ZAKON
O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O SLUŽBI U VOJSCI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

Zakon o službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 34/04) prestaje da važi 1. januara 2006. godine.

Član 2.

Lica u službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine postaju, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, lica u službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u činu i položaju na kojem su se zatekli na dan prije nastupanja roka utvrđenog u članu 1. ovog Zakona, a najranije 31. decembra 2005. godine.

Član 3.

Sva prava i obaveze stečene na osnovu propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovog Zakona ostaju na snazi do rješavanja stanja u službi lica iz člana 2. ovog Zakona u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.