ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

U Zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 38/05) u članu 19. stav 2. iza riječi «suda» dodaju se riječi: «u prekršajnim odjeljenjima izvan sjedišta suda».

Član 2.

Iza člana 23. dodaje se novi član 23a. koji glasi:

«Član 23a.
Općinski sudovi koji odlučuju o prekršajima iz oblasti poreza i carina

Postupak u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina vrše općinski sudovi u: Bihaću, Orašju, Tuzli, Zenici, Goraždu, Travniku, Mostaru, Širokom Brijegu, Sarajevu i Livnu za područje cijelog kantona».


Član 3.

U članu 27. iza tačke 2) dodaje se nova tačka 3) koja glasi:
«3) U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u svim prekršajnim predmetima i
b) odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka».

U dosadašnjoj tački 3), koja postaje tačka 4) podtačka f) briše se.

Dosadašnja tačka 4) postaje tačka 5).


Član 4.

U članu 28. tačka 2) iza podtačke a) dodaje se nova podtačka b) koja glasi:
«b) da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima;»

Dosadašnja podtačka b) postaje podtačka c).


Član 5.

U članu 36. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «osim prekršajnih odjeljenja koja se osnivaju u svim općinskim sudovima».

Iza stava 1. dodaju se novi st. 2., 3., 4. i 5. koji glase:
«Odjeljenja iz stava 1. ovog člana imaju rukovodioca odjeljenja, koji je za rukovođenje odjeljenjem odgovoran predsjedniku suda.

Prekršajno odjeljenje može poslove iz svoje nadležnosti obavljati izvan sjedišta općinskog suda.

Sudska odjeljenja izvan sjedišta suda koja su uspostavljena u skladu sa članom 22. Zakona, odlučivat će u prekršajnim predmetima u okviru teritorijalne nadležnosti tog odjeljenja.

Odluku o mjestu prekršajnih odjeljenja izvan sjedišta općinskih sudova donosi Federalno ministarstvo pravde.»


Član 6.

Iza člana 78. dodaje se novi član 78a. koji glasi:


«Član 78a.
Odredbe koje se odnose na sudove za prekršaje


Danom imenovanja sudija u prekršajna odjeljenja općinskih sudova postojeći općinski sudovi za prekršaje koji se nalaze na području općina za koje je osnovan općinski sud, prestaju sa radom. Predmeti u kojima postupak nije završen dostavit će se prekršajnom odjeljenju nadležnog općinskog suda na rješavanje.

Kantonalni sudovi za prekršaje prestaju sa radom danom imenovanja sudija u prekršajna odjeljenja općinskih sudova. Predmeti u kojima postupak nije završen dostavit će se nadležnim kantonalnim sudovima na rješavanje.

Predmete, opremu, inventar, arhivu i dokumentaciju, kao i sredstva za rad općinskih sudova za prekršaje preuzet će općinski sud koji je osnovan za općinu u kojoj se nalazi određeni općinski sud za prekršaje.

Službenicima i namještenicima u općinskim i kantonalnim sudovima za prekršaje, kojima na dan imenovanja sudija u prekršajna odjeljenja općinskih sudova prestane radni odnos usljed prekobrojnosti, pripadaju sva prava u skladu sa propisima kojima je uređen njihov radno-pravni status».

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH», a počet će se primjenjivati od dana imenovanja sudija u prekršajna odjeljenja općinskih sudova.


Predsjedavajući                                 Predsjedavajući
Doma naroda                                    Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH             Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić                                      Muhamed Ibrahimović