ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI REZANJA DRVETA


Članak 1.

U članku 2. Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta ( «Službene novine Federacije BiH», broj 27/97), stavak 2. mijenja se i glasi:

«Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka sadrži osobito:
građevini dio, stojarsku opremu i instalacije, elektro instalacije, sanitarnu zaštitu, zaštitu od požara, zaštitu okolice, zaštitu na radu i tehnološki dio».

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji st. 4 i 5. postaju st. 3. i 4.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

«Pilane iz stavka 1. ovog članka moraju ispunjavati i minimalne tehničko-tehnološke uvjete u pogledu poslovnih prostorija, odnosno prostora, opremljenosti uređajima i opremom i druge uvjete propisane za obavljanje registrirane djelatnosti rezanja drveta u pilanama».

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. u prvoj rečenici, ispred riječi: «komisiju» dodaje se riječ: «stručnu».

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

«Radi pribavljanja odobrenja iz stavka 4. ovog članka mjerodavno tijelo uprave ili tijelo koje on ovlasti u obvezi je mjerodavnom tijelu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostaviti zapisnik iz stavka 1. ovog članka».

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

«Primjerak izdatog rješenja iz st. 1. i 2. dostavit će se i mjerodavnom tijelu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine».

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a koji glasi:


«Članak 7.a

Mjerodavno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine je dužno putem mjerodavnih tijela kantona osigurati zabranu isporuke trupaca pilanama koje ne posjeduju odobrenje za rad propisano ovim zakonom».

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

«Prorez pilanskih trupaca ne može se vršiti pokretnim cirkularima».

Članak 6.

Članak 11. briše se.

Članak 7.

U članku 12. riječ «najmanje» briše se, a riječ: «mjeseca» zamjenjuje se riječju: «godine».

Članak 8.

U članku 13. riječ: «cirkulari» zamjenjuje se riječju: «strojevi».

Članak 9.

U članku 15. novčani iznosi označeni u DEM zamjenjuju se KM (konvertibilna marka).


Članak 10.

U članku 15. stavak 1. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:
«10. ako prorez pilanskih trupaca vrše pokretnim cirkularima (članak 10.)».

Dodati i točku 11. koja glasi:
« 11.Drže neprijavljenje i neosigurane djelatnike».


Članak 11.

Čl. 16. i 17. brišu se.


Članak 12.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama iz člana 2. ovog zakona donosi Federalni ministar energije, rudarstva i industrije u roku od 60 dana.

Članak 13.

U članku 3. st. 1., 2. i 3.; članku 5. st. 1. i 2.; članku 7. stavak 2.; članku 9. stavak 4. i članku 14. riječ «županija» u različitim padežima, briše se.

Članak 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović