ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA


Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03), u članku 3. točka 3) u šestom retku riječi: «uništavanje ljudi i» zamjenjuju se riječima: «stradanja ljudi i uništavanja».

Članak 2.

U članku 5. točka 2) riječi: «motrenje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima: «obavještavanje stanovništva».

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. riječi: «službi motrenja i uzbunjivanja» brišu se.

U stavku 2. točka 2) riječi: «centru za motrenje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima: «operativnom centru civilne zaštite».

Članak 4.

U članku 12. točka 1) riječi: «Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Vojska Federacije)» zamjenjuju se riječima: «Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oružane snage BiH)».

Članak 5.

U članku 13. stavak 1. u prvom retku i u stavku 2. u četvrtom retku riječ «služenje» zamjenjuje se riječju «sudjelovanje».

Članak 6.

U članku 14. u četvrtom retku riječ «polaziti» zamjenjuje se riječju «pohađati».

Članak 7.

U članku 16. stavak 2. briše se.

U stavku 3. u drugom retku riječi: «st. 1. i 2.» zamjenjuju se riječima: «stavka 1.».

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 8.

U članku 22. riječi: «radi provođenja mobilizacije snaga i sredstava civilne zaštite» zamjenjuju se riječima: «u civilnoj zaštiti».

Članak 9.

U članku 23. u prvom retku iza riječi «Program» dodaje se riječ «razvitka».

Članak 10.

U članku 25. iza točke 1) dodaje se nova točka 2), koja glasi:
«2) sudjeluju u izradi Procjene ugroženosti za područje Federacije, Federalnog programa i Federalnog plana, u pitanjima iz oblasti za koju su osnovani i u okviru svoje redovite djelatnosti realiziraju zadatke koji se za njihove oblasti utvrde u tim dokumentima».

Dosadašnje toč. 2) do 5) postaju toč. 3) do 6).

Članak 11.

U članku 26. stavak 2. točka 3) u prvom retku iza riječi «program» dodaje se riječ «razvitka».

Točka 5) briše se.

U točki 8) na kraju teksta točka i zarez se brišu i dodaju riječi: «te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo;».

U točki 9) riječi: «službu motrenja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «Federalni operativni centar civilne zaštite».

Dosadašnje toč. 6) do 13) postaju toč. 5) do 12).

Članak 12.

U članku 27. stavak 1. točka 2) iza riječi «program» dodaje se riječ «razvitka».

U točki 4) riječi: «službu motrenja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «kantonalni operativni centar civilne zaštite«, a riječ «njeno» zamjenjuje se riječju «njegovo».

Članak 13.

U članku 28. stavak 2. točka 3) iza riječi «program» dodaje se riječ «razvitka».

U točki 7) na kraju teksta točka i zarez se brišu i dodaju riječi: «te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo;».

Iza točke 7) dodaje se nova točka 8), koja glasi:
«8) organizira kantonalni operativni centar civilne zaštite i osigurava njegov rad,».

Dosadašnje toč. 8) do 13) postaju toč. 9) do 14).

Članak 14.

U članku 29. točka 2) iza riječi «program» dodaje se riječ «razvitka», a u točki 4) riječi: «službu motrenja i uzbunjivanja« zamjenjuju se riječima: «operativni centar civilne zaštite», dok se riječ «njeno» zamjenjuje riječju «njegovo».

Članak 15.

U članku 31. stavak 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «koja ima status općinske službe za upravu».

U stavku 2. točka 3) iza riječi «program» dodaje se riječ «razvitka».

U točki 7) u drugom retku iza riječi «spašavanja» dodaju se riječi: «te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo;».

Iza točke 7) dodaje se nova točka 8), koja glasi:
«8) organizira općinski operativni centar civilne zaštite i osigurava njegov rad».

Dosadašnje toč. 8) do 10) postaju toč. 9) do 11).

Članak 16.

U članku 32. stavak 4. riječi: «najbližoj službi motrenja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «najbližem operativnom centru civilne zaštite».

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5., koji glasi:
«Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja po svojoj prirodi može ugroziti život i zdravlje ljudi ili okoliš na određenome području (hidro-akumulacije i slično), dužne su uspostaviti i održavati sustav obavještavanja i uzbunjivanja na području koje može biti ugroženo tom djelatnošću radi pravodobne evakuacije stanovništva sa toga područja».

Članak 17.

U članku 35. u trećem retku riječi: «službama motrenja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «operativnim centrima civilne zaštite».

Članak 18.

U nazivu poglavlja V riječi: «Vojske Federacije» zamjenjuju se riječima: «Oružanih snaga BiH».

Članak 19.

U članku 37. stavak 1. riječi: «Federalnom ministarstvu obrane–Federalnom ministarstvu odbrane (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo obrane) za upotrebu Vojske Federacije na zadacima zaštite i spašavanja, što se obavlja sukladno procedurama iz članka 39. ovoga Zakona» zamjenjuju se riječima: «Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine za upotrebu Oružanih snaga BiH na zadacima zaštite i spašavanja, na ugroženome području što se obavlja sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 88/05)».
Stavak 2. mijenja se i glasi:
«Federalna uprava će s Ministarstvom obrane Bosne i Hercegovine posebnim aktom urediti procedure za sudjelovanje Oružanih snaga BiH u pružanju pomoći na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Federacije, sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine».

Članak 20.

Čl. 38. i 39. brišu se.

Članak 21.

U članku 43. u sedmom i osmom retku riječi: «organiziranja sustava veza potrebnih za upravljanje, motrenje, obavještavanje i uzbunjivanje» brišu se.

Članak 22.

U članku 46. stavak 3. briše se.

Članak 23.

U članku 50. stavak 2. u prvom retku riječi: «Kao zaštitni objekti mogu se koristiti» zamjenjuju se riječima: «Pod drugim zaštitnim objektima za zaštitu ljudi i materijalnih dobara podrazumijevaju se:».

U stavku 3. u drugom retku iza riječi «kanton» točka se briše i dodaju riječi: «i općine».

U stavku 4. riječi: «Zakloni se, u pravilu pripremaju u ratnim uvjetima, a izgrađuju ih», zamjenjuju se riječima: «Zaklone izgrađuju».

Stavak 6. mijenja se i glasi:
«U dokumentima prostornog uređenja, zavisno od razine njihovog donošenja obvezno se uređuju i pitanja izgradnje novih skloništa i prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.»

Članak 24.

U članku 52. stavak 3. mijenja se i glasi:
«U drugim objektima koji nisu obuhvaćeni u stavku 1. ovoga članka, u gradovima i drugim ugroženim naseljima, izgrađuju se zakloni iz članka 50. stavak 4. ovoga Zakona s tim što u ove objekte spada i individualna stambena izgradnja građana.»

Članak 25.

U članku 53. stavak 1. točka 4), mijenja se i glasi:
«4) ako objekt ima izgrađen zaklon iz članka 50. stavak 4. ovoga Zakona sukladno uvjetima koji su predviđeni u propisu iz članka 61. ovoga Zakona.»

Stavak 2. mijenja se i glasi:
«Rješenje o oslobađanju investitora od obveze izgradnje skloništa i rješenje o visini naknade za izgradnju skloništa donosi tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja na čijem se području gradi objekt. Ta rješenja donose se u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja, odnosno urbanističke suglasnosti, glavnog projekta i odobrenja za građenje.»

Iza stavka 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
«Rješenje iz stavka 2. ovoga članka predstavlja sastavni dio dokumenata prostornog uređenja i uvjet su za gradnju, a tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja ne može izdati odobrenje za gradnju prije nego se izvrši uplata naknade za izgradnju skloništa utvrđena rješenjem iz stavka 2. ovoga članka.

Priziv izjavljen protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka rješava drugostupanjsko tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja određeno propisima prostornog uređenja.»

Članak 26.

U članku 54. stavak 1. u prvom retku iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona» i u drugom retku iza riječi «sklonište» dodaju se riječi: «odnosno zaklon».

U stavku 3. u drugom retku iza riječi «zaštite» dodaju se riječi: «i službe civilne zaštite općine».

Članak 27.

U članku 55. stavak 1. u prvom retku iza riječi «skloništa», dodaju se riječi: «odnosno zaklona».

U stavku 2. u prvom retku iza riječi «skloništa», dodaju se riječi: «odnosno zaklona».

Članak 28.

U članku 56. stavak 1. u prvom retku iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona».

U stavku 2. u prvom retku iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona».

Članak 29.

Članak 57. briše se.

Članak 30.

U članku 60. stavak 1. na početku iza riječi «Kantoni» dodaju se riječi: «i općine».


Članak 31.

U članku 61. u trećem retku iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona» i na kraju teksta iza riječi «skloništa» točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «odnosno zaklona».

Članak 32.

U članku 62. stavak 1. u drugom retku iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «i zaklona».

U stavku 2. iza riječi «kanton» dodaju se riječi: «i općine», riječ «može» zamjenjuje se riječju «mogu», a na kraju teksta iza riječi «skloništa» točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «odnosno zaklona».

Stavak 3. mijenja se i glasi:
«Kanton je dužan dio sredstava iz stavka 2. ovoga članka, dodijeliti općini za financiranje javnih skloništa, za adaptaciju i održavanje postojećih skloništa i za prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje, koji su utvrđeni u dugoročnom programu i godišnjem planu općine iz stavka 1. ovoga članka. Dodjela tih sredstava vrši se na zahtjev općine.»

Članak 33.

U članku 63. stavak 2. u trećem retku iza riječi «dobara» stavlja se točka, a ostali dio teksta briše se.

Članak 34.

U članku 65. stavak 2. briše se.

Članak 35.

U članku 66. stavak 3. u trećem retku iza riječi «evakuacije» stavlja se točka, a ostali dio teksta briše se.

Članak 36.

U članku 77. iza stavka 3. dodaju se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:
«Suglasnost na projekte iz stavka 3. ovog članka, u pogledu planiranja potrebnih mjera zaštite i spašavanja u tim objektima daje služba civilne zaštite općine.

Tijelo nadležno za izdavanje uporabne dozvole ne može izdati tu dozvolu bez prethodno dobijene suglasnosti iz stavka 4. ovoga članka.

Za objekte iz stavka 3. ovog članka, koji su od značaja za kanton – suglasnost iz stavka 4. ovog članka daje kantonalna uprava civilne zaštite, a kada se radi o objektima od značaja za Federaciju, suglasnost iz stavka 4. ovog članka daje Federalna uprava


Članak 37.

U članku 78. na kraju teksta, točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «odnosno sukladno naredbi štaba civilne zaštite koji na ugroženom području rukovodi akcijama zaštite i spašavanja».

Članak 38.

U članku 84. stavak 2. u šestom retku riječi: «uređuju se posebnim zakonom» zamjenjuju se riječima: «obavljaju se u okviru sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, na način utvrđen posebnim zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu i ovim Zakonom.»

Članak 39.

U članku 86. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Poslove koji se odnose na problematiku uklanjanja mina i NUS-a, obavljaju postrojbe civilne zaštite za uklanjanje mina i NUS-a (u daljnjem tekstu: timovi za razminiranje) na način reguliran Zakonom o razminiranju u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 5/02) i Standardom za uklanjanje mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Standardi BiH) i Standardnim operativnim procedurama uklanjanja i uništavanja NUS-a, koje donosi direktor Federalne uprave (u daljnjem tekstu: SOP).»

U stavku 3. točka 2) riječi: «Vojske Federacije» zamjenjuju se riječima: «Oružanih snaga BiH».

Članak 40.

U članku 87. stavak 1. riječi: «centar za motrenje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima: «operativni centar civilne zaštite».

Članak 41.

Članak 88. mijenja se i glasi:
«Poslove iz st. 1. i 2. članka 86. ovoga Zakona, organizira Federalna uprava i uprave civilne zaštite kantona preko timova za razminiranje koji poslove razminiranja obavljaju na način utvrđen u Zakonu o razminiranju u Bosni i Hercegovini, Standardima BiH i SOP.

Pripadnici timova za razminiranje koji se bave poslovima iz st. 1. i 2. članka 86. ovoga Zakona, moraju ispunjavati uvjete utvrđene u Zakonu i Standardima iz stavka 1. ovoga članka i imati ovlaštenje za obavljanje tih poslova koje izdaje Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.»

Članak 42.

Članak 89. mijenja se i glasi:
«Pravne osobe koje se bave poslovima uklanjanja mina i NUS-a i provođenjem drugih protu-minskih akcija moraju biti akreditirane za te djelatnosti kod Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.

Fizičke osobe koje se kao pripadnici pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka bave poslovima uklanjanja mina i NUS-a moraju biti akreditirani kod Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, za obavljanje tih poslova.»


Članak 43.

U članku 91. stavak 2. u petom retku riječ «stožerima» zamjenjuje se riječju «tijelima».

Članak 44.

U članku 93. stavak 2. u četvrtom i petom retku riječi: «veterinarske službe Vojske Federacije» brišu se.

Članak 45.

U članku 96. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
«Organiziranje i obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša («Službene novine Federacije BiH», broj 33/03).»

Članak 46.

U članku 98. stavak 2. u trećem retku iza riječi «opasnosti» dodaju se riječi: «odnosno nastanka prirodne i druge nesreće».

Članak 47.

U članku 99. u četvrtom retku riječi: «posebnim zakonom» zamjenjuju se riječima: «Zakonom o zaštiti od ionizirajućih zračenja i radiacionoj sigurnosti («Službene novine Federacije BiH», broj 15/99).»

Članak 48.

U članku 106. stavak 2. briše se.

Članak 49.

U članku 123. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi:
«U aktu iz stavka 3. ovoga članka određuju se pravne osobe odnosno udruge građana u kojima će se osnivati službe zaštite i spašavanja, određuju vrste službi koje se osnivaju, utvrđuju zadaci službe, određuje način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i određuje tijelo civilne zaštite Federacije, kantona odnosno općine koje će zaključiti ugovor s pravnom osobom, odnosno udrugom građana o međusobnim pravima i obvezama u obavljanju poslova zaštite i spašavanja kada se angažiraju za potrebe Federacije, odnosno kantona ili općine».

Članak 50.

U članku 124. stavak 3. na kraju teksta točka se briše i dodaju riječi: «o čemu sporazumom odlučuju općinski načelnici tih općina».

Članak 51.

U članku 126. iza riječi «utvrditi» dodaju se riječi: «uvjete za organiziranje,».


Članak 52.

U članku 130. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:
«Poslove pripremanja, popune, opremanja i obučavanja specijaliziranih postrojbi kantona obavlja kantonalna uprava civilne zaštite, a specijaliziranih postrojbi općine obavlja služba civilne zaštite općine».

Članak 53.

U članku 131. stavak 4. na kraju teksta točka se briše i dodaju riječi: «o čemu sporazumno odlučuju općinski načelnici tih općina».

Članak 54.

U članku 132. stavak 1. u drugom retku iza riječi «zaštite» dodaju se riječi: «za potrebe», a na kraju teksta točka se briše i dodaju riječi: «i utvrđuje zadatke tih postrojbi».

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
«Federalna uprava obavlja poslove koji se odnose na popunu postrojbi iz stavka 1. ovoga članka ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i njihovo obučavanje i osposobljavanje i upotrebu na zadacima za koje su postrojbe organizirane».

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 55.

U članku 133. u prvom retku iza riječi «će» dodaju se riječi: «uvjete za organiziranje».

Članak 56.

U članku 134. stavak 1. na kraju teksta točka se briše i dodaju riječi: «i stalno funkcioniraju dok nadležno tijelo ne proglasi prestanak stanja prirodne ili druge nesreće.»

U stavku 2. u trećem retku iza riječi: «nesreće» točka se briše i dodaju riječi: «u cilju poduzimanja mjera na sprečavanju nastanka te opasnosti ili nesreće ili ublažavanja njenog djelovanja i funkcioniraju dok takva opasnost postoji», a u petom retku riječi: «zaštite i spašavanja» zamjenjuju se riječima: «civilne zaštite».

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
«Stožeri civilne zaštite aktiviraju se i funkcioniraju i za vrijeme vježbi civilne zaštite i ratnoga stanja».

Članak 57.

Članak 143. mijenja se i glasi:
«Pripadnici civilne zaštite raspoređuju se u službe zaštite i spašavanja, postrojbe civilne zaštite opće i specijalizirane namjene, stožere civilne zaštite i na dužnosti povjerenika civilne zaštite.

Raspored na dužnosti iz stavka 1. ovoga članka obavlja se na zahtjev tijela, odnosno pravne osobe koja organizira strukture civilne zaštite iz stavka 1. ovoga članka.

Raspoređivanje obveznika civilne zaštite u strukture civilne zaštite iz stavka 1. ovoga članka obavljaju službe civilne zaštite općine koje obveznika civilne zaštite vode u evidenciji.

Raspoređivanje obveznika civilne zaštite obavlja se prema kriterijima koji se utvrde propisom iz članka 148. ovoga Zakona.»

Članak 58.

U članku 145. stavak 2. u trećem retku iza riječi «zaštite» dodaju se u zagradi riječi: «(u daljnjem tekstu: osobna karta za osoblje civilne zaštite)».

Članak 59.

Članak 147. mijenja se i glasi:
«Na sredstva i opremu koja služi isključivo za potrebe civilne zaštite ne plaćaju se carine i porezi ako je to predviđeno zakonom ili drugim propisom Bosne i Hercegovine».

Članak 60.

Članak 148. mijenja se i glasi:
«O građanima koji podliježu obvezi civilne zaštite vodi se evidencija.

Sadržaj i način vođenja evidencije, kriteriji za osobe koje se vode u evidenciji i kriteriji za raspoređivanje obveznika civilne zaštite u strukture iz članka 143. ovoga Zakona, utvrđuje direktor Federalne uprave.

Ustrojavanje evidencije obveznika civilne zaštite obavlja se korištenjem podataka iz vojne evidencije koju je vodilo Federalno ministarstvo obrane do trenutka prestanka s radom, kao i prikupljanjem potrebnih podataka na drugi način.

Nadležna tijela koja vode službene evidencije o građanima, dužna su na zahtjev tijela civilne zaštite dati podatke iz te evidencije koji su potrebni za ustrojavanje evidencije pripadnika civilne zaštite.»

Članak 61.

Naziv poglavlja «VIII –MOTRENJE I UZBUNJIVANJE» mijenja se i glasi:
«VIII – OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE»

Članak 62.

Članak 149. mijenja se i glasi:
«Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženome području, obradu tih podataka i njihove distribucije nadležnim tijelima vlasti i pravnim osobama, kao i prenošenje naredbi stožera civilne zaštite u vrijeme funkcioniranja tih stožera osnivaju se operativni centri civilne zaštite 121 (u daljnjem tekstu: operativni centar).

Federalni operativni centar osniva se u sastavu Federalne uprave, kantonalni operativni centar u sastavu kantonalne uprave civilne zaštite i općinski operativni centar u sastavu službe civilne zaštite općine.

Dvije ili više susjednih općina, a osobito u gradovima s više općina, mogu osnovati zajednički operativni centar o čemu sporazumno odlučuju općinski načelnici tih općina.»

Članak 63.

Članak 150. briše se.

Članak 64.

Članak 151. mijenja se i glasi:
«Svaki operativni centar ima najmanje pet izvršitelja kada neprekidno funkcioniraju 24 sata.

Federalni i kantonalni operativni centar rade neprekidno 24 sata svaki dan, a općinski operativni centri rade prema potrebi, a najmanje osam sati svaki radni dan i za te potrebe mora biti zaposlena najmanje jedna osoba.

Pri određivanju dužine radnog vremena općinskog operativnog centra polazi se od procjene ugroženosti područja općine prirodnim i drugim nesrećama, veličine općine, broja stanovnika i drugih činjenica koje su od značaja za određivanje radnog vremena toga centra, o čemu odlučuje općinski načelnik na prijedlog službe civilne zaštite općine.

Kada nastane prirodna ili druga nesreća na području općine, ili postoji neposredna opasnost od nastanka te nesreće, općinski operativni centar radi neprekidno 24 sata svaki dan za čije se potrebe angažiraju sve osobe koje su raspoređene za rad u tom centru, o čemu neposredno odlučuje općinski stožer civilne zaštite i centar radi neprekidno svaki dan dok postoji stanje prirodne ili druge nesreće, odnosno dok prestanak rada centra naredi općinski stožer civilne zaštite.»

Članak 65.

U članku 152. stavak 1. u prvom i sedmom retku riječi: «centri MiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar» u odgovarajućem padežu.

Stavak 2. briše se.

Članak 66.

Članak 153. mijenja se i glasi:
«Operativni centri funkcioniraju tako što su sva tijela vlasti, javna i druga poduzeća i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: davatelji informacija) dužni operativnom centru stalno dostavljati sve podatke koje u okviru obavljanja svoje redovite djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće.

Podatke iz stavka 1. ovoga članka, kao i podatke o nesreći koja je već nastala dužni su operativnom centru dostavljati i građani i sve udruge građana, a prvenstveno udruge speleologa, planinara, ronilaca, radio-amatera, gorske službe spašavanja, alpinista i sve druge udruge koje primijete ili saznaju za pojavu ili imaju obvezu pratiti, motriti i utvrđivati određene pojave i događaje koji na bilo koji način mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno koji mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.

Prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka i praćenje situacije na ugroženom području, operativni centri mogu obavljati i putem geografsko-informacijskog sustava (GIS) za koji moraju biti osigurana odgovarajuća materijalno-tehnička sredstva i računalni programi.»

Članak 67.

U članku 154. stavak 1. riječi: «Centara MiU» zamjenjuju se riječima: «operativnih centara», a u drugom retku iza riječi «koje» dodaju se riječi: «se stalno koriste za rad centra, a», dok se u trećem retku riječ «stožeri» zamjenjuje riječima: «se i za potrebe stožera», a u četvrtom retku riječ «akcija» zamjenjuje se riječju «akcijama».

U st. 2, 3. i 5. riječi: «Centri MiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centri», u odgovarajućem padežu.

U stavku 4. riječi: «Služba MiU može» zamjenjuju se riječima: «operativni centri mogu».

Članak 68.

Članak 155. mijenja se i glasi:
«Davatelji informacija, građani i udruge građana, dužni su operativnom centru dostavljati sve podatke, koji se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno na posljedice koje su nastale djelovanjem sljedećih prirodnih i drugih nesreća, i to: potresa; poplava; požara; klizanja tla i snježnih lavina i nanosa; nagomilavanja leda na vodotocima i komunikacijama; udara groma, jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša; prometnih udesa u željezničkom, cestovnom, riječnom i zračnom prometu; eksplozija, rušenja i drugih nesreća u rudnicima; ispuštanja ili prosipanja štetnih i otrovnih tvari; onečišćenosti riječnih tokova, zemljišta i okoliša; rušenja ili prelijevanja brana na hidro-akumulacijama; havarija i većih kvarova u industrijskim postrojenjima; zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije); zaraznih bolesti kod životinja (epizootije); zaraznih bolesti kod bilja (epifitije); radijacijsko-kemijsko-biološke kontaminacije; trovanja ljudi hranom ili vodom; oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda, telekomunikacija ili prometne mreže; pronalaženja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalna dobra.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka, operativnom centru dostavljaju se odmah čim se primijeti ili sazna za opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, a kada nastane prirodna ili druga nesreća, dostavljaju se podaci o nastalim posljedicama po život i zdravlje ljudi i mjerama i aktivnostima koje se provode na spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima».


Članak 69.

Članak 156. mijenja se i glasi:
«Javna i druga poduzeća za telekomunikacije na području Federacije dužna su osigurati besplatno pozivanje posebnog broja 121 sa operativnim centrom, putem kojega građani mogu u svakom trenutku tome centru dostaviti informacije (podatke) o svim vrstama opasnosti i pojavama koje mogu dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće koje primijete ili za koje saznaju, odnosno podatke o nastradalim ili ugroženim ljudima od bilo koje opasnosti ili nesreće, s tim što će nakon međunarodnog uvezivanja Bosne i Hercegovine u sustav 112, javna i druga poduzeća za telekomunikacije biti dužna osigurati odgovarajuće uvezivanje toga broja s operativnim centrima.»

Članak 70.

Članak 157. mijenja se i glasi:
«U cilju stvaranja uvjeta da operativni centri mogu obavljati prijem i prenošenje informacija nadležnim tijelima ili obavještavati javnost o svim podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće i posljedicama koje su nastale, odnosno mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju, davatelji informacija dužni su se sredstvima veze povezati s odgovarajućim operativnim centrom i to:
1) S Federalnim operativnim centrom povezuju se sljedeća tijela i pravne osobe:
- operativni centar Federalnog ministarstva unutarnjih poslova;
- pravne osobe nadležne za telekomunikacije u Federaciji;
- Radio Federacije Bosne i Hercegovine;
- Federalna televizija;
- Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine;
- pravne osobe i udruge građana koje su proglašene za službe zaštite i spašavanja
Federacije;
- Javno poduzeće «Elektroprivreda BiH» Sarajevo i «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna» d.d. Mostar;
- Javno poduzeće za vodno područje sliva rijeke Save i Javno vodoprivredno poduzeće sliva Jadranskog mora;
- Federalni meteorološki zavod;
- Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo;
- Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK);
- drugi imatelji sustava veze od značaja za Federaciju.

2) s kantonalnim operativnim centrom povezuju se sljedeća tijela i pravne osobe:
- operativni centar ministarstva unutarnjih poslova kantona;
- profesionalna vatrogasna postrojba organizirana za razinu kantona;
- ispostave BIHAMK-a u kantonu,
- službe hitne pomoći, domovi zdravlja i klinički centri;
- radio i TV postaje kantona;
- zračne luke na području kantona;
- pravne osobe i udruge građana koje su proglašene za službe zaštite i spašavanja kantona;
- javna vodoprivredna poduzeća koja postoje na području kantona.

3) s općinskim operativnim centrom povezuju se sljedeća tijela i pravne osobe:
- operativni centri policijskih uprava ministarstva unutarnjih poslova kantona;
- profesionalne i dragovoljne vatrogasne postrojbe organizirane u općini;
- hitne i druge zdravstvene službe osnovane u općini;
- radio i TV postaje u općinama;
- pravne osobe i udruge građana koje su proglašene za službe zaštite i spašavanja općina;
- radio-amateri i druge udruge građana, imatelji radio-uređaja registriranih kod
nadležnih tijela.

Federalni operativni centar povezuje se i s Državnom graničnom službom Bosne i Hercegovine, Agencijom za informiranje i zaštitu Bosne i Hercegovine, Ministarstvom obrane Bosne i Hercegovine, Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i Javnim radio-televizijskim servisom Bosne i Hercegovine, kao i sa Spasilačkim koordinacijskim središtem BiH (RCC) i odgovarajućim operativnim centrom civilne zaštite Republike Srpske i odgovarajućim Operativnim centrom civilne zaštite Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Povezivanje tijela i pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka s odgovarajućim operativnim centrom obavlja se prema posebnom planu veza kojega izrađuje Federalna uprava u suradnji s resornim državnim i federalnim ministarstvom koja su nadležna za promet i veze, kantonalnim upravama civilne zaštite i službama civilne zaštite općina.

Kantonalni operativni centar i općinski operativni centar može se povezati i s drugim tijelima i pravnim osobama koje su od značaja za kanton, odnosno od značaja za općinu.»

Članak 71.

Članak 158. mijenja se i glasi:
«Direktor Federalne uprave propisuje organizaciju, uvjete i način funkcioniranja operativnih centara iz članka 149. stavak 2. ovoga Zakona, kao i način dostavljanja i distribucije podataka iz članka 155. ovoga Zakona».

Članak 72.

U članku 159. dodaje se novi stavak 1., koji glasi:
«U slučaju pojave opasnosti ili nastanka određene prirodne ili druge nesreće koja može ugroziti živote većeg broja ljudi i materijalna dobra na određenome području, obavlja se obavještavanje i uzbunjivanje stanovništva s ciljem da se pravodobno poduzmu aktivnosti i mjere na zaštiti od mogućih posljedica».

Dosadašnji st. 1. do 3. postaju st. 2. do 4.

Članak 73.

U članku 160. st. 1. i 2. riječi: «Centar MiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar».

Stavak 3. briše se.

Članak 74.

U članku 161. stavak 2. i članku 163. st. 1. i 2. riječi: «Centar MiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar» u odgovarajućem padežu.


Članak 75.

U članku 168. u drugom retku iza riječi «programa» dodaje se riječ «razvitka».

Članak 76.

Članak 169. mijenja se i glasi:
«Federalnim programom određuju se politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u kojima se definiraju konkretni programi, projekti i inicijative usuglašene s utvrđenom politikom i strateškim pravcima razvitka zaštite i spašavanja.

Federalnim programom osigurava se neprekidan proces razvitka cjelovitog i jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na području Federacije.

Federalni program, pored elemenata iz stavka 1. ovoga članka, sadrži:
1) zaključke iz Procjene ugroženosti Federacije;
2) podatke o stanju organiziranosti civilne zaštite i dostignutom stupnju zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća;
3) preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se provoditi;
4) osnovne ciljeve, zadatke i način ostvarivanja zaštite i spašavanja sa smjernicama za organiziranje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno snaga zaštite i spašavanja;
5) osnove za izradu programa obučavanja i osposobljavanja u zaštiti i spašavanju;
6) smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje;
7) pregled očekivanih troškova sa izvorima financiranja.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi se za razdoblje od najmanje pet godina. »

Članak 77.

Članak 170. mijenja se i glasi:
«Zadaci utvrđeni u Federalnom programu razrađuju se u Federalnom planu koji se izrađuje sukladno propisu Vlade Federacije koji se donosi na temelju članka 172. stavak 3. ovoga Zakona.

Realizaciju mjera zaštite i spašavanja i drugih zadataka utvrđenih u planu zaštite iz stavka 1. ovoga članka, obavljaju federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave, svaki u oblasti za koju su osnovani, a koordinaciju aktivnosti na provedbi tih zadataka ostvaruje Federalna uprava».

Članak 78.

U članku 173. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6., koji glasi:
«Kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, realiziraju mjere zaštite i spašavanja i druge zadatke utvrđene u planu zaštite i spašavanja kantona, svaki u oblasti za koju su osnovani, a koordinaciju aktivnosti na provedbi tih zadataka ostvaruje kantonalna uprava civilne zaštite».

Članak 79.

U članku 174. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6., koji glasi:
«Realizaciju mjera zaštite i spašavanja i drugih zadataka utvrđenih u planu iz stavka 5. ovoga članka, obavljaju sve općinske službe za upravu i druga tijela općinske uprave, svaka u oblasti za koju su osnovane, a koordinaciju aktivnosti na provedbi tih zadataka ostvaruje služba civilne zaštite općine».

Članak 80.

Iza članka 174. dodaje se novi članak 174a., koji glasi:

«Članak 174a.

Kantonalni, odnosno općinski program razvitka sadrže pitanja utvrđena u članku 169. stavak 3. ovoga Zakona, prilagođena stanju i potrebama kantona, odnosno općine».

Članak 81.

Naslov Glave «XI - MOBILIZACIJA SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE», mijenja se i glasi:
«XI - ANGAŽIRANJE SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, GRAĐANA I
PRAVNIH OSOBA NA ZAŠTITI I SPAŠAVANJU»

Članak 82.

U članku 175. stavak 1. na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «u cilju pripreme stanovništva, tijela vlasti i pravnih osoba za pravodobno angažiranje na sprječavanju nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno radi angažiranja na spašavanju ugroženih ljudi i zaštiti materijalnih dobara».

Stavak 2. briše se.

Članak 83.

U članku 176. u sedmom retku riječ «MiU» zamjenjuje se riječima: «operativni centar».

Članak 84.

Članak 177. mijenja se i glasi:
«Građani i organizirane snage civilne zaštite i pravne osobe iz članka 176. ovoga Zakona, dužni su postupiti po odluci tijela vlasti koje je proglasilo nastanak prirodne ili druge nesreće na određenome području i uzeti udjela u akcijama zaštite i spašavanja prema vlastitim planovima i naredbama stožera civilne zaštite koji na ugroženom području upravlja akcijama zaštite i spašavanja».

Članak 85.

U članku 180. stavak 1. u prvom retku riječi: «gospodarska društva» zamjenjuju se riječima: «pravne osobe», a u drugom retku iza riječi «djelatnosti» dodaju se riječi: «i državna tijela svih razina vlasti u Federaciji», dok se riječi: «poseban porez» zamjenjuju riječima: «posebnu naknadu».

U st. 2., 3., 5. i 6. riječi: «porez» i «poseban porez» zamjenjuju se riječima: «posebna naknada».

U stavku 4. u drugom retku riječi: «se posebno evidentiraju u proračunu Federacije» zamjenjuju se riječima: «vode se na posebnom transakcijskom računu proračuna Federacije, kantona i općine», a u sedmom retku iza broja: «184.» dodaju se riječi: «st. 2. do 7.».

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
«Sredstva na transakcijskom računu iz stavka 4. ovoga članka, ne gase se istekom kalendarske godine već se akumuliraju sa sredstvima koja se prikupljaju u tijeku naredne godine».

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Članak 86.

U članku 182. točka 7) riječi: «za koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcija zaštite i spašavanja» brišu se.

Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase:
«Federacija može dio sredstava iz članka 180. stavak 4. ovoga Zakona koja pripadaju Federaciji izuzetno koristiti za financiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja pod uvjetom da je dio sredstava za te namjene osiguran u proračunu Federacije i ako su preventivne mjere utvrđene u Federalnom programu i godišnjem planu realizacije Programa, s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u tijeku proračunske godine.

Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave odlučuje o korištenju sredstava za namjene iz stavka 2. ovoga članka».

Članak 87.

U članku 183. iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase:
«Kanton može dio sredstava iz članka 180. stavak 4. ovoga Zakona koja pripadaju kantonu, izuzetno, kao interventnu mjeru koristiti za financiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, pod uvjetom da je dio sredstava za te namjene osiguran u proračunu kantona i ako su preventivne mjere utvrđene u programu razvitka i godišnjem planu realizacije tog programa s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u tijeku proračunske godine.

Vlada kantona, na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite odlučuje o sredstvima iz stavka 2. ovoga članka».

Članak 88.

U članku 184. iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase:
«Općina može dio sredstava iz članka 180. stavak 4. ovoga Zakona koja pripadaju općini, izuzetno, kao interventnu mjeru, koristiti za financiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, pod uvjetom da je dio sredstava za te namjene osiguran u proračunu općine i ako su preventivne mjere utvrđene u programu razvitka i planu zaštite i spašavanja općine, s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u tijeku proračunske godine.

Općinski načelnik, na prijedlog službe civilne zaštite općine odlučuje o korištenju sredstava iz stavka 2. ovoga članka».

Članak 89.

U članku 190. stavak 1. točka 7) i u stavku 2. riječi: «službi MiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar» u odgovarajućem padežu.

Točka 8) briše se.

Dosadašnje toč. 9) i 10) postaju toč. 8) i 9).

U stavku 3. na kraju teksta točka se briše i dodaju riječi: «i drugi rukovodeći i ostali državni službenici iz Federalne uprave koje rješenjem ovlasti direktor Federalne uprave».


Članak 90.

U članku 191. stavak 1. točka 8) riječi: «službi MiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar».

Točka 9) briše se.

Dosadašnja točka 10) postaje točka 9).

U stavku 2. na kraju teksta točka se briše i dodaju riječi: «i drugi državni službenici koje rješenjem ovlasti direktor kantonalne uprave civilne zaštite».

Članak 91.

U članku 192. iza stavka 3. dodaju se novi st. 4., 5., 6. i 7. koji glase:
«Za pripadnike timova za razminiranje koje organiziraju Federalna i kantonalne uprave civilne zaštite koji se angažiraju na poslovima razminiranja i uklanjanja NUS-a, pored prava utvrđenih Zakonom o razminiranju u Bosni i Hercegovini osigurava se i poseban dodatak u visini od najmanje 50% do 120% od osnovne plaće namještenika srednje školske spreme, zbog posebnih uvjeta rada, specifičnosti u obavljanju poslova i opasnosti po život na obavljanju poslova razminiranja. Taj dodatak pripada samo onda kada pripadnici tih timova neposredno na terenu obavljaju poslove razminiranja.

Pravilnikom o plaćama i naknadama Federalne uprave, odnosno kantonalne uprave civilne zaštite određuju se radna mjesta i pripadajući postotak posebnog dodatka iz stavka 4. ovoga članka.

Sredstva iz stavka 4. ovoga članka osiguravaju se u proračunu Federacije na prijedlog Federalne uprave, odnosno proračunu kantona na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na timove za razminiranje koje osniva općina.»

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 8.

Članak 92.

U članku 193. stavak 1. u šestom retku riječi: «službi MiU» zamjenjuju se riječima: «operativnim centrima».

Članak 93.

U članku 194. stavak 1. točka 4) riječi: «službama motrenja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «operativnim centrima».

Točka 8) mijenja se i glasi:
«8) ne obavljaju izgradnju zaklona iz članka 52. stavak 3. ovoga Zakona».

U točki 20) riječi: «Centrima MiU» zamjenjuju se riječima: »operativnim centrima».

Iza točke 20) dodaju se nove toč. 21) i 22), koje glase:
«21) operativnim centrima ne dostavlja podatke o pojavama iz članka 155. ovoga Zakona,».
22) ako se ne poveže s odgovarajućim operativnim centrom iz članka 157. ovoga Zakona.»

U dosadašnjoj točki 21) riječi: «službama za motrenje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima: «operativnim centrima».

Iza dosadašnje točke 24) dodaje se nova točka 25), koja glasi:
«25) ako ne plaćaju posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz članka 180. stavak 2.».

Dosadašnje toč. 21) do 24) postaju toč. 23) do 26), a nova točka 25) postaje točka 27).

Članak 94.

Iza članka 196. dodaje se novi članak 196a., koji glasi:

«Članak 196a.

Novčanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj rukovoditelj tijela ako:
1) ne osnuje službu civilne zaštite općine, sukladno ovome Zakonu (članak 31.);
2) ne organizira operativni centar i ne osigura njegov rad (članak 149.);
3) sredstva iz stavka 1. članka 180. ovoga Zakona koristi za namjene koje nisu utvrđene u članku 180. stavak 4. ovoga Zakona.».


Članak 95.

U članku 197. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:
«Kantoni i općine su dužni u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, svojim propisima urediti pitanja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja su ovim Zakonom stavljena u nadležnost kantona, odnosno općine, odnosno da svoje propise u toj oblasti usklade s odredbama ovoga Zakona.».

Članak 96.

Članak 198. briše se.

Članak 97.

Članak 199. mijenja se i glasi:
«Po završetku Faze VIII Programa razminiranja 2006/2007 sukladno Strategiji protu-minskih akcija Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo u listopadu 2004. godine i Izlazne strategije za stvaranje održivih timova civilne zaštite za razminiranje i uklanjanje NUS-a u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj 434/03 od 21.08.2003. godine, koju je usvojila Vlada Federacije, sredstva za financiranje tih poslova u razdoblju od 2007. do 2010. godine u sadašnjem obujmu osiguravaju se u proračunu Federacije, na prijedlog Federalne uprave.

Kantoni su dužni participirati u plaćanju poreza za plaće i doprinose za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i beneficirani staž za pripadnike svojih timova za razminiranje i dužni su stvarati uvjete za preuzimanje tih timova u svoju nadležnost i potpuno financiranje od početka 2010. godine.

Početkom 2010. godine kantonalne uprave civilne zaštite će preuzeti u stalni radni odnos pripadnike svojih timova za razminiranje, kao i pripadajuću opremu i sredstva, a Federalna uprava preuzima u stalni radni odnos pripadnike svojih timova za razminiranje.»

Članak 98.

Članak 202. briše se.

Članak 99.

Članak 203. mijenja se i glasi:
«Vlada Federacije odlučuje o davanju na korištenje tijelima civilne zaštite objekata, magazina, sredstava, opreme, dokumentacije i drugih sredstava potrebnih za zaštitu i spašavanje iz nadležnosti Federalnog ministarstva obrane, koja se ne rasporede do dana prestanka s radom toga ministarstva.

Dodjela sredstava iz stavka 1. ovoga članka tijelima civilne zaštite obavlja se na prijedlog Federalne uprave, sukladno članku 7. Zakona o prestanku važenja Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 2/06). »


Članak 100.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 


PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović