ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI REZANJA DRVETA


Član 1.

U članu 2. Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta («Službene novine Federacije BiH», br. 27/97) stav 2. mijenja se i glasi:

«Dokumentacija iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:
- građevinski dio, mašinsku opremu i instalacije, elektro instalacije, sanitarnu zaštitu, zaštitu od požara, zaštitu okoline, zaštitu na radu i tehnološki dio».

Stav 3. se briše.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

«Pilane iz stava 1. ovog člana moraju ispunjavati i minimalne tehničko-tehnološke uvjete u pogledu poslovnih prostorija, odnosno prostora, opremljenosti uređajima i opremom i druge uvjete propisane za obavljanje registrirane djelatnosti rezanja drveta u pilanama».

Član 2.

U članu 3. u stavu 1. u prvoj rečenici, ispred riječi «komisiju» dodaje se riječ «stručnu».

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

«Radi pribavljanja odobrenja iz stava 4. ovog člana nadležni organ uprave ili organ koga on ovlasti u obavezi je nadležnom organu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostaviti zapisnik iz stava 1. ovog člana».

Član 3.

U članu 5. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

«Primjerak izdatog rješenja iz st. 1. i 2. dostavit će se i nadležnom organu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine».

Član 4.

Iza člana 7. dodaje se novi član 7.a koji glasi:


«Član 7.a

Nadležni organ Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dužan je putem nadležnih organa kantona osigurati zabranu isporuke trupaca pilanama koje ne posjeduju odobrenje za rad propisano ovim Zakonom».

Član 5.

Član 10. mijenja se i glasi:

«Prorez pilanskih trupaca ne može se vršiti pokretnim cirkularima».

Član 6.

Član 11. se briše.

Član 7.

U članu 12. riječ «najmanje» se briše, a riječ «mjeseca» zamjenjuje se riječju «godine».

Član 8.

U članu 13. riječ «cirkulari» zamjenjuje se riječju «strojevi».

Član 9.

U članu 15. novčani iznosi označeni u DEM zamjenjuju se KM (konvertibilna marka).

Član 10.

U članu 15. stavu 1. iza tačke 9. dodaje se nova tačka 10. koja glasi:
«10. ako prorez pilanskih trupaca vrše pokretnim cirkularima (član 10.)».

Dodati i tačku 11. koja glasi:
«11. Drže neprijavljenje i neosigurane radnike».

Član 11.

Čl. 16. i 17. se brišu.

Član 12.

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i drugim uvjetima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama iz člana 2. ovog zakona donosi Federalni ministar energije, rudarstva i industrije u roku od 60 dana.

Član 13.

U članu 3. st. 1., 2. i 3.; članu 5. st. 1. i 2.; članu 7. stav 2.; članu 9. stavu 4. i članu 14. riječ «županija» briše se u različitim padežima.

Član 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                         PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH          PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                  Muhamed Ibrahimović