevoznika.

II – 1.2. Javni izvanlinijski prijevoz putnika

Članak 34.

Javni prijevoz putnika u izvanlinijskom cestovnom prijevozu je prijevoz za koji se relacija, cijena prijevoza, visina naknade za usluge obavljene za potrebe putnika koji se prevoze i drugi uvjeti prijevoza utvrđuju pismenim ugovorom između prijevoznika, odnosno fizičke osobe koja obavlja javni prijevoz i naručitelja prijevoza, ako drugim propisom nije drugačije uređeno.

Članak 35.

Javni izvanlinijski prijevoz putnika u cestovnom prijevozu može se obavljati kao:
kružna vožnja unaprijed organizirane skupine putnika koja počinje i završava u istom mjestu, pri čemu se ista skupina putnika prevozi istim vozilom na čitavom itinereru i vraća se u mjesto polaska, bez usputnog ulaska ili izlaska drugih putnika;
naizmjenična vožnja organizirana radi prijevoza u više putovanja od istog polazišta do istog odredišta unaprijed organiziranih skupina putnika, s tim što se svaka skupina koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu i to tako da se prva vožnja u povratku i posljednja vožnja u odlasku u nizu naizmjeničnih vožnji obavlja praznim vozilom;
prijevoz unaprijed organizirane skupine putnika u odlasku i putovanje praznog vozila u povratku i obratno;
taksi prijevoz.
Na vozilu kojim se obavlja prijevoz iz stavka 1. alineje 1., 2. i 3. ovog članka mora biti istaknuta ploča s oznakom “Izvanlinijski prijevoz” koja se postavlja u donjem desnom kutu vjetrobranskog stakla.
Odredba iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na vozila kojima se obavlja taksi prijevoz.

Članak 36.

Ugovoreni prijevoz je izvanlinijski prijevoz određene, točno utvrđene, kategorije putnika, ako se takav prijevoz obavlja s ciljem odlaska na posao ili u školu (fakultet) i obratno, na određenoj relaciji bez prijama drugih putnika.
U autobusu kojim se obavlja prijevoz iz stavka 1. ovog članka mora se nalaziti preslik ugovora o prijevozu koji je zaključen između organizacije – korisnika prijevoza i prijevoznika.
U donjem desnom kutu vjetrobranskog stakla autobusa za vrijeme obavljanja posebnog izvanlinijskog prijevoza mora se nalaziti ploča s oznakom “Ugovoreni prijevoz”.

Članak 37.

Prigodom obavljanja izvanlinijskog cestovnog prijevoza iz članka 35. stavak 1. alineja 1., 2. i 3. ovog zakona, u motornom vozilu se mora nalaziti pismeni ugovor o prijevozu, te putni list s popisom putnika potpisan od prijevoznika, odnosno fizičke osobe koja obavlja javni prijevoz.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, prigodom obavljanja prijevoza kada izvanlinijski prijevoz putnika obavlja organizator putovanja koji je ujedno i prijevoznik, umjesto ugovora o prijevozu u motornom vozilu mora se nalaziti dokaz o uplati aranžmana u kojem je sadržana i naknada za prijevoz u odlasku i povratku.
U obavljanju prijevoza iz članka 36. stavak 1. ovog zakona umjesto popisa putnika, putnici koji se prevoze moraju sa sobom imati identifikacijske iskaznice, ovjerene od prijevoznika ili fizičke osobe koja obavlja prijevoz, izdate na temelju ugovora o prijevozu.
Pravilnik kojim se bliže određuje oblik i sadržaj putnog lista s popisom putnika donosi federalni ministar.

II – 1.2.1. Taksi prijevoz

Članak 38.

Taksi prijevoz je javni prijevoz putnika u izvanlinijskom cestovnom prijevozu za koji je cijena prijevoza za pređeni put unaprijed određena i utvrđuje se taksimetrom po cjeniku usluga.
Cjenik usluga mora biti ovjeren od kantonalnog ministarstva mjerodavnog za poslove cestovnog prometa i istaknut na vidnom mjestu u vozilu.
Tijekom prijevoza putnika taksi vozilom mora biti uključen taksimetar, koji je ispravan, umjeren prema propisanim metrološkim uvjetima za taksimetre, plombiran i ugrađen na vidnom mjestu u vozilu.
Prijevoznik, odnosno fizička osoba koja obavlja taksi prijevoz može s korisnikom prijevoza, na relacijama preko 25 km, ugovoriti cijenu prijevoza i bez uključenja taksimetra, s tim da cijena ne može biti veća od one koja bi se utvrdila taksimetrom.
Prijevoznik, odnosno fizička osoba koja obavlja taksi prijevoz, dužna je na zahtjev putnika koji se prevozi, izdati kartu za prijevoz koja sadrži registracijski broj vozila, putnu relaciju, naplaćenu, odnosno ugovorenu cijenu, datum prijevoza, potpis i otisak pečata prijevoznika.
Ako se prijevoz iz stavka 4. ovog članka obavlja bez uključenja taksimetra prijevoznik, odnosno fizička osoba koja obavlja taksi prijevoz, dužna je izdati kartu za prijevoz putniku koji se prevozi prije početka vožnje.

Članak 39.

Pri vršenju taksi prijevoza, bez suglasnosti putnika koji je prvi započeo koristiti taj prijevoz, ne mogu se primati na prijevoz drugi putnici.

Članak 40.

Taksi prijevoz može se obavljati samo putničkim vozilom s pet sjedišta (1+4), koje ima četvora vrata, a oblik karoserije limuzina.
Putničko vozilo iz stavka 1. ovog članka ne može imati priključno vozilo.

Članak 41.

Vozači koji upravljaju motornim vozilom kojim se obavlja taksi prijevoz, pored uvjeta utvrđenih propisima o sigurnosti prometa na cestama, moraju ispunjavati i uvjete iz članka 9. ovog zakona.

Članak 42.

Organizaciju i način obavljanja taksi prijevoza putnika na teritoriju kantona, svojim propisom regulira tijelo iz članka 10. stavak 1. ovog zakona.
Propisom iz stavka 1. ovog članka uređuje se osobito:
način organiziranja taksi prijevoza na teritoriju kantona, odnosno području grada i općine,
broj i razmještaj taksi stajališta, način njihovog korištenja, uređenja i održavanja, te broj vozila na pojedinim taksi stajalištima,
način utvrđivanja i naplate cijene taksi prijevoza, ako se prevozi više putnika,
način izdavanja dopunskih oznaka za vozila, njihovu veličinu, broj i izgled,
prava i dužnosti vozača koji obavlja taksi prijevoz i putnika koji se prevoze taksi vozilom,
temeljne i dopunske uvjete koje mora ispunjavati taksi vozač i taksi vozilo.

II – 2. JAVNI PRIJEVOZ TERETA

Članak 43.

Javni prijevoz tereta u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: prijevoz tereta) može se organizirati kao linijski i izvanlinijski prijevoz.

Članak 44.

Prijevoznik koji obavlja javni prijevoz tereta dužan je utvrditi cjenik pojedinačnih usluga prijevoza.
Cjenik iz stavka 1. ovog članka, ovjeren od prijevoznika, mora se nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prijevoza.
Ministarstvo na prijedlog Asocijacije prijevoznika pri Gospodarskoj komori Federacije BiH utvrđuje cjenik minimalnih cijena prijevoznih usluga u cestovnom prijevozu tereta.
Prijevoznik je obvezan pridržavati se utvrđenih cijena iz prethodnog stavka.
Članak 45.

Prijevoznik, koji obavlja javni prijevoz tereta, dužan je u vozilu kojim obavlja prijevoz imati uredno popunjen i ovjeren tovarni list, u kojem, između ostalih, moraju biti sadržani slijedeći podatci: naziv prijevoznika i njegov porezni i identifikacijski broj, naručitelj prijevoza, primatelj tereta, relacija, cijena prijevoza, količina i vrsta tereta koji se prevozi i datum utovara tereta.
Tovarni list mora biti potpisan ili ovjeren od prijevoznika, isporučitelja i primatelja tereta.

II – 2.1. Javni linijski prijevoz tereta

Članak 46.

Linijski prijevoz tereta obavlja se temeljem dozvole, po registriranom voznom redu, a cijena i drugi uvjeti prijevoza su unaprijed utvrđeni temeljem cjenika.

Članak 47.

Ministarstvo izdaje dozvole za obavljanje linijskog prijevoza tereta i vodi registar izdatih dozvola.
Dozvolu iz stavka 1. ovog članka prijevoznik mora imati u vozilu za vrijeme obavljanja prijevoza.
Federalni ministar pravilnikom propisuje uvjete za dobivanje i postupak izdavanja dozvola, kao i način vođenja registra izdatih dozvola.

Članak 48.

Prijevoznik je dužan o registriranoj liniji kao i o odobrenim promjenama na liniji, najkasnije pet dana prije otpočinjanja prijevoza, izvijestiti sve teretne kolodvore koji se nalaze upisani u rješenju.
Prijevoznik je dužan svim teretnim kolodvorima koje koristi na registriranoj liniji dostaviti utvrđeni cjenik prijevoznih usluga.

Članak 49.

Prijevoznik, kojem je izdato rješenje za obavljanje linijskog prijevoza tereta, dužan je prijevoz obavljati temeljem uvjeta iz rješenja u skladu s odredbama ovog zakona.

II – 2.2. Javni izvanlinijski prijevoz tereta

Članak 50.

Izvanlinijski prijevoz tereta je prijevoz tereta za koji se relacija, cijena prijevoza i drugi uvjeti utvrđuju ugovorom između prijevoznika i naručitelja prijevoza.


Članak 51.

Prijevoz za posebne namjene (izvanredni prijevoz, prijevoz opasnih materija i sl.) obavlja se na temelju ovog zakona, Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o prijevozu opasnih materija.
Prijevoz za posebne namjene obavlja se temeljem dozvole koju izdaje mjerodavno tijelo određeno Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ili Zakonom o prijevozu opasnih materija.
Dozvola iz prethodnog stavka ili njezin preslik se mora nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prijevoza za posebne namjene.

III - PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE

Članak 52.

Prijevoz za osobne potrebe mogu obavljati pravne ili fizičke osobe pod uvjetima propisanim ovim zakonom.
Prijevoz za osobne potrebe može se obavljati kao prijevoz tereta, koji vrše pravne osobe radi zadovoljenja svojih proizvodnih ili uslužnih potreba u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar i kao prijevoz osoba koje su u radnom odnosu kod iste i druge osobe u svezi s obavljanjem poslova iz te djelatnosti.
Prijevoz za osobne potrebe može se obavljati osobnim motornim vozilom ili iznajmljenim putničkim vozilom (rent-a-car).
Prigodom obavljanja prijevoza za osobne potrebe, u vozilu se mora nalaziti pravomoćno rješenje iz članka 5. ovog zakona.
U prijevozu osoba za osobne potrebe u autobusu se mora nalaziti putni list s popisom putnika iz članka 37. stavak 1. ovog zakona, a ako se obavlja prijevoz uposlenika s posla na posao, osobe koje se prevoze moraju imati identifikacijske iskaznice izdate od pravne, odnosno fizičke osobe koja taj prijevoz obavlja.

Članak 53.

Fizička osoba može obavljati prijevoz za osobne potrebe s jednim ili više vozila ako:
prevozi teret koji je u svezi s obavljanjem gospodarske i druge djelatnosti za koju ima rješenje,
samostalno obavlja poljoprivrednu djelatnost, te prevozi osobne poljoprivredne proizvode, ili prevozi druge proizvode koje je nabavio u svrhu te proizvodnje,
prevozi osobe koje su kod njega u radnom odnosu.
Vozilom u vlasništvu fizičke osobe, kojim se vrši prijevoz za osobne potrebe, može upravljati vlasnik vozila ili vozač koji je u radnom odnosu kod vlasnika vozila.

Članak 54.

Fizička osoba može obavljati prijevoz osoba, tereta, ili osoba i tereta za osobne potrebe motornim vozilom samo temeljem rješenja za obavljanje tog prijevoza, koje izdaje mjerodavno tijelo prema odredbama Zakona o obrtu, na čijem području fizička osoba ima prebivalište.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka ne može se izdati fizičkoj osobi koja je upisana u registar za obavljanje javnog prijevoza.
Mjerodavno tijelo iz stavka 1. ovog članka dužno je voditi registar izdatih rješenja za obavljanje prijevoza za osobne potrebe.
Odredbe ovog članka ne odnose se na prijevoz za osobne potrebe koji se obavlja putničkim automobilom građana i vozilom specijalno opremljenim za kampiranje.

Članak 55.

U motornom vozilu kojim se obavlja prijevoz za osobne potrebe mora se nalaziti rješenje za obavljanje tog prijevoza.
U teretnom motornom vozilu najveće dopuštene mase preko 3.500 kg, kojim se obavlja prijevoz tereta, mora se nalaziti tovarni list iz članka 45. ovog zakona.

Članak 56.

Motornim vozilom kojim se obavlja prijevoz za osobne potrebe, kod gospodarskih društava, odnosno drugih pravnih osoba, mora upravljati vozač koji je u radnom odnosu kod vlasnika motornog vozila i ispunjava uvjete iz članka 9. ovog zakona.

III – 1. Rent-a-car prijevoz

Članak 57.

Prijevoz osoba iznajmljenim motornim vozilima (rent-a-car) je prijevoz koji se obavlja za osobne potrebe temeljem ugovora zaključenog između korisnika i davatelja rent–a–car usluge po unaprijed utvrđenom cjeniku.
Pravna osoba koja pruža rent-a-car uslugu uz iznajmljivanje vozila s vozačem, može takav vid usluga pružiti samo s vozačima koji su s njim uspostavili radni odnos u skladu sa Zakonom o radu.
Pravna osoba koja pruža rent-a-car usluge mora biti registrirana za obavljanje te djelatnosti.
U motornom vozilu za vrijeme pružanja rent-a-car usluge mora se nalaziti primjerak zaključenog ugovora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 58.

Vozila za rent-a-car usluge moraju ispunjavati uvjete predviđene pravilnikom iz članka 5. i pravilnikom iz članka 8. ovog zakona.
Korisnik rent-a-car vozila ne može obavljati javni prijevoz iznajmljenim vozilom.

Članak 59.

Za pružanje rent-a-car usluge može se koristiti putničko vozilo s brojem sjedišta (1+4) do (1+7).

IV - AUTOSTANICE

Članak 60.

Djelatnost pružanja usluga autobusnih kolodvora u prijevozu putnika (u daljnjem tekstu: autobusni kolodvor) i usluga teretnih kolodvora (u daljnjem tekstu: teretni kolodvor) mogu obavljati pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvornih usluga i ako ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom i propisima donešenim temeljem ovog zakona.

Članak 61.

Autostanica mora biti označena natpisom i to:
autobusni kolodvor s natpisom mjesta u kojemu se nalazi,
- teretni kolodvor s natpisom mjesta u kojemu se nalazi.


IV – 1. Autobusni kolodvori i stajališta

Članak 62.

Autobusni kolodvor je određeni prostor za prihvat i otpremu autobusa, izlazak ili ulazak putnika, utovar ili istovar prtljaga, rezervaciju i prodaju karata za prijevoz, čuvanje prtljaga, informiranje putnika i prijevoznika i ostale poslove u svezi s prijevozom putnika.
Autobusno stajalište je određen i označen prostor za zaustavljanje autobusa radi sigurnog ulaska ili izlaska putnika.
Autobusni kolodvor obavlja poslove i usluge u sklopu registrirane djelatnosti za koju ima javna ovlaštenja, temeljem rješenja koje izdaje Ministarstvo.

Članak 63.

Ulaz ili izlaz putnika obavlja se samo na autobusnim kolodvorima, odnosno autobusnim stajalištima upisanim u registrirani vozni red.
Prijevoznik je dužan na polazni kolodvor postaviti autobus koji prometuje na određenoj liniji do 15 minuta prije polaska i to na peron koji mu je određen organizacijom rada autobusnog kolodvora.
Ako je u voznom redu upisan naziv mjesta u kojem postoji autobusni kolodvor, prijevoznik je obvezan koristiti usluge autobusnog kolodvora u tom mjestu.
U mjestu u kojem postoje dva ili više autobusnih kolodvora namijenjenih za isti rang linijskog prijevoza, prijevoznik će koristiti usluge autobusnog kolodvora koji je upisan u registrirani vozni red.

Članak 64.

Autobusni kolodvor mora biti opremljen i održavan tako da odgovara svojoj svrsi.
U ovisnosti o zadovoljenju propisanih uvjeta, vezano za posjedovanje opreme i sadržaja u okviru cjelokupne usluge, utvrdit će se kategorija autobusnog kolodvora.
Pravilnik kojim se bliže određuju uvjeti koje mora ispunjavati autobusni kolodvor, način rada i njihova kategorizacija, donosi federalni ministar.

Članak 65.

Autobusni kolodvor mora pod jednakim uvjetima pružati svoje usluge svim prijevoznicima koji u registriranom voznom redu imaju upisan taj autobusni kolodvor, a po cjeniku u ovisnosti o kategoriji autobusnog kolodvora.
Autobusni kolodvor može naplaćivati svoje usluge samo ako je izvršena kategorizacija i ako mu je rješenjem Ministarstva utvrđena jedna od kategorija.
Ministarstvo će, na prijedlog Asocijacije prijevoznika pri Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, utvrditi maksimalne cijene usluga autobusnih kolodvora, ovisno o kategoriji kolodvora.
Prijevoznik koji obavlja prijevoz iz stavka 1. ovog članka, obvezan je autobusnom kolodvoru upisanom u registrirani vozni red povjeriti rezervaciju i prodaju karata za prijevoz, te davanje obavijesti putnicima.
Autobusni kolodvor i prijevoznik iz stavka 4. ovog članka ugovorom će regulirati uvjete, način korištenja usluga autobusnog kolodvora, međusobna prava i obveze, a visinu naknade za obavljene usluge odredit će sukladno cjeniku iz stavka 3. ovog članka.
Službene osobe na autobusnom kolodvoru dužne su za vrijeme rada na vidnom mjestu nositi identifikacijske iskaznice.


Članak 66.

Autobusni kolodvor dužan je voditi evidenciju o dolascima i odlascima autobusa, i svakih 30 dana mjerodavnom tijelu koje je registriralo vozne redove dostavljati pismene informacije o voznim redovima koje prijevoznik neuredno održava, odnosno voznim redovima koje prijevoznik ne održava.
Vozač autobusa dužan je po dolasku na autobusni kolodvor odmah prijaviti dolazak autobusa, odnosno prijaviti postavljanje autobusa na peron i ovjeriti putni nalog s podatcima o vremenu dolaska i polaska autobusa s autobusnog kolodvora.
Otpravnik je dužan otpremiti svaki autobus s polaznog perona prema voznom redu, ako su za to ispunjeni uvjeti.
Vozač autobusa može poći s autobusnog kolodvora po odobrenju otpravnika, odnosno kada mu se odgovarajućim svjetlosnim signalom odobri odlazak s autobusnog kolodvora, ako se otpremanje autobusa obavlja svjetlosnom signalizacijom.

Članak 67.

U autobusnom kolodvoru mora se voditi prometni dnevnik na način propisan pravilnikom kojim se propisuje obrazac, sadržaj i način vođenja prometnog dnevnika.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi federalni ministar.

Članak 68.

Nakon sklapanja ugovora iz članka 65. stavak 5. ovog zakona, autobusni kolodvor dužan je sistematizirati sve vozne redove po linijama, vremenu dolaska i odlaska autobusa s autobusnog kolodvora i istaknuti ih na mediju predviđenom za informiranje putnika.

Članak 69.

Prijevoznik mora izvijestiti autobusni kolodvor, gdje započinje prijevoz po voznom redu, o nemogućnosti održavanja polaska linije, odnosno o zakašnjenju većem od 30 minuta.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, autobusni kolodvor mora izvijestiti sljedeći autobusni kolodvor po voznom redu.
U slučaju prijama obavijesti o nemogućnosti održavanja polaska ili nenajavljenog kašnjenja većeg od 30 minuta, autobusni kolodvor može, ukoliko je već izvršio prodaju karata za taj polazak, angažirati drugog prijevoznika o trošku prijevoznika koji je trebao obaviti taj polazak.

IV – 2. Teretni kolodvori

Članak 70.

Teretni kolodvor osigurava prihvat i otpremu teretnih motornih i priključnih vozila i tereta, osigurava njihov smještaj, usluge smještaja i prehrane članova posade.
Teretni kolodvor može organizirati pružanje i drugih usluga vezanih za obavljanje prijevoza tereta.
Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz st. 1. i 2. ovog članka donosi Ministarstvo.
Federalni ministar će posebnim pravilnikom propisati uvjete koje moraju ispuniti teretni kolodvori za obavljanje djelatnosti.

Članak 71.

Teretni kolodvor mora pružati svoje usluge pod jednakim uvjetima svim prijevoznicima, odnosno fizičkim osobama koje obavljaju javni prijevoz.
Ako u mjestu postoji teretni kolodvor, mjerodavno kantonalno ministarstvo može propisom utvrditi obvezu da su prijevoznici, odnosno fizičke osobe koje obavljaju javni prijevoz, dužni koristiti usluge teretnog kolodvora.


V - STANICE TEHNIČKOG PREGLEDA

Članak 72.

Stanica tehničkog pregleda pruža usluge tehničkog pregleda vozila kojim se utvrđuje ispunjavanje tehničkoeksploatacijskih uvjeta i tehnička ispravnost vozila kojima se vrše pojedine vrste prijevoza.
Za svako vozilo koje ispunjava naprijed navedene uvjete stanica tehničkog pregleda izdaje odgovarajuću potvrdu.
Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila iz stavka 1. ovog članka može vršiti samo stanica tehničkog pregleda koja je registrirana za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila i ima odobrenje za rad dobiveno od Ministarstva.

Članak 73.

Odobrenje za rad stanici tehničkog pregleda na prijedlog Povjerenstva izdaje Ministarstvo.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka formira federalni ministar.
Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ima 13 članova od kojih su tri člana iz Ministarstva, s tim da je jedan predsjednik Povjerenstva i po jedan član iz kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove cestovnog prometa.
Člana Povjerenstva iz kantonalnog ministarstva imenuje federalni ministar na prijedlog kantonalnog ministra mjerodavnog za poslove cestovnog prometa.
Povjerenstvo svoje prijedloge vezane za davanje odobrenja treba temeljiti na europskim standardima i smjernicama i u svemu postupati sukladno važećim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Članak 74.

Uvjete za obavljanje poslova utvrđivanja tehničke ispravnosti vozila, način obavljanja pojedinih vrsta tehničkog pregleda, evidencije koje se vode i obrasci koji se izdaju, kao i drugi poslovi vezani za rad stanica tehničkog pregleda određuju se pravilnicima koje donosi federalni ministar.

Članak 75.

Kontrola ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda vrši se u skladu s odredbama ovog zakona, pravilnicima donešenim temeljem njega, kao i temeljem drugih zakona i pravilnika donešenih temeljem njih i prema usvojenom standardu i važećim normativima.
Tehnički pregled se obavlja u skladu s procedurama važećim za pojedine vrste tehničkog pregleda, a dokumentacija za vozilo izdaje se na bazi ispisa rezultata mjerenja pojedinih karakteristika tog vozila dobivenih na opremi s automatskim ispisom podataka, općeg stanja vozila, te temeljem zapažanja kontrolora o stanju pojedinih sklopova, agregata i komponenti tog vozila.
Ministarstvo, na prijedlog Asocijacije stanica tehničkog pregleda pri Gospodarskoj komori Federacije BiH utvrđuje jedinstveni cjenik usluga pojedinih vrsta tehničkog pregleda vozila.

Članak 76.

Dio poslova iz svoje nadležnosti, koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda, Ministarstvo može prenijeti na odgovarajuću stručnu instituciju koja bude izabrana putem javnog oglasa.
Stručna institucija koja će vršiti poslove iz stavka 1. ovog članka, mora ispunjavati sljedeće uvjete:
biti upisana u sudski registar za obavljanje djelatnosti iz oblasti za koju se prenosi javno ovlaštenje;
imati kadrove sposobne za obavljanje djelatnosti iz oblasti za koju se prenosi javno ovlaštenje;
biti stručno i tehnički osposobljena za vršenje obuke za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila, umjeravanja tahografa;
biti stručno i tehnički osposobljena za vršenje stručnog nadzora nad radom stanica tehničkog pregleda, kontrolora tehničke ispravnosti vozila, voditelja stanice tehničkog pregleda;
imati kadar i opremu za vršenje kontrole ispravnosti umjeravanja opreme i uređaja na stanici tehničkog pregleda;
dokazati kako može pratiti referentnu literaturu Europske zajednice iz ove djelatnosti i vršiti primjenu suvremenih dostignuća na stanicama tehničkog pregleda i davati prijedloge za dopunu postojećih normativnih akata iz ove djelatnosti u skladu s europskim standardima;
posjedovati računala, stručnu literaturu, laboratorij s tipski odobrenom opremom, kabinete i drugu opremu neophodnu za obavljanje djelatnosti, koji se prenose;
ispunjavati uvjete propisane pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.
Stručna institucija iz stavka 1. ovog članka obavlja sljedeće poslove:
prati propise iz oblasti kontrole ispavnosti vozila, a koje donose susjedne zemlje, Europska unija i druge međunarodne organizacije i integracije;
utvrđuje uvjete za rad stanica za tehnički pregled vozila i izdaje certifikate i vodi službenu evidenciju o njima, temeljem kojih Ministarstvo prenosi javno ovlaštenje stanici tehničkog pregleda vozila za obavljanje pojedinih vrsta tehničkog pregleda vozila i izdavanja potvrda o ispravnosti istih;
vrši stručno osposobljavanje kadrova za obavljanje poslova kontrolora tehničke ispravnosti vozila i drugih osoba koje rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda i registriranja motornih vozila;
organizira periodičnu provjeru znanja kontrolora tehničke ispravnosti vozila i drugog osoblja;
organizira kontrolu umjeravanja opreme kojom se obavlja kontrola tehničke ispravnosti vozila;
organizira uvezivanje stanica za tehnički pregled vozila i drugih zainteresiranih subjekata u jedinstven informatički sustav vezan za poslove tehničkog pregleda vozila;
vrši obradu podataka i izradu analiza iz oblasti tehničkog pregleda vozila;
ostvaruje suradnju sa stručnim, znanstvenim organizacijama, institutima, poduzećima i drugim pravnim osobama iz oblasti tehničkog pregleda vozila;
daje pismene upute i informacije, te izrađuje stručne publikacije iz djelatnosti tehničkog pregleda vozila;
po zahtjevu tijela koje vrši upravni nadzor nad radom stručne institucije iz stavka 1. ovog članka, a najmanje dva puta godišnje, dostavlja izvješća, kao i podatke i dokumenta od značaja za vršenje upravnog nadzora.
Bliže odredbe o načinu vršenja pojedinih poslova i zadaća iz stavka 3. ovog članka propisat će se pravilnicima iz članka 74. ovog zakona.

Članak 77.

Stručna institucija iz članka 76. stavak 1. ovog zakona gubi javna ovlaštenja za vršenje poslova iz stavka 3. članka 76. ovog zakona ukoliko:
poslove ne obavlja stručno i blagovremeno,
ne podnosi izvješća, podatke ili drugu dokumentaciju u skladu s člankom 76. stavak 3. alineja 10.,
izvješće o radu ne bude pozitivno ocijenjeno od Ministarstva.

Članak 78.

U ostvarivanju svoje funkcije, vezano za rad stanica tehničkog pregleda, Ministarstvo je mjerodavno da:
donosi propise i opće akte iz oblasti tehničkog pregleda vozila i rada stanica za tehnički pregled vozila,
vrši upravni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila,
vrši upravni nadzor nad radom stručne institucije iz članka 76. stavak 1. ovog zakona.

VI - INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 79.

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredbi ovog zakona i propisa donešenih temeljem njega obavlja Ministarstvo.
Neposredne poslove inspekcijskog nadzora obavljaju federalni inspektori za cestovni promet (u daljnjem tekstu: inspektor).

Članak 80.

Inspektor može biti osoba koja ima visoku školsku spremu – diplomirani inženjer prometa cestovnog smjera, koja ima položen stručni upravni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva na najsloženijim upravnim poslovima poslije položenog stručnog ispita.
Federalni ministar može, po potrebi, rješenjem privremeno ovlastiti i drugu osobu koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka, da izvrši određene poslove inspekcijskog nadzora sa svim ovlaštenjima inspektora.

Članak 81.

Inspektor vodi evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama.
Sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 1. ovog članka propisuje federalni
ministar pravde.

Članak 82.

Nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donešenih temeljem njega inspektor obavlja u sjedištu i drugim poslovnim prostorijama pravne ili fizičke osobe.
Inspektor u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora ovlašten je zaustaviti vozila koja su predmet ovog zakona.
Zaustavljanje vozila u smislu prethodnog stavka ovog članka, inspektor vrši isticanjem pločice koja je u obliku prometnog znaka „Zabranjen promet svim vozilima u oba smjera“ na kojoj je ispisano „STOP INSPEKCIJA“.
Vozač motornog vozila na znak iz prethodnog stavka dužan je zaustaviti vozilo i postupiti po nalozima inspektora.
Za obavljanje inspekcijskog nadzora inspektor koristi posebnu tehničku opremu i označena službena vozila.
Federalni ministar će svojom uputom odrediti način obilježavanja službenog vozila, te potrebnu tehničku opremu za vršenje pregleda.

Članak 83.

Prigodom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor mora imati iskaznicu.
Oblik i sadržaj iskaznice propisuje federalni ministar pravde, a iskaznicu inspektoru izdaje federalni ministar.

Članak 84.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektori posebno nadziru:
ispunjavanje uvjeta za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza i prijevoza za osobne potrebe;
način obavljanja prijevoza osoba, tereta ili osoba i tereta na području Federacije BiH;
ispunjavanje propisanih uvjeta za vozila kojima se obavlja prijevoz na području Federacije BiH;
ispunjavanje propisanih uvjeta i načina rada i korištenja autobusnih i teretnih kolodvora;
je li preventivni tehnički pregled vozila važeći i obavljen u ovlaštenoj stanici tehničkog i preventivnog pregleda vozila.

Članak 85.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:
1) pregledati:
poslovne i druge prostorije;
vozila, uređaje, opremu, voznu dokumentaciju putnika i tereta;
poslovne knjige, sporazume, ugovore i druge isprave u svezi s prijevozničkom djelatnosti;
rješenje za rad stanici tehničkog pregleda kao i dokumentaciju temeljem koje uposleni obavljaju tehnički pregled vozila, umjerenost opreme i primjenu jedinstvenog cjenika na stanici tehničkog pregleda;
dokumentaciju i evidencije, računarske baze podataka koje omogućavaju uvid u poslovanje i primjenu propisa u svezi s prijevozničkom djelatnosti;
2) narediti otklanjanje nedostataka glede:
ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje određene vrste prijevoza;
ispunjavanja uvjeta za rad autobusnih i teretnih kolodvora;
ispunjavanja propisanih tehničkoeksploatacijskih uvjeta i svojstava predviđenih standardima za vozila;
obavljanja preventivnih tehničkih pregleda vozila i urednosti kontrole tehničke ispravnosti vozila;
održavanja voznog reda;
kao i u svim drugim slučajevima neprimjenjivanja propisa nad kojima se obavlja nadzor;
3) privremeno zabraniti:
obavljanje prijevoza osoba ili tereta ili osoba i tereta ako utvrdi da se isti obavlja bez odgovarajuće licence, odnosno bez rješenja za obavljanje prijevoza za osobne potrebe;
korištenje vozila ako ono ne ispunjava propisane uvjete prema odredbama ovog zakona;
obavljanje javnog linijskog prijevoza osoba u cestovnom prijevozu na liniji za koju vozni red nije registriran ili na liniji na kojoj prijevoznik vrši prijevoz bez odobrene izmjene voznog reda ili suprotno roku važenja registriranog voznog reda;
obavljanje javnog izvanlinijskog prijevoza osoba ako utvrdi da ga prijevoznik obavlja suprotno pravilima o načinu vršenja izvanlinijskog prijevoza sukladno deklariranoj vrsti iz putnog lista ili ukoliko nema važeći putni list;
obavljanje poslova vozača, odnosno člana posade motornog vozila ako utvrdi da vozač, odnosno član posade vozila nema iskaznicu za vozača, nije u radnom odnosu kod nadziranog pravnog subjekta, odnosno vlasnika vozila, onemogući izvršenje inspekcijskog pregleda ili odbije izvršiti naređenje inspektora;
obavljanje taksi prijevoza ako utvrdi da prijevoznik ne ispunjava uvjete propisane odredbama ovog zakona i drugih propisa;
pružanje kolodvornih usluga ako utvrdi da su radom autobusnog ili teretnog kolodvora ugroženi zdravlje ili životi ljudi.
Mjera privremene zabrane iz točke 3. ovog članka traje do otklanjanja nedostataka.

Članak 86.

Inspektor će donijeti rješenje i odmah primijeniti mjeru isključenja vozila iz prometa, odnosno udaljiti vozača ili člana posade iz vozila ako utvrdi da:
se vozilom čine radnje za koje je izrečena mjera privremene zabrane iz članka 85. stavak 1. točka 3. alineja 1., 2., 3., 4. i 6. ovog zakona;
vozač ili član posade vozila obavlja poslove i zadaće i pored izrečene mjere privremene zabrane iz članka 85. stavak 1. točka 3. alineja 5. ovog zakona.
Prigodom isključenja vozila iz prometa inspektor oduzima prometnu dozvolu za vozilo i registracijske pločice i o tome izdaje odgovarajuću potvrdu.
Obvezu skidanja registracijskih pločica izvršit će vozač i iste predati inspektoru.
Ukoliko vozač odbije da skine registracijske pločice, vozilo se o trošku vlasnika ili vozača vozila upućuje na najbližu stanicu tehničkog pregleda ili najbližu automehaničarsku radionicu u kojoj će se obaviti skidanje registracijskih pločica.
Mjera iz stavka 2. ovog članka u prvom slučaju izriče se u trajanju od sedam dana, a u ponovljenom slučaju u vremenskom trajanju od 30 dana.
Sve posljedice i troškove nastale zbog isključenja vozila iz prometa i zabrane vršenja poslova na radnom mjestu vozača, odnosno člana posade vozila snosi u cijelosti nadzirana pravna ili fizička osoba.
Način izvršenja mjera iz ovog članka propisat će se posebnim pravilnikom kojeg donosi federalni ministar.

Članak 87.

Inspektor će donijeti rješenje i odmah narediti njegovo izvršenje kada utvrdi da nadzirana pravna osoba postupa protivno ranije izrečenoj mjeri privremene zabrane iz članka 85. stavak 1. točka 3. alineja 7. ovog zakona.
U provedbi rješenja iz stavka 1. ovog članka inspektor će pečaćenjem ili na drugi pogodan način privremeno zatvoriti prostorije i onemogućiti korištenje strojeva, uređaja i drugih sredstava za rad u kojima se ili kojima se obavlja djelatnost.

Članak 88.

Inspektor je ovlašten odmah uputiti vozilo na izvanredni tehnički pregled ako utvrdi da isto ne ispunjava uvjete iz članka 5. ili članka 8. ovog zakona ili ako postoji opravdana sumnja da bi uporaba tih vozila ugrozila sigurnost prometa.
Vozilo iz stavka 1. ovog članka može se uključiti u promet poslije obavljenog izvanrednog tehničkog pregleda na kojemu je utvrđeno da su otklonjeni nedostatci radi kojih je vozilo isključeno iz prometa.
U slučaju utvrđene neispravnosti vozila na izvanrednom tehničkom pregledu, troškove obavljenog tehničkog pregleda snosi vlasnik vozila.
Inspektor donosi rješenje o isključenju vozila iz prometa.

Članak 89.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor može oduzeti pravnoj ili fizičkoj osobi dokumentaciju, isprave, preslike-izvode iz računarskih baza podataka (ispis itd.) ako posumnja u njihovu ispravnost, odnosno ako poslovanje ne obavljaju sukladno toj dokumentaciji, ispravama i evidencijom iz računarske baze podataka.
Dokumentacija, isprave i preslici-izvodi iz računarske baze podataka se oduzimaju privremeno, odnosno na vrijeme potrebno za utvrđivanje njihove ispravnosti ili do donošenja konačnog rješenja pri čemu se nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi izdaje potvrda.

Članak 90.

O poduzimanju upravnih mjera kojim se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i poduzimanje drugih upravnih mjera i radnji, za koje je ovim zakonom i propisima donešenim temeljem njega ovlašten, inspektor donosi rješenje.
Protiv rješenja što ga donosi inspektor može se izjaviti žalba federalnom ministru u roku od osam dana od dana prijama rješenja.
Žalba protiv rješenja iz članka 85. stavak 1. točka 3. i članaka 86. do 88. ovog zakona ne odgađa njegovo izvršenje.


Članak 91.

Pravne ili fizičke osobe dužne su omogućiti inspektoru obavljanje poslova iz članaka 85. do 89. ovog zakona.
Pravne ili fizičke osobe, čije je poslovanje podvrgnuto nadzoru inspektora, dužne su na njegov zahtjev i u ostavljenom roku dostaviti točne podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova iz njegove mjerodavnosti.

Članak 92.

Inspektor je dužan poduzeti odgovarajuće mjere i preventivne aktivnosti s ciljem sprječavanja nastupanja štetnih posljedica radi nedostataka i nepravilnosti u provođenju zakona i propisa donijetih temeljem zakona čije izvršenje nadzire.


VII - KAZNENE ODREDBE

Članak 93.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. VRŠI PERIODIČNE PREVENTIVNE TEHNIČKE PREGLEDE BEZ REGISTRIRANE DJELATNOSTI (ČLANAK 8. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
2. VRŠI PERIODIČNE PREVENTIVNE TEHNIČKE PREGLEDE BEZ REGISTRIRANE DJELATNOSTI (ČLANAK 8. STAVAK 4. OVOG ZAKONA);
3. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ BEZ REGISTRIRANE DJELATNOSTI JAVNOG PRIJEVOZA (ČLANAK 11. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
4. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ BEZ POSJEDOVANJA LICENCE IZ ČLANKA 13. OVOG ZAKONA;
5. POVJERI ILI USTUPI OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU DRUGOM PRIJEVOZNIKU (ČLANAK 18. OVOG ZAKONA);
6. PRIJEVOZ ZA POSEBNE NAMJENE OBAVLJA BEZ DOZVOLE MJERODAVNOG TIJELA (ČLANAK 51. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
7. PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE OBAVLJA BEZ RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE TOG PRIJEVOZA (ČLANAK 54. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
8. PRUŽA RENT–A–CAR USLUGE, A NIJE REGISTRIRANA ZA OBAVLJANJE TE DJELATNOSTI (ČLANAK 57. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
9. PRUŽA USLUGE AUTOSTANICA BEZ REGISTRIRANE DJELATNOSTI (ČLANAK 60. OVOG ZAKONA);
10. PRUŽA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA BEZ REGISTRIRANE DJELATNOSTI (ČLANAK 72. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
11. KONTROLU TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA NE OBAVLJA SUKLADNO VAŽEĆIM PROPISIMA, USVOJENIM STANDARDOM I VAŽEĆIM NORMATIVIMA (ČLANAK 75. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA);
12. DOKUMENTACIJU O OBAVLJENOM TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA NE IZDAJE NA BAZI ISPISA REZULTATA MJERENJA DOBIVENIH NA MJERNOJ OPREMI ILI IZDA DOKUMENTACIJU S POZITIVNIM REZULTATOM PREGLEDA, A OSOBNIM JE ZAPAŽANJEM MOGAO UOČITI DA STANJE POJEDINIH SKLOPOVA, AGREGATA ILI KOMPONENTI VOZILA NE ODGOVARA PROPISANIM NORMAMA (ČLANAK 75. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
13. ONEMOGUĆI ILI OMETA INSPEKTORA U OBAVLJANJU POSLOVA INSPEKCIJE (ČLANAK 91. STAVAK 1. OVOG ZAKONA).
ZA PREKRŠAJ IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA KAZNIT ĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 1.000,00 KM DO 2.000,00 KM I ODGOVORNA OSOBA PRAVNE OSOBE ILI VOZAČ STRANOG PRIJEVOZNIKA.
ZA PREKRŠAJE IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA PORED NOVČANE KAZNE IZRIČE SE I ZAŠTITNA MJERA ZABRANE OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZA KOJU JE IZREČENA KAZNA U TRAJANJU OD TRI MJESECA DO JEDNE GODINE I ZAŠTITNA MJERA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE IZVRŠENJEM PREKRŠAJA.

Članak 94.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. PREVENTIVNE PERIODIČNE PREGLEDE OBAVLJA BEZ OVLAŠTENJA MINISTARSTVA (ČLANAK 8. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
2. PREVENTIVNE PERIODIČNE PREGLEDE OBAVLJA BEZ OVLAŠTENJA MINISTARSTVA (ČLANAK 8. STAVAK 4. OVOG ZAKONA);
3. JAVNI PRIJEVOZ OBAVLJA VOZILOM SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 19. OVOG ZAKONA;
4. OBAVLJA JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA BEZ REGISTRIRANOG VOZNOG REDA ILI BEZ IZDATE DOZVOLE ZA PRIJEVOZ (ČLANAK 23. OVOG ZAKONA);
5. JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA U IZVANLINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OBAVLJA PROTIVNO ODREDBAMA ČLANKA 35. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
6. UGOVORENI PRIJEVOZ PUTNIKA OBAVLJA PROTIVNO ODREDBAMA ČLANKA 36. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
7. LINIJSKI PRIJEVOZ TERETA OBAVLJA BEZ REGISTRIRANOG VOZNOG REDA, ODNOSNO BEZ DOZVOLE ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA TERETA (ČLANAK 46. OVOG ZAKONA);
8. PRUŽA USLUGE AUTOBUSNIH KOLODVORA BEZ RJEŠENJA MINISTARSTVA (ČLANAK 62. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
9. PRUŽA USLUGE TERETNIH KOLODVORA BEZ RJEŠENJA MJERODAVNOG TIJELA, ODNOSNO PROTIVNO DONESENOM RJEŠENJU IZ ČLANKA 70. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
10. PRUŽA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA BEZ ODOBRENJA ZA RAD MINISTARSTVA (ČLANAK 72. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
11. NE IZVRŠI PRAVOMOĆNO RJEŠENJE KOJE JE NA TEMELJU ODREDBE OVOG ZAKONA DONIO INSPEKTOR ILI NE IZVRŠI RJEŠENJE NA KOJE ŽALBA NEMA SUSPENZIVNO DJELOVANJE;
12. U OSTAVLJENOM ROKU NE DOSTAVI INSPEKTORU TOČNE PODATKE I DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA RAD (ČLANAK 91. STAVAK 2. OVOG ZAKONA).
ZA PREKRŠAJ IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA KAZNIT ĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 500,00 KM DO 1.000,00 KM I ODGOVORNA OSOBA PRAVNE OSOBE ILI VOZAČ STRANOG PRIJEVOZNIKA.
ZA PREKRŠAJE IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA PORED NOVČANE KAZNE IZRIČE SE I ZAŠTITNA MJERA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE IZVRŠENJEM PREKRŠAJA.

Članak 95.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ ILI PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE VOZILOM ZA KOJE NE POSJEDUJE VAŽEĆE RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU TEHNIČKOEKSPLOATACIJSKIH UVJETA IZ ČLANKA 5. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
2. OBAVLJA PRIJEVOZ VOZILOM NA KOJEM NIJE OBAVLJEN PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED ILI JE ISTEKAO ILI JE OBAVLJEN U NEOVLAŠTENOJ STANICI TEHNIČKOG PREGLEDA (ČLANAK 8. OVOG ZAKONA);
3. OBAVLJA DJELATNOST PRIJEVOZA SUPROTNO ORGANIZACIJI I NAČINU KOJE JE PROPISALO MJERODAVNO TIJELO IZ ČLANKA 10. OVOG ZAKONA;
4. JAVNI PRIJEVOZ OBAVLJA NE PRIDRŽAVAJUĆI SE ODREDBI OVOG ZAKONA, UVJETA IZ DOZVOLE ILI DRUGE VAŽEĆE DOKUMENTACIJE (ČLANAK 12. OVOG ZAKONA);
5. PRIJEVOZ OSOBA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU NE OBAVLJA SUKLADNO REGISTRIRANOM VOZNOM REDU (ČLANAK 23. OVOG ZAKONA);
6. KARTE ZA PRIJEVOZ PRODAJE ZA VOZNI RED KOJI NIJE REGISTRIRAN ILI IZVAN UTVRĐENOG CJENIKA (ČLANAK 29. STAVAK 5. OVOG ZAKONA);
7. KARTE ZA PRIJEVOZ PRODAJE U AUTOBUSU NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U TERMINU KADA JE ORGANIZIRANA PRODAJA KARATA (ČLANAK 29. STAVAK 6. OVOG ZAKONA);
8. NE OTPOČNE ILI OBUSTAVI OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA OSOBA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PO REGISTRIRANOM VOZNOM REDU (ČLANAK 32. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
9. NE POSTUPI SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 37. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA;
10. OBAVLJA DJELATNOST TAKSI PRIJEVOZA PROTIVNO ORGANIZACIJI I NAČINU KOJE JE PROPISALO MJERODAVNO TIJELO IZ ČLANKA 42. OVOG ZAKONA;
11. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ TERETA BEZ TOVARNOG LISTA (ČLANAK 45. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
12. LINIJSKI PRIJEVOZ TERETA OBAVLJA PROTIVNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA ILI PROTIVNO UVJETIMA IZ RJEŠENJA (ČLANAK 49. OVOG ZAKONA);
13. IZVANLINIJSKI PRIJEVOZ TERETA OBAVLJA BEZ SKLOPLJENOG UGOVORA IZ ČLANKA 50. OVOG ZAKONA;
14. PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE OBAVLJA PROTIVNO ODREDBAMA ČLANKA 52. ST. 2., 3. I 5. OVOG ZAKONA;
15. OBAVLJA PRIJEVOZ TERETA BEZ TOVARNOG LISTA (ČLANAK 55. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
16. PRIJEVOZ OSOBA RENT-A-CAR VOZILOM NE OBAVLJA ZA OSOBNE POTREBE ILI GA OBAVLJA BEZ ZAKLJUČENOG UGOVORA ILI BEZ UNAPRIJED UTVRĐENOG CJENIKA (ČLANAK 57. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
17. VOZILO IZNAJMLJUJE SA VOZAČIMA KOJI NISU KOD NJEGA UPOSLENI ILI NE ISPUNJAVAJU UVJETE ZA VOZAČA PROPISANE OVIM ZAKONOM (ČLANAK 57. STAVAK 2);
18. VOZILO ZA PRUŽANJE RENT-A-CAR USLUGA NE ISPUNJAVA UVJETE IZ ČLANKA 58. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
19. AUTOBUSNI KOLODVOR SVOJE USLUGE NE PRUŽA POD JEDNAKIM UVJETIMA SVIM PRIJEVOZNICIMA KOJI IMAJU U REGISTRIRANOM VOZNOM REDU UPISAN TAJ KOLODVOR, ILI USLUGE NE NAPLAĆUJE SUKLADNO CJENIKU KOJI JE U OVISNOSTI OD KATEGORIJE AUTOBUSNOG KOLODVORA (ČLANAK 65. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
20. AUTOBUSNI KOLODVOR NAPLAĆUJE SVOJE USLUGE IAKO NIJE IZVRŠENA KATEGORIZACIJA TOG KOLODVORA I BEZ RJEŠENJA O UTVRĐENOJ KATEGORIJI (ČLANAK 65. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
21. PRIJEVOZNIK NE POVJERI AUTOBUSNOM KOLODVORU PRODAJU I REZERVACIJU KARATA ZA PRIJEVOZ (ČLANAK 65. STAVAK 4. OVOG ZAKONA);
22. AUTOBUSNI KOLODVOR SE NE PRIDRŽAVA ODREDBI UGOVORA SKLOPLJENOG S PRIJEVOZNIKOM (ČLANAK 65. STAVAK 5. OVOG ZAKONA);
23. PRIJEVOZNIK SE NE PRIDRŽAVA ODREDBI UGOVORA SKLOPLJENOG S AUTOBUSNIM KOLODVOROM (ČLANAK 65. STAVAK 5. OVOG ZAKONA);
24. TERETNI KOLODVOR NE PRUŽA SVOJE USLUGE SVIM PRIJEVOZNICIMA POD JEDNAKIM UVJETIMA (ČLANAK 71. STAVAK 1. OVOG ZAKONA).
ZA PREKRŠAJ IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA KAZNIT ĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 500,00 KM DO 1.000,00 KM I ODGOVORNA OSOBA PRAVNE OSOBE ILI VOZAČ STRANOG PRIJEVOZNIKA.


Članak 96.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. PRIJEVOZ OBAVLJA VOZILOM NA KOJEM NIJE IZVRŠEN DNEVNI TEHNIČKI PREGLED ILI NIJE POTPISAN NA PUTNOM NALOGU (ČLANAK 8. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
2. POVJERI UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM VOZAČU KOJI NE ISPUNJAVA UVJETE IZ ČLANKA 9. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
3. NE DONESE PRAVILNIK KOJIM SE REGULIRAJU PRAVA I OBVEZE ČLANOVA POSADE VOZILA (ČLANAK 15. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
4. OBAVLJA PRIJEVOZ PUTNIKA ILI TERETA U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU BEZ UTVRĐENOG CJENIKA (ČLANAK 17. STAVAK 1. OVOG ZAKONA) ILI NE UTVRDI CJENIK ZA SVAKU LINIJU PONAOSOB S CIJENAMA IZMEĐU KOLODVORA I STAJALIŠTA (ČLANAK 17. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
5. PRIJEVOZ U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OBAVLJA NEUREDNO ILI NEREDOVITO (ČLANAK 27. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
6. BIS VOŽNJU NE OBAVLJA SVIM VOZILIMA NA CIJELOJ RELACIJI ZA KOJU JE VOZNI RED REGISTRIRAN (ČLANAK 27. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
7. PRIJEVOZNIK U LINIJSKOM CESTOVNOM PROMETU SE NE PRIDRŽAVA UTVRĐENE MINIMALNE CIJENE PRIJEVOZNE USLUGE, ODNOSNO SVOJE USLUGE U LINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU NAPLAĆUJE MANJE OD UTVRĐENE MINIMALNE CIJENE PRIJEVOZNE USLUGE (ČLANAK 28. ST. 5. OVOG ZAKONA);
8. OBAVLJA PRODAJU KARATA ZA PRIJEVOZ NA PRODAJNOM MJESTU U AUTOBUSNOM KOLODVORU, TURISTIČKOJ AGENCIJI, U POSLOVNICI ILI U AUTOBUSU PO CIJENAMA KOJE SE RAZLIKUJU OD CIJENA UTVRĐENIH CJENIKOM PRIJEVOZNIKA ZA TRAŽENU RELACIJU (ČLANAK 29. STAVAK 4. OVOG ZAKONA);
9. POSTUPA PROTIVNO ODREDBAMA ČLANKA 31. OVOG ZAKONA;
10. O OBUSTAVI PRIJEVOZA (ČLANAK 32. STAVAK 2. OVOG ZAKONA) NE OBAVIJESTI KORISNIKE PRIJEVOZA ILI AUTOBUSNOG KOLODVORA ILI TO NE PRIJAVI MJERODAVNOM TIJELU KOJE JE REGISTRIRALO VOZNI RED I FEDERALNOJ INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA (ČLANAK 32. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA);
11. U AUTOBUSU KOJIM SE OBAVLJA UGOVORENI PRIJEVOZ NE NALAZI SE ZAKLJUČEN UGOVOR O PRIJEVOZU ILI NJEGOV OVJERENI PRESLIK (ČLANAK 36. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
12. NE POSTUPI SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 37. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
13. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ TERETA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, A NE UTVRDI CJENIK POJEDINAČNIH USLUGA PRIJEVOZA ILI SE NE PRIDRŽAVA CJENIKA MINIMALNIH CIJENA PRIJEVOZNIH USLUGA TJ. POSTUPA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 44. STAVAK 1. ILI STAVAK 4. OVOG ZAKONA;
14. AUTOBUSNI ILI TERETNI KOLODVOR NIJE OZNAČEN SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 61. OVOG ZAKONA;
15. DOPUSTI DA SE ULAZ OSOBA U AUTOBUS ILI IZLAZ OSOBA IZ AUTOBUSA OBAVLJA IZVAN AUTOBUSNIH KOLODVORA ILI STAJALIŠTA UPISANIH U REGISTRIRANI VOZNI RED (ČLANAK 63. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
16. U AUTOBUSNOM KOLODVORU SE NE VODI PROMETNI DNEVNIK SUKLADNO ČLANKU 67. STAVAK 1. OVOG ZAKONA.
ZA PREKRŠAJ IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA KAZNIT ĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 200,00 KM DO 500,00 KM I ODGOVORNA OSOBA PRAVNE OSOBE ILI VOZAČ STRANOG PRIJEVOZNIKA.


Članak 97.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. NA MOTORNOM VOZILU NIJE ISPISANA TVRTKA ILI NIJE ISPISANA NA PROPISAN NAČIN (ČLANAK 6. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
2. SE U MOTORNOM VOZILU NE NALAZI PUTNI NALOG POPUNJEN I OVJEREN NA PROPISAN NAČIN (ČLANAK 7. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
3. IZDA NOVI PUTNI NALOG ZA VOZILO PRIJE VRAĆANJA PUTNOG NALOGA ZA PRETHODNU VOŽNJU (ČLANAK 7. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
4. POVJERI OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA ČLANU POSADE BEZ ISKAZNICE IZ ČLANKA 13. STAVAK 4. OVOG ZAKONA;
5. NE OBAVLJA PRIJEVOZ SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 14. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
6. PRIJEVOZ OSOBA U LINIJSKOM PRIJEVOZU OBAVLJA BEZ POSTAVLJENE PLOČE S ISPISANIM PODATCIMA POLAZNOG, ZAVRŠNOG I NAJMANJE JEDNOG OD USPUTNIH KOLODVORA (ČLANAK 27. STAVAK 2. OVOG ZAKONA) IZUZEV AKO JE VOZILO OBILJEŽENO NA NAČIN PREDVIĐEN STAVKOM 5. ISTOG ČLANKA, ILI BIS VOŽNJU OBAVLJA BEZ POSTAVLJENE PLOČE S NATPISOM“BIS VOŽNJA“ (ČLANAK 27. STAVAK 4. OVOG ZAKONA);
7. NEMA OVJEREN I POTPISAN CJENIK SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 28. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
8. KARTE ZA PRIJEVOZ IZDAJE BEZ PODATAKA PROPISANIH ODREDBAMA ČLANKA 28. STAVAK. 3. OVOG ZAKONA;
9. NE PRIDRŽAVA SE MINIMALNIH CIJENA PRIJEVOZNIH USLUGA (ČLANAK 28. STAVAK 5. OVOG ZAKONA);
10. NA VOZILU NIJE ISTAKNUTA PLOČA S OZNAKOM „IZVANLINIJSKI PRIJEVOZ“ (ČLANAK 35. STAVAK 2.);
11. NA VOZILU NIJE ISTAKNUTA PLOČA S OZNAKOM „UGOVORENI PRIJEVOZ“ (ČLANAK 36. STAVAK 3.);
12. OBAVLJA TAKSI PRIJEVOZ SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 38. OVOG ZAKONA;
13. DOZVOLU ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA TERETA NEMA U VOZILU ZA VRIJEME OBAVLJANJA PRIJEVOZA (ČLANAK 47. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
14. O REGISTRIRANOJ LINIJI ILI O PROMJENAMA NA LINIJI NAJKASNIJE PET DANA PRIJE OTPOČINJANJA PRIJEVOZA NE OBAVIJESTI SVE TERETNE KOLODVORE KOJI SU UPISANI U RJEŠENJU ILI NE DOSTAVI UTVRĐENI CJENIK SVIM TERETNIM KOLODVORIMA KOJE KORISTI NA REGISTRIRANOJ LINIJI (ČLANAK 48. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA);
15. UPRAVLJA VOZILOM, A NIJE U RADNOM ODNOSU KOD VLASNIKA VOZILA (ČLANAK 53. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
16. AUTOBUSNI KOLODVOR NE DOSTAVLJA PISMENA IZVJEŠĆA (ČLANAK 66. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
17. NE POSTUPI SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 68. OVOG ZAKONA;
18. NE POSTUPA SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 69. ST. 1. I 2. OVOG ZAKONA.
ZA PREKRŠAJ IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA KAZNIT ĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 150,00 KM DO 500,00 KM I ODGOVORNA OSOBA PRAVNE OSOBE ILI VOZAČ STRANOG PRIJEVOZNIKA.

Članak 98.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba, odnosno druga osoba ako:
1. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ BEZ VAŽEĆEG RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA (ČLANAK 11. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
2. OBAVLJA DJELATNOST PRIJEVOZA SUPROTNO ORGANIZACIJI I NAČINU KOJE JE PROPISALO MJERODAVNO TIJELO IZ ČLANKA 10. OVOG ZAKONA;
3. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ BEZ POSJEDOVANJA LICENCE IZ ČLANKA 13. OVOG ZAKONA;
4. JAVNI PRIJEVOZ OBAVLJA VOZILOM SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 19. OVOG ZAKONA;
5. JAVNI PRIJEVOZ OSOBA U IZVANLINIJSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU OBAVLJA PROTIVNO ODREDBAMA ČLANKA 35. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
6. PRIJEVOZ ZA POSEBNE NAMJENE OBAVLJA BEZ DOZVOLE MJERODAVNOG TIJELA (ČLANAK 51. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
7. PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE OBAVLJA BEZ RJEŠENJA ZA OBAVLJANJE TOG PRIJEVOZA (ČLANAK 54. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
8. PRUŽA RENT–A–CAR USLUGE, A NIJE REGISTRIRAO OBAVLJANJE TE DJELATNOSTI (ČLANAK 57. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
9. ONEMOGUĆI ILI OMETA INSPEKTORA U OBAVLJANJU POSLOVA INSPEKCIJE (ČLANAK 91. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
10. NE IZVRŠI PRAVOMOĆNO RJEŠENJE KOJE JE NA TEMELJU ODREDABA OVOG ZAKONA DONIO INSPEKTOR ILI NE IZVRŠI RJEŠENJE NA KOJE ŽALBA NEMA SUSPENZIVNO DJELOVANJE;
11. U OSTAVLJENOM ROKU INSPEKTORU NE DOSTAVI TOČNE PODATKE I DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA RAD (ČLANAK 91. STAVAK 2. OVOG ZAKONA).
ZA PREKRŠAJE IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA PORED NOVČANE KAZNE IZRIČE SE I ZAŠTITNA MJERA ZABRANE OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZA KOJU JE IZREČENA KAZNA U TRAJANJU OD TRI MJESECA DO JEDNE GODINE I ZAŠTITNA MJERA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE IZVRŠENJEM PREKRŠAJA.

Članak 99.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba, odnosno druga osoba ako:
1. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ ILI PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE VOZILOM ZA KOJE NE POSJEDUJE VAŽEĆE RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU TEHNIČKOEKSPLOATACIJSKIH UVJETA IZ ČLANKA 5. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
2. NA MOTORNOM VOZILU NIJE ISPISANA TVRTKA ILI NIJE ISPISANA NA PROPISAN NAČIN (ČLANAK 6. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
3. OBAVLJA PRIJEVOZ VOZILOM NA KOJEM NIJE OBAVLJEN PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED ILI JE ISTEKAO ILI JE OBAVLJEN U NEOVLAŠTENOJ STANICI TEHNIČKOG PREGLEDA (ČLANAK 8. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
4. PRIJEVOZ OBAVLJA VOZILOM NA KOJEM NIJE IZVRŠEN DNEVNI TEHNIČKI PREGLED ILI ISTI NIJE POTPISAN NA PUTNOM NALOGU (ČLANAK 8. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
5. POVJERI UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILOM VOZAČU KOJI NE ISPUNJAVA UVJETE IZ ČLANKA 9. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
6. NE REGISTRIRA DJELATNOST JAVNOG PRIJEVOZA KAO PRAVNA OSOBA, ODNOSNO POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 11. STAVAK 4. OVOG ZAKONA;
7. NE OBAVLJA PRIJEVOZ SUKLADNO ODREDBAMA ČLANKA 14. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
8. NA VOZILU NIJE ISTAKNUTA PLOČA S OZNAKOM «IZVANLINIJSKI PRIJEVOZ» (ČLANAK 35. STAVAK 2.);
9. UGOVORENI PRIJEVOZ OSOBA OBAVLJA PROTIVNO ODREDBAMA ČLANKA 36. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
10. NA VOZILU NIJE ISTAKNUTA PLOČA S OZNAKOM «UGOVORENI PRIJEVOZ» (ČLANAK 36. STAVAK 3.);
11. OBAVLJA TAKSI PRIJEVOZ SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 38. OVOG ZAKONA;
12. OBAVLJA DJELATNOST TAKSI PRIJEVOZA SUPROTNO ORGANIZACIJI I NAČINU KOJE JE PROPISALO MJERODAVNO TIJELO IZ ČLANKA 42. OVOG ZAKONA;
13. POSTUPA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 44. STAVAK 1. ILI STAVAK 4. OVOG ZAKONA;
14. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ TERETA BEZ TOVARNOG LISTA (ČLANAK 45. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
15. IZVANLINIJSKI PRIJEVOZ TERETA OBAVLJA BEZ SKLOPLJENOG UGOVORA IZ ČLANKA 50. OVOG ZAKONA;
16. PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE OBAVLJA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 52. ST. 2., 3. I 5. OVOG ZAKONA;
17. UPRAVLJA VOZILOM, A NIJE U RADNOM ODNOSU KOD VLASNIKA VOZILA (ČLANAK 53. STAVAK 2. OVOG ZAKONA).
18. OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ TERETA BEZ TOVARNOG LISTA (ČLANAK 55. STAVAK 2. OVOG ZAKONA).
ZA PREKRŠAJ IZ STAVKA 1. OVOG ČLANKA KAZNIT ĆE SE NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 100,00 KM DO 200,00 KM I VOZAČ VOZILA.
ZA PREKRŠAJE IZ STAVKA 1. TOČKA 13. OVOG ČLANKA PORED NOVČANE KAZNE IZRIČE SE I ZAŠTITNA MJERA ZABRANE OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZA KOJU JE IZREČENA KAZNA U TRAJANJU OD TRI MJESECA DO JEDNE GODINE, A ZA PREKRŠAJE IZ STAVKA 1. TOČKE 6., 11., 12., 13. I 15. IZRIČE SE I ZAŠTITNA MJERA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI OSTVARENE IZVRŠENJEM PREKRŠAJA.

Članak 100.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM na licu mjesta kaznit će se za prekršaj član posade vozila, ili službena osoba na autobusnom kolodvoru, ili osoba u poslovnici, odnosno agenciji, ili putnik koji se prevozi, ako:

1. ZA VRIJEME OBAVLJANJA PRIJEVOZA U VOZILU NE POSJEDUJE VAŽEĆE RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU TEHNIČKOEKSPLOATACIJSKIH UVJETA ILI NJEGOVU OVJEREN PRESLIK (ČLANAK 5. STAVAK 4. OVOG ZAKONA);
2. UPRAVLJA VOZILOM KOJIM SE OBAVLJA PRIJEVOZ BEZ PUTNOG NALOGA (ČLANAK 7. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
3. POSLOVE VOZAČA OBAVLJA BEZ ISPUNJAVANJA UVJETA PREDVIĐENIH ČLANKOM 9. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
4. U VOZILU SE NE NALAZI RJEŠENJE ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA (ČLANAK 11. STAVAK 5. OVOG ZAKONA);
5. U VOZILU SE NE NALAZI VAŽEĆI OBRAZAC LICENCE IZ ČLANKA 13. STAVAK 4. OVOG ZAKONA;
6. VOZAČ VOZILA NE NOSI ISTAKNUTU IDENTIFIKACIJSKU ISKAZNICU (ČLANAK 13. STAVAK 4. OVOG ZAKONA);
7. U OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA NE PRIDRŽAVA SE ODREDBI OVOG ZAKONA I PROPISA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA ČLANA POSADE VOZILA (ČLANAK 15. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
8. NE PRIMI NA PRIJEVOZ OSOBU ILI TERET KOJI PREMA POSTOJEĆIM PROPISIMA NISU IZUZETI OD PRIJEVOZA (ČLANAK 16. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
9. PRIMI NA PRIJEVOZ PUTNIKA, TERET ILI ŽIVOTINJE SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 21. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
10. SE U AUTOBUSU NE NALAZI VOZNI RED IZ ČLANKA 24. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
11. SE U VOZILU NE NALAZI VOZNI RED ILI DOKUMENTACIJA IZ ČLANKA 27. STAVAK 5. OVOG ZAKONA;
12. SE U AUTOBUSU, AUTOBUSNOM KOLODVORU, TURISTIČKOJ AGENCIJI NE NALAZI OVJEREN I POTPISAN CJENIK ZA TU LINIJU (ČLANAK 28. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
13. ČLAN POSADE VOZILA POSTUPA SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 28. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
14. ČLAN POSADE VOZILA IZDAJE KARTE SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 28. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
15. PRODAJU KARATA ZA PRIJEVOZ VRŠI SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 29. STAVAK 6. OVOG ZAKONA;
16. ČLAN POSADE VOZILA POSTUPI SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 30. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
17. SE U AUTOBUSU NE NALAZI PRESLIK UGOVORA O PRIJEVOZU IZ ČLANKA 36. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
18. SE U AUTOBUSU NE NALAZI UGOVOR O PRIJEVOZU ILI PUTNI LIST S POPISOM PUTNIKA (ČLANAK 37. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
19. CIJENU PRIJEVOZA NE ODREĐUJE TAKSIMETROM (ČLANAK 38. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
20. POSTUPI SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 38. ST. 3., 4., 5. I 6. OVOG ZAKONA;
21. POSTUPI SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 39. OVOG ZAKONA;
22. TAKSI PRIJEVOZ OBAVLJA SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 40. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
23. POSTUPI SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 44. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
24. NEMA UREDNO POPUNJEN I OVJEREN TOVARNI LIST U VOZILU (ČLANAK 45. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
25. NEMA DOZVOLU U VOZILU ZA VRIJEME OBAVLJANJA LINIJSKOG PRIJEVOZA TERETA (ČLANAK 47. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
26. SE DOZVOLA IZ ČLANKA 51. STAVAK 3. OVOG ZAKONA NE NALAZI U VOZILU ZA VRIJEME OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA POSEBNE NAMJENE;
27. PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE OBAVLJA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 52. ST. 2., 3., 4. I 5. OVOG ZAKONA;
28. PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE OBAVLJA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 56. OVOG ZAKONA;
29. RENT-A-CAR PRIJEVOZ OBAVLJA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 57. STAVAK 4. OVOG ZAKONA;
30. IZNAJMLJENIM VOZILOM RENT-A-CAR OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ (ČLANAK 58. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
31. SE ULAZ ILI IZLAZ OSOBA OBAVLJA SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 63. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
32. ČLAN POSADE VOZILA NE KORISTI USLUGE AUTOBUSNOG KOLODVORA KOJI IMA UPISAN U VOZNOM REDU (ČLANAK 63. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
33. U AUTOBUSNOM KOLODVORU NE VODI PROMETNI DNEVNIK SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 67. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
34. NE IZVIJESTI NAREDNI KOLODVOR PO VOZNOM REDU, ODNOSNO POSTUPI SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 69. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
35. SE VOZAČ ZA KOGA SE UTVRDI DA JE VOZIO VOZILO NIJE ZAUSTAVIO NA DATI ZNAK IZ ČLANKA 82. STAVAK 4. OVOG ZAKONA.
Novčanu kaznu na licu mjesta izriče i naplaćuje inspektor.
Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na licu mjesta dužan je to učiniti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je načinio prekršaj.
Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu u roku iz stavka 3. ovog članka inspektor će podnijeti prijavu za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinitelja prekršaja.

Članak 101.

Novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM na licu mjesta kaznit će se za prekršaj član posade vozila, ili službena osoba na autobusnom kolodvoru, ili osoba u poslovnici, odnosno agenciji, ili putnik koji se prevozi, ako:
1. OBAVLJA PRIJEVOZ SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 8. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
2. POSTUPA SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 20. OVOG ZAKONA;
3. U VOZILU KOJIM SE OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ NIJE POSTAVLJENA PLOČA PREMA ODREDBI ČLANKA 27. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
4. PUTNIK KOJI SE PREVOZI NEMA VAŽEĆU KARTU ZA PRIJEVOZ (ČLANAK 29. STAVAK 1. OVOG ZAKONA);
5. RUČNI PRTLJAG ODLAŽE SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 30. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
6. ZA VRIJEME OBAVLJANJA IZVANLINIJSKOG PRIJEVOZA NIJE ISTAKNUTA PLOČA IZ ČLANKA 35. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
7. ZA VRIJEME OBAVLJANJA IZVANLINIJSKOG PRIJEVOZA NIJE ISTAKNUTA PLOČA IZ ČLANKA 36. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
8. U VOZILU NEMA DOKAZ O UPLATI ARANŽMANA IZ ČLANKA 37. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
9. PUTNIK KOJI SE PREVOZI NEMA ISKAZNICU IZ ČLANKA 37. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
10. CJENIK USLUGA NIJE ISTAKNUT NA VIDNOM MJESTU U VOZILU (ČLANAK 38. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
11. U VOZILU SE NE NALAZI RJEŠENJE IZ ČLANKA 55. STAVAK 1. OVOG ZAKONA;
12. U VOZILU SE NE NALAZI TOVARNI LIST IZ ČLANKA 55. STAVAK 2. OVOG ZAKONA;
13. VOZAČ NE KORISTI USLUGE AUTOBUSNOG KOLODVORA KOJI JE UPISAN U VOZNI RED (ČLANAK 63. STAVAK 3. OVOG ZAKONA);
14. NE NOSI IDENTIFIKACIJSKU ISKAZNICU NA VIDNOM MJESTU ZA VRIJEME RADA (ČLANAK 65. STAVAK 6. OVOG ZAKONA);
15. NE PRIJAVI DOLAZAK AUTOBUSA ILI NE OVJERI PUTNI NALOG (ČLANAK 66. STAVAK 2. OVOG ZAKONA);
16. OTPREMA AUTOBUSE SUPROTNO ODREDBAMA ČLANKA 66. STAVAK 3. OVOG ZAKONA;
17. KRENE S AUTOBUSNOG KOLODVORA SUPROTNO ODREDBI ČLANKA 66. STAVAK 4. OVOG ZAKONA.


VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 102.

Federalni ministar će temeljem odredbi ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti sljedeće propise:
Pravilnik iz članka 5. stavak 2. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 6. stavak 1. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 7. stava 1. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 8. stavak 1. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 13. stavak 3. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 24. stavak 4. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 26. stavak 2. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 37. stavak 4. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 47. stavak 3. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 64. stavak 3. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 67. stavak 1. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 70. stavak 4. ovog zakona;
Pravilnike iz članka 74. stavak 1. ovog zakona;
Pravilnik iz članka 86. stavak 7. ovog zakona.

Članak 103.

Mjerodavno tijelo kantona, odnosno grada i općine će uskladiti propise iz članka 10. i članka 42. ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Do donošenja propisa iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se važeći propisi kantona, odnosno grada i općine ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članak 104.

Odredbe članka 9. stavak 2. ovog zakona glede stručne spreme za zanimanje vozača motornih vozila neće se primjenjivati dvije godine od dana stupanja ovog zakona na snagu.

Članak 105.

Stručna institucija na koju su prenesena ovlaštenja po ranijim propisima, koja se odnose na rad stanica tehničkog pregleda i naznačena su u članku 76. ovog zakona, nastavlja s radom ukoliko su ovlaštenja prenesena na način kako je to propisano i ukoliko se utvrdi da prenešena ovlaštenja obavlja u skladu s ovim zakonom.

Članak 106.

U prijelaznom razdoblju od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona neposredne poslove inspekcijskog nadzora obavljat će i ovlašteni kantonalni inspektori za cestovni promet.

Članak 107.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 23/98).
Do donošenja podzakonskih akata iz članka 102. ovog zakona primjenjivat će se podzakonski propisi donešeni na temelju zakona iz stavka 1. ovog članka, ako nisu u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

Članak 108.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović