ZAKON
O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SLUŽBI U VOJSCI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

Zakon o službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 34/04) prestaje da važi 1. siječnja 2006. godine.

Članak 2.

Lica u službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine postaju, sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine, lica u službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u činu i položaju na kojem su se zatekli na dan prije nastupanja roka utvrđenog u članku 1. ovog Zakona, a najranije 31. prosinca 2005. godine.

Članak 3.

Sva prava i obveze stečene na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na snazi do rješavanja stanja u službi lica iz članka 2. ovog Zakona sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine i Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, v.r.