ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

U Zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 38/05) u članku 19. stavak 2. iza riječi «suda» dodaju se riječi: «u prekršajnim odjeljenjima izvan sjedišta suda».

Članak 2.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23a. koji glasi:

«Članak 23a.
Općinski sudovi koji odlučuju o prekršajima iz oblasti poreza i carina

Postupak u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina vrše općinski sudovi u: Bihaću, Orašju, Tuzli, Zenici, Goraždu, Travniku, Mostaru, Širokom Brijegu, Sarajevu i Livnu za područje cijelog kantona».

Članak 3.

U članku 27. iza točke 2) dodaje se nova točka 3) koja glasi:
«3) U prekršajnim predmetima da u prvom stupnju sudi:
a) u svim prekršajnim predmetima i
b) odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka».

U dosadašnjoj točki 3), koja postaje točka 4) podtočka f) briše se.

Dosadašnja točka 4) postaje točka 5).

Članak 4.

U članku 28. točka 2) iza podtočke a) dodaje se nova podtočka b) koja glasi:
«b) da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima;»

Dosadašnja podtočka b) postaje podtočka c).

Članak 5.

U članku 36. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «osim prekršajnih odjeljenja koja se osnivaju u svim općinskim sudovima».

Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2., 3., 4. i 5. koji glase:
«Odjeljenja iz stavka 1. ovog članka imaju rukovoditelja odjeljenja, koji je za rukovođenje odjeljenjem odgovoran predsjedniku suda.

Prekršajno odjeljenje može poslove iz svoje nadležnosti obavljati izvan sjedišta općinskog suda.

Sudska odjeljenja izvan sjedišta suda koja su uspostavljena sukladno članku 22. Zakona, odlučivat će u prekršajnim predmetima u okviru teritorijalne nadležnosti tog odjeljenja.

Odluku o mjestu prekršajnih odjeljenja izvan sjedišta općinskih sudova donosi Federalno ministarstvo pravde.»


Članak 6.

Iza članka 78. dodaje se novi članak 78a. koji glasi:


«Članak 78a.
Odredbe koje se odnose na sudove za prekršaje


Danom imenovanja sudaca u prekršajna odjeljenja općinskih sudova postojeći općinski sudovi za prekršaje koji se nalaze na području općina za koje je osnovan općinski sud, prestaju sa radom. Predmeti u kojima postupak nije završen dostavit će se prekršajnom odjeljenju nadležnog općinskog suda na rješavanje.

Kantonalni sudovi za prekršaje prestaju sa radom danom imenovanja sudaca u prekršajna odjeljenja općinskih sudova. Predmeti u kojima postupak nije završen dostavit će se nadležnim kantonalnim sudovima na rješavanje.

Predmete, opremu, inventar, arhivu i dokumentaciju, kao i sredstva za rad općinskih sudova za prekršaje preuzet će općinski sud koji je osnovan za općinu u kojoj se nalazi određeni općinski sud za prekršaje.

Službenicima i namještenicima u općinskim i kantonalnim sudovima za prekršaje, kojima na dan imenovanja sudaca u prekršajna odjeljenja općinskih sudova prestane radni odnos usljed prekobrojnosti, pripadaju sva prava sukladno propisima kojima je uređen njihov radno-pravni status».

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH», a počet će se primjenjivati od dana imenovanja sudaca u prekršajna odjeljenja općinskih sudova.

 


PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović