Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU
LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA


Član 1.

U Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03), u članu 3. tačka 3. u šestom redu riječi: «uništavanje ljudi i» zamjenjuju se riječima: «stradanja ljudi i uništavanja».

Član 2.

U članu 5. tačka 2) riječi: «osmatranje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima: «obavještavanje stanovništva».

Član 3.

U članu 10. stav 1. riječi: «službi osmatranja i uzbunjivanja» brišu se.

U stavu 2. tačka 2) riječi «centru za osmatranje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima «operativnom centru civilne zaštite».

Član 4.

U članu 12. tačka 1. riječi «Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Vojska Federacije)» zamjenjuju se riječima: «Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Oružane snage BiH)».

Član 5.

U članu 13. stav 1. u prvom redu i u stavu 2. u četvrtom redu riječ «služenje» zamjenjuje se riječju «učešće».

Član 6.

U članu 14. u četvrtom redu riječ «polaziti» zamjenjuje se riječju «pohađati».

Član 7.

U članu 16. stav 2. briše se.

U stavu 3. u drugom redu riječi: «st. 1. i 2.» zamjenjuju se riječima: «stava 1.».

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 8.

U članu 22. riječi: «radi provođenja mobilizacije snaga i sredstava civilne zaštite», zamjenjuju se riječima: «u civilnoj zaštiti».

Član 9.

U članu 23. u prvom redu iza riječi «Program» dodaje se riječ «razvoja».

Član 10.

U članu 25. iza tačke 1) dodaje se nova tačka 2) koja glasi:
«2) učestvuju u izradi Procjene ugroženosti za teritoriju Federacije, Federalnog programa i Federalnog plana, u pitanjima iz oblasti za koju su osnovani i u okviru svoje redovne djelatnosti realizuju zadatke koji se za njihove oblasti utvrde u tim dokumentima».

Dosadašnje tač. 2) do 5) postaju tač. 3) do 6).


Član 11.

U članu 26. stav 2. tačka 3) u prvom redu iza riječi «program» dodaje se riječ «razvoja».

Tačka 5) briše se.

U tački 8) na kraju teksta tačka i zarez se brišu i dodaju riječi: «te organizuje i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo;».

U tački 9) riječi: «službu osmatranja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «Federalni operativni centar civilne zaštite».

Dosadašnje tač. 6) do 13) postaju tač. 5) do 12).

Član 12.

U članu 27. stav 1. tačka 2) iza riječi «program» dodaje se riječ « razvoja».

U tački 4) riječi: «službu osmatranja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «kantonalni operativni centar civilne zaštite«, a riječ «njeno» zamjenjuje se riječju «njegovo».


Član 13.

U članu 28. stav 2. tačka 3) iza riječi «program» dodaje se riječ «razvoja».

U tački 7) na kraju teksta tačka i zarez se brišu i dodaju riječi: «te organizuje i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo;».

Iza tačke 7) dodaje se nova tačka 8) koja glasi:
«8) organizuje kantonalni operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad,».

Dosadašnje tač. 8) do 13)postaju tač. 9) do 14).


Član 14.

U članu 29. tačka 2) iza riječi «program» dodaje se riječ «razvoja», a u tački 4) riječi: «službu osmatranja i uzbunjivanja« zamjenjuju se riječima: «operativni centar civilne zaštite», dok se riječ «njeno» zamjenjuje riječju «njegovo».

Član 15.

U članu 31. stav 1. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «koja ima status općinske službe za upravu».

U stavu 2. tačka 3) iza riječi «program» dodaje se riječ «razvoja».

U tački 7) u drugom redu iza riječi «spašavanja» dodaju se riječi: «te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo;».

Iza tačke 7) dodaje se nova tačka 8), koja glasi:
«8) organizuje općinski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad».

Dosadašnje tač. 8) do 10) postaju tač. 9) do 11).

Član 16.

U članu 32. stav 4. riječi: «najbližoj službi osmatranja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima: «najbližem operativnom centru civilne zaštite».

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
«Pravna lica koja se bave takvom vrstom djelatnosti koja po svojoj prirodi može ugroziti život i zdravlje ljudi ili okoliš na određenom području (hidroakumulacije i slično), dužna su uspostaviti i održavati sistem obavještavanja i uzbunjivanja na području koje može biti ugroženo tom djelatnošću radi blagovremene evakuacije stanovništva sa tog područja».

Član 17.

U članu 35. u trećem redu riječi: «službama osmatranja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima «operativnim centrima civilne zaštite».

Član 18.

U nazivu poglavlja V riječi:«Vojske Federacije» zamjenjuju se riječima: «Oružanih snaga BiH».

Član 19.

U članu 37. stav 1. riječi: «Federalnom ministarstvu odbrane – Federalnom ministarstvu obrane (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo odbrane) za upotrebu Vojske Federacije na zadacima zaštite i spašavanja, što se vrši u skladu sa procedurama iz člana 39. ovog Zakona» zamjenjuju se riječima: «Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za upotrebu Oružanih snaga BiH na zadacima zaštite i spašavanja, na ugroženom području što se vrši u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 88/05)».

Stav 2. mijenja se i glasi:
«Federalna uprava će sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine posebnim aktom urediti procedure za učešće Oružanih snaga BiH u pružanju pomoći na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Federacije, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine».

Član 20.

Čl. 38. i 39. brišu se.

Član 21.

U članu 43. u sedmom i osmom redu riječi: «organizovanja sistema veza potrebnih za rukovođenje, osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje» brišu se.


Član 22.

U članu 46. stav 3. briše se.

Član 23.

U članu 50. stav 2. u prvom redu riječi: «Kao zaštitni objekti mogu se koristiti» zamjenjuju se riječima: «Pod drugim zaštitnim objektima za zaštitu ljudi i materijalnih dobara podrazumijevaju se:».

U stavu 3. u drugom redu iza riječi «kanton» tačka se briše i dodaju riječi: «i općine».

U stavu 4. riječi: «Zakloni se, po pravilu pripremaju u ratnim uslovima, a izgrađuju ih», zamjenjuju se riječima: «Zaklone izgrađuju».

Stav 6. mijenja se i glasi:
«U dokumentima prostornog uređenja, zavisno od nivoa njihovog donošenja obavezno se uređuju i pitanja izgradnje novih skloništa i prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.»

Član 24.

U članu 52. stav 3. mijenja se i glasi:
«U drugim objektima koji nisu obuhvaćeni u stavu 1. ovog člana, u gradovima i drugim ugroženim naseljima, izgrađuju se zakloni iz člana 50. stav 4. ovog Zakona s tim što u ove objekte spada i individualna stambena izgradnja građana.»

Član 25.

U članu 53. stav 1. tačka 4) mijenja se i glasi:
«4) ako objekat ima izgrađen zaklon iz člana 50. stav 4. ovog Zakona u skladu sa uslovima koji su predviđeni u propisu iz člana 61. ovog Zakona.»

Stav 2. mijenja se i glasi:
«Rješenje o oslobađanju investitora od obaveze izgradnje skloništa i rješenje o visini naknade za izgradnju skloništa donosi organ uprave nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području gradi objekat. Ta rješenja donose se u postupku izdavanja dokumenata prostornog uređenja, odnosno urbanističke saglasnosti, glavnog projekta i odobrenja za građenje.»

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
«Rješenje iz stava 2. ovog člana predstavlja sastavni dio dokumenata prostornog uređenja i uslov su za gradnju, a organ uprave nadležan za poslove prostornog uređenja ne može izdati odobrenje za gradnju prije nego se izvrši uplata naknade za izgradnju skloništa utvrđena rješenjem iz stava 2. ovoga člana.

Žalbu izjavljenu protiv rješenja iz stava 2. ovog člana rješava drugostepeni organ uprave nadležan za poslove prostornog uređenja određen propisima prostornog uređenja.»

Član 26.

U članu 54. stav 1. u prvom redu iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona» i u drugom redu iza riječi «sklonište» dodaju se riječi: «odnosno zaklon».

U stavu 3. u drugom redu iza riječi «zaštite» dodaju se riječi: «i službe civilne zaštite općine».

Član 27.

U članu 55. stav 1. u prvom redu iza riječi «skloništa», dodaju se riječi: «odnosno zaklona».

U stavu 2. u prvom redu iza riječi «skloništa», dodaju se riječi: «odnosno zaklona».


Član 28.

U članu 56. stav 1. u prvom redu iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona».

U stavu 2. u prvom redu iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona».


Član 29.

Član 57. briše se.

Član 30.

U članu 60. stav 1. na početku iza riječi «Kantoni» dodaju se riječi: «i općine».

Član 31.

U članu 61. u trećem redu iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «odnosno zaklona» i na kraju teksta iza riječi «skloništa» tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «odnosno zaklona».

Član 32.

U članu 62. stav 1. u drugom redu iza riječi «skloništa» dodaju se riječi: «i zaklona».

U stavu 2. iza riječi «kanton» dodaju se riječi: «i općine», riječ «može» zamjenjuje se riječju «mogu», a na kraju teksta iza riječi «skloništa» tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «odnosno zaklona».

Stav 3. mijenja se i glasi:
«Kanton je dužan dio sredstava iz stava 2. ovog člana, dodijeliti općini za finansiranje javnih skloništa, za adaptaciju i održavanje postojećih skloništa i za prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje, koji su utvrđeni u dugoročnom programu i godišnjem planu općine iz stava 1. ovog člana. Dodjela tih sredstava vrši se na zahtjev općine.»


Član 33.

U članu 63. stav 2. u trećem redu iza riječi »dobara» stavlja se tačka, a ostali dio teksta briše se.


Član 34.

U članu 65. stav 2. briše se.

Član 35.

U članu 66. stav 3. u trećem redu iza riječi «evakuacije» stavlja se tačka, a ostali dio teksta briše se.

Član 36.

U članu 77. iza stava 3. dodaju se novi st. 4., 5. i 6. koji glase:
«Saglasnost na projekte iz stava 3. ovog člana, u pogledu planiranja potrebnih mjera zaštite i spašavanja u tim objektima daje služba civilne zaštite općine.

Organ nadležan za izdavanje upotrebne dozvole ne može izdati tu dozvolu bez prethodno dobijene saglasnosti iz stava 4. ovog člana.

Za objekte iz stava 3. ovog člana, koji su od značaja za kanton – saglasnost iz stava 4. ovog člana daje kantonalna uprava civilne zaštite, a kada se radi o objektima od značaja za Federaciju, saglasnost iz stava 4. ovog člana daje Federalna uprava».

Član 37.

U članu 78. na kraju teksta, tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «odnosno u skladu sa naredbom štaba civilne zaštite koji na ugroženom području rukovodi akcijama zaštite i spašavanja».

Član 38.

U članu 84. stav 2. u šestom redu riječi: «uređuju se posebnim zakonom» zamjenjuju se riječima: «obavljaju se u okviru sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, na način utvrđen posebnim zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu i ovim Zakonom.»

Član 39.

U članu 86. stav 2. mijenja se i glasi:
«Poslove koji se odnose na problematiku uklanjanja mina i NUS-a, vrše jedinice civilne zaštite za uklanjanje mina i NUS-a (u daljem tekstu: timovi za deminiranje) na način regulisan Zakonom o deminiranju u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 5/02) i Standardom za uklanjanje mina i NUS-a u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Standardi BiH) i Standardnim operativnim procedurama uklanjanja i uništavanja NUS-a, koje donosi direktor Federalne uprave (u daljem tekstu: SOP).»

U stavu 3. tačka 2) riječi «Vojske Federacije» zamjenjuju se riječima: «Oružanih snaga BiH».


Član 40.

U članu 87. stav 1. riječi «centar za osmatranje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima: «operativni centar civilne zaštite».

Član 41.

Član 88. mijenja se i glasi:
«Poslove iz st. 1. i 2. člana 86. ovog Zakona, organizuje Federalna uprava i uprave civilne zaštite kantona preko timova za deminiranje koji poslove deminiranja izvršavaju na način utvrđen u Zakonu o deminiranju u Bosni i Hercegovini, Standardima BiH i SOP.

Pripadnici timova za deminiranje koji se bave poslovima iz st. 1. i 2. člana 86. ovog Zakona, moraju ispunjavati uslove utvrđene u Zakonu i Standardima iz stava 1. ovog člana i imati ovlaštenje za obavljanje tih poslova koje izdaje Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.»

Član 42.

Član 89. mijenja se i glasi:
«Pravna lica koja se bave poslovima uklanjanja mina i NUS-a i provođenjem drugih protivminskih akcija moraju biti akreditovani za te djelatnosti kod Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.

Fizička lica koja se kao pripadnici pravnih lica iz stava 1. ovog člana bave poslovima uklanjanja mina i NUS-a moraju biti akreditovani kod Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, za vršenje tih poslova.».

Član 43.

U članu 91. stav 2. u petom redu riječ «štabovima» zamjenjuje se riječju «organima».

Član 44.

U članu 93. stav 2. u četvrtom i petom redu riječi: «veterinarske službe Vojske Federacije» brišu se.

Član 45.

U članu 96. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
«Organizovanje i vršenje poslova iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša («Službene novine Federacije BiH», broj 33/03).»


Član 46.

U članu 98. stav 2. u trećem redu iza riječi «opasnosti» dodaju se riječi: «odnosno nastanka prirodne i druge nesreće».

Član 47.

U članu 99. u četvrtom redu riječi: «posebnim zakonom» zamjenjuju se riječima: «Zakonom o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti («Službene novine Federacije BiH», broj 15/99).»


Član 48.

U članu 106. stav 2. briše se.

Član 49.

U članu 123. iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:
«U aktu iz stava 3. ovog člana određuju se pravna lica odnosno udruženja građana u kojima će se formirati službe zaštite i spašavanja, određuju vrste službi koje se formiraju, utvrđuju zadaci službe, određuje način popune službe ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i određuje organ civilne zaštite Federacije, kantona, odnosno općine koji će zaključiti ugovor sa pravnim licem, odnosno udruženjem građana o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja kada se angažuju za potrebe Federacije, odnosno kantona ili općine».

Član 50.

U članu 124. stav 3. na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: «o čemu sporazumom odlučuju općinski načelnici tih općina».

Član 51.

U članu 126. iza riječi «utvrditi» dodaju se riječi: «uslove za organizovanje,».


Član 52.

U članu 130. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
«Poslove pripremanja, popune, opremanja i obučavanja specijalizovanih jedinica kantona vrši kantonalna uprava civilne zaštite, a specijalizovanih jedinica općine vrši služba civilne zaštite općiine».

Član 53.

U članu 131. stav 4. na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: «o čemu sporazumno odlučuju općinski načelnici tih općina».

Član 54.

U članu 132. stav 1. u drugom redu iza riječi «zaštite» dodaju se riječi: «za potrebe», a na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: «i utvrđuje zadatke tih jedinica».

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
«Federalna uprava vrši poslove koji se odnose na popunu jedinica iz stava 1. ovog člana ljudstvom i materijalno tehničkim sredstvima i njihovo obučavanje i osposobljavanje i upotrebu na zadacima za koje su jedinice organizovane».

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 55.

U članu 133. u prvom redu iza riječi «će» dodaju se riječi: «uslove za organizovanje».


Član 56.

U članu 134. stav 1. na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: «i stalno funkcionišu dok nadležni organ proglasi prestanak stanja prirodne ili druge nesreće.»

U stavu 2. u trećem redu iza riječi «nesreće» tačka se briše i dodaju riječi: «u cilju preduzimanja mjera na sprečavanju nastanka te opasnosti ili nesreće ili ublažavanja njenog djelovanja i funkcioniraju dok takva opasnost postoji», a u petom redu riječi: «zaštite i spašavanja» zamjenjuju se riječima: «civilne zaštite».

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
«Štabovi civilne zaštite aktiviraju se i funkcionišu i za vrijeme vježbi civilne zaštite i ratnog stanja».

Član 57.

Član 143. mijenja se i glasi:
«Pripadnici civilne zaštite raspoređuju se u službe zaštite i spašavanja, jedinice civilne zaštite opće i specijalizovane namjene, štabove civilne zaštite i na dužnosti povjerenika civilne zaštite.

Raspored na dužnosti iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtjev organa, odnosno pravnog lica koji organizuju strukture civilne zaštite iz stava 1. ovog člana.

Raspoređivanje obveznika civilne zaštite u strukture civilne zaštite iz stava 1. ovog člana vrše službe civilne zaštite općine koje obveznika civilne zaštite vode u evidenciji.

Raspoređivanje obveznika civilne zaštite vrši se prema kriterijima koji se utvrde propisom iz člana 148. ovog Zakona.»

Član 58.

U članu 145. stav 2. u trećem redu iza riječi «zaštite» dodaju se u zagradi riječi: «(u daljem tekstu: lična karta za osoblje civilne zaštite)».


Član 59.

Član 147. mijenja se i glasi:
«Na sredstva i opremu koja služi isključivo za potrebe civilne zaštite ne plaćaju se carine i porezi ako je to predviđeno zakonom ili drugim propisom Bosne i Hercegovine».


Član 60.

Član 148. mijenja se i glasi:
«O građanima koji podliježu obavezi civilne zaštite vodi se evidencija.
Sadržaj i način vođenja evidencije, kriteriji za lica koja se vode u evidenciji i kriteriji za raspoređivanje obveznika civilne zaštite u strukture iz člana 143. ovog Zakona, utvrđuje direktor Federalne uprave.

Ustrojavanje evidencije obveznika civilne zaštite vrši se korištenjem podataka iz vojne evidencije koju je vodilo Federalno ministarstvo odbrane do momenta prestanka sa radom, kao i prikupljanjem potrebnih podataka na drugi način.

Nadležni organi koji vode službene evidencije o građanima, dužni su na zahtjev organa civilne zaštite dati podatke iz te evidencije koji su potrebni za ustrojavanje evidencije pripadnika civilne zaštite.»


Član 61.

Naziv poglavlja «VIII – OSMATRANJE I UZBUNJIVANJE» mijenja se i glasi:

«VIII – OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE»


Član 62.

Član 149. mijenja se i glasi:
«Radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podataka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkcionisanja tih štabova formiraju se operativni centri civilne zaštite 121 (u daljem tekstu:operativni centar).

Federalni operativni centar formira se u sastavu Federalne uprave, kantonalni operativni centar u sastavu kantonalne uprave civilne zaštite i općiinski operativni centar u sastavu službe civilne zaštite općine.

Dvije ili više susjednih općina, a naročito u gradovima sa više općina, mogu formirati zajednički operativni centar o čemu sporazumno odlučuju općinski načelnici tih općina.»

Član 63.

Član 150. briše se.

Član 64.

Član 151. mijenja se i glasi:
«Svaki operativni centar ima najmanje pet izvršilaca kada neprekidno funkcionišu 24 sata.

Federalni i kantonalni operativni centar rade neprekidno 24 sata svaki dan, a općinski operativni centri rade prema potrebi, a najmanje osam sati svaki radni dan i za te potrebe mora biti zaposleno najmanje jedno lice.

Pri određivanju dužine radnog vremena općinskog operativnog centra polazi se od procjene ugroženosti područja općine prirodnim i drugim nesrećama, veličine općine, broja stanovnika i drugih činjenica koje su od značaja za određivanje radnog vremena tog centra, o čemu odlučuje općinski načelnik na prijedlog službe civilne zaštite općine.

Kada nastane prirodna ili druga nesreća na području općine, ili postoji neposredna opasnost od nastanka te nesreće, općinski operativni centar radi neprekidno 24 sata svaki dan za čije se potrebe angažuju sva lica koja su raspoređena za rad u tom centru, o čemu neposredno odlučuje općinski štab civilne zaštite i centar radi neprekidno svaki dan dok postoji stanje prirodne ili druge nesreće, odnosno dok prestanak rada centra naredi općinski štab civilne zaštite.»

Član 65.

U članu 152. stav 1. u prvom i sedmom redu riječi: «centri OiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar» u odgovarajućem padežu.

Stav 2. briše se.

Član 66.

Član 153. mijenja se i glasi:
«Operativni centri funkcionišu tako što su svi organi vlasti, javna i druga preduzeća i druga pravna lica (u daljem tekstu: davaoci informacija) dužni operativnom centru stalno dostavljati sve podatke koje u okviru obavljanja svoje redovne djelatnosti primijete ili saznaju, a koji se odnose na sve vidove pojava i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno sve podatke koji se odnose na posljedice nastale djelovanjem prirodne ili druge nesreće.

Podatke iz stava 1. ovog člana, kao i podatke o nesreći koja je već nastala dužni su operativnom centru dostavljati i građani i sva udruženja građana, a prvenstveno udruženja speleologa, planinara, ronilaca, radio-amatera, gorske službe spašavanja, alpinista i sva druga udruženja koja primijete ili saznaju za pojavu ili imaju obavezu pratiti, osmatrati i utvrđivati određene pojave i događaje koji na bilo koji način mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, odnosno koja mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće.

Prikupljanje podataka iz stava 1. ovog člana i praćenje situacije na ugroženom području, operativni centri mogu vršiti i putem geografsko-informativnog sistema (GIS) za koji moraju biti obezbijeđena odgovarajuća materijalno-tehnička sredstva i kompjuterski programi.»


Član 67.

U članu 154. stav 1. riječi: «Centara OiU» zamjenjuju se riječima: «operativnih centara», a u drugom redu iza riječi «koje» dodaju se riječi «se stalno koriste za rad centra, a», dok se u trećem redu riječ «štabovi» zamjenjuje riječima: «se i za potrebe štabova», a u četvrtom redu riječ «akcija» zamjenjuje se riječju «akcijama».

U st. 2, 3. i 5. riječi «Centri OiU» zamjenjuju se riječima «operativni centri», u odgovarajućem padežu.

U stavu 4. riječi: «Služba OiU može» zamjenjuju se riječima: «operativni centri mogu».


Član 68.

Član 155. mijenja se i glasi:
«Davaoci informacija, građani i udruženja građana, dužni su operativnom centru dostavljati sve podatke, koji se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno na posljedice koje su nastale djelovanjem sljedećih prirodnih i drugih nesreća, i to: potresa; poplava; požara; klizanja tla i snježnih lavina i nanosa; nagomilavanja leda na vodotocima i komunikacijama; udara groma, jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša; saobraćajnih udesa u željezničkom, cestovnom, riječnom i zračnom saobraćaju; eksplozija, rušenja i drugih nesreća u rudnicima; ispuštanja ili prosipanja štetnih i otrovnih materija; zagađenosti riječnih tokova, zemljišta i okolišta; rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama; havarija i većih kvarova u industrijskim postrojenjima; zaraznih bolesti kod ljudi (epidemije); zaraznih bolesti kod životinja (epizootije); zaraznih bolesti kod bilja (epifitije); radijacijsko-hemijsko-biološke kontaminacije; trovanja ljudi hranom ili vodom; oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda, plinovoda, telekomunikacija ili saobraćajne mreže; pronalaženja minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalna dobra.

Podaci iz stava 1. ovog člana, operativnom centru dostavljaju se odmah čim se primijeti ili sazna za opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, a kada nastane prirodna ili druga nesreća, dostavljaju se podaci o nastalim posljedicama po život i zdravlje ljudi i mjerama i aktivnostima koje se sprovode na spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima».

Član 69.

Član 156. mijenja se i glasi:
«Javna i druga preduzeća za telekomunikacije na području Federacije dužna su osigurati besplatno pozivanje posebnog broja 121 sa operativnim centrom, putem kojeg građani mogu u svakom trenutku tom centru dostaviti informacije (podatke) o svim vrstama opasnosti i pojavama koje mogu dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće koje primijete ili za koje saznaju, odnosno podatke o nastradalim ili ugroženim ljudima od bilo koje opasnosti i nesreće, s tim što će nakon međunarodnog uvezivanja Bosne i Hercegovine u sistem 112, javna i druga preduzeća za telekomunikacije biti dužna osigurati odgovarajuće uvezivanje tog broja sa operativnim centrima.»

Član 70.

Član 157. mijenja se i glasi:
«U cilju stvaranja uslova da operativni centri mogu vršiti prijem i prenošenje informacija nadležnim organima ili obavještavati javnost o svim podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće i posljedicama koje su nastale, odnosno mjerama i aktivnostima koje se preduzimaju, davaoci informacija dužni su se sredstvima veze povezati s odgovarajućim operativnim centrom i to:
Sa Federalnim operativnim centrom povezuju se sljedeći organi i pravna lica:
- operativni centar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova;
- pravna lica nadležna za telekomunikacije u Federaciji;
- Radio Federacije Bosne i Hercegovine;
- Federalna televizija;
- Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine;
- pravna lica i udruženja građana koja su proglašena za službe zaštite i spašavanja
Federacije;
- Javno preduzeće «Elektroprivreda BiH» Sarajevo i «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna» d.d. Mostar;
- Javno preduzeće za vodno područje sliva rijeke Save i javno vodoprivredno preduzeće sliva Jadranskog mora;
- Federalni meteorološki zavod;
- Federalna direkcija za civilnu avijaciju;
- Bosanskohercegovački auto – moto klub (BIHAMK);
- drugi imaoci sistema veze od značaja za Federaciju.

2) sa kantonalnim operativnim centrom povezuju se sljedeći organi i pravna lica:
- operativni centar ministarstva unutrašnjih poslova kantona;
- profesionalna vatrogasna jedinica organizovana za nivo kantona;
- ispostave BIHAMK-a u kantonu,
- službe hitne pomoći, domovi zdravlja i klinički centri;
- radio i TV stanica kantona;
- zračne luke na području kantona;
- pravna lica i udruženja građana koja su proglašena za službe zaštite i spašavanja kantona;
- javna vodoprivredna preduzeća koja postoje na području kantona.

3) sa općinskim operativnim centrom povezuju se sljedeći organi i pravna lica:
- operativni centri policijskih uprava ministarstva unutrašnjih poslova kantona;
- profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice organizovane u općini;
- hitne i druge zdravstvene službe osnovane u općini;
- radio i TV stanice u općinama;
- pravna lica i udruženja građana koja su proglašena za službe zaštite i spašavanja općina;
- radio – amateri i druga udruženja građana, imaoci radio-uređaja registrovanih kod
nadležnih organa.

Federalni operativni centar povezuje se i s Državnom graničnom službom Bosne i Hercegovine, Agencijom za informisanje i zaštitu Bosne i Hercegovine, Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine, Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Javnim radio – televizijskim servisom Bosne i Hercegovine, kao i sa Spasilačkim koordinacijskim središtem BiH (RCC) i odgovarajućim operativnim centrom civilne zaštite Republike Srpske i odgovarajućim Operativnim centrom civilne zaštite Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine.

Povezivanje organa i pravnih lica iz stava 1. ovog člana sa odgovarajućim operativnim centrom vrši se prema posebnom planu veza koji izrađuje Federalna uprava u saradnji sa resornim državnim i federalnim ministarstvom koji su nadležni za saobraćaj i veze, kantonalnim upravama civilne zaštite i službama civilne zaštite općina.

Kantonalni operativni centar i općinski operativni centar može se povezati i sa drugim organima i pravnim licima koja su od značaja za kanton, odnosno od značaja za općinu.»


Član 71.

Član 158. mijenja se i glasi:
«Direktor Federalne uprave propisuje organizaciju, uslove i način funkcionisanja operativnih centara iz člana 149. stav 2. ovog Zakona, kao i način dostavljanja i distribucije podataka iz člana 155. ovog Zakona».

Član 72.

U članu 159. dodaje se novi stav 1. koji glasi:
«U slučaju pojave opasnosti ili nastanka određene prirodne ili druge nesreće koja može ugroziti živote većeg broja ljudi i materijalna dobra na određenom području, vrši se obavještavanje i uzbunjivanje stanovništva sa ciljem da se blagovremeno preduzmu aktivnosti i mjere na zaštiti od mogućih posljedica».

Dosadašnji st. 1. do 3. postaju st. 2. do 4.


Član 73.

U članu 160. st. 1. i 2. riječi «Centar OiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar».

Stav 3. briše se.

Član 74.

U članu 161. stav 2. i članu 163. st. 1. i 2. riječi: «Centar OiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar» u odgovarajućem padežu.


Član 75.

U članu 168. u drugom redu iza riječi «programa» dodaje se riječ «razvoja».


Član 76.

Član 169. mijenja se i glasi:
«Federalnim programom određuju se politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, u kojima se definišu konkretni programi, projekti i inicijative usaglašene sa utvrđenom politikom i strateškim pravcima razvoja zaštite i spašavanja.

Federalnim programom osigurava se neprekidan proces razvoja cjelovitog i jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području Federacije.

Federalni program, pored elemenata iz stava 1. ovog člana, sadrži:
zaključke iz Procjene ugroženosti Federacije;
podatke o stanju organizovanosti civilne zaštite i dostignutom stepenu zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća;
preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se provoditi;
osnovne ciljeve, zadatke i način ostvarivanja zaštite i spašavanja sa smjernicama za organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite, odnosno snaga zaštite i spašavanja;
osnove za izradu programa obučavanja i osposobljavanja u zaštiti i spašavanju;
smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje;
pregled očekivanih troškova sa izvorima finansiranja.

Program iz stava 1. ovog člana donosi se za period od najmanje pet godina.»


Član 77.

Član 170. mijenja se i glasi:
«Zadaci utvrđeni u Federalnom programu razrađuju se u Federalnom planu koji se izrađuje u skladu sa propisom Vlade Federacije koji se donosi na osnovu člana 172. stav 3. ovog Zakona.

Realizaciju mjera zaštite i spašavanja i drugih zadataka utvrđenih u planu zaštite iz stava 1. ovog člana, vrše federalna ministarstva i drugi organi federalne uprave, svaki u oblasti za koju su osnovani, a koordinaciju aktivnosti na vršenju tih zadataka ostvaruje Federalna uprava».

Član 78.

U članu 173. iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
«Kantonalna ministarstva i drugi organi kantonalne uprave, realizuju mjere zaštite i spašavanja i druge zadatke utvrđene u planu zaštite i spašavanja kantona, svaki u oblasti za koju su osnovani, a koordinaciju aktivnosti na vršenju tih zadataka ostvaruje kantonalna uprava civilne zaštite».

Član 79.

U članu 174. i za stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
«Realizaciju mjera zaštite i spašavanja i drugih zadataka utvrđenih u planu iz stava 5. ovog člana, vrše sve općinske službe za upravu i drugi organi općinske uprave, svaka u oblasti za koju su osnovane, a koordinaciju aktivnosti na vršenju tih zadataka ostvaruje služba civilne zaštite općine».

Član 80.

Iza člana 174. dodaje se novi član 174a. koji glasi:

«Član 174a.
Kantonalni, odnosno općinski program razvoja sadrže pitanja utvrđena u članu 169. stav 3. ovog Zakona, prilagođena stanju i potrebama kantona, odnosno općine».


Član 81.

Naslov Glave «XI - MOBILIZACIJA SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE», mijenja se i glasi:
«XI - ANGAŽOVANJE SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, GRAĐANA I
PRAVNIH LICA NA ZAŠTITI I SPAŠAVANJU»

Član 82.

U članu 175. stav 1. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: «u cilju pripreme stanovništva, organa vlasti i pravnih lica za blagovremeno angažovanje na sprečavanju nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno radi angažovanja na spašavanju ugroženih ljudi i zaštiti materijalnih dobara».

Stav 2. briše se.

Član 83.

U članu 176. u sedmom redu riječ «OiU» zamjenjuje se riječima: «operativni centar».


Član 84.

Član 177. mijenja se i glasi:
«Građani i organizovane snage civilne zaštite i pravna lica iz člana 176. ovog Zakona, dužni su postupiti po odluci organa vlasti koji je proglasio nastanak prirodne ili druge nesreće na
određenom području i uzeti učešće u akcijama zaštite i spašavanja prema vlastitim planovima i naredbama štaba civilne zaštite koji na ugroženom području rukovodi akcijama zaštite i spašavanja».

Član 85.

U članu 180. stav 1. u prvom redu riječi «privredna društva» zamjenjuju se riječima: «pravna lica», a u drugom redu iza riječi «djelatnosti» dodaju se riječi: «i državni organi svih nivoa vlasti u Federaciji», dok se riječi «poseban porez» zamjenjuju riječima: «posebnu naknadu».

U st. 2, 3, 5. i 6. riječi: «porez» i «poseban porez» zamjenjuju se riječima: «posebna naknada».

U stavu 4. u drugom redu riječi: «se posebno evidentiraju u budžetu Federacije» zamjenjuju se riječima: «vode se na posebnom transakcijskom računu budžeta Federacije, kantona i općine», a u sedmom redu iza broja «184.» dodaju se riječi: «st. 2. do 7.».

Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
«Sredstva na transakcijskom računu iz stava 4. ovog člana ne gase se istekom kalendarske godine već se akumuliraju sa sredstvima koja se prikupljaju u toku naredne godine».

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 86.

U članu 182. tačka 7) riječi: «za koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcija zaštite i spašavanja» brišu se.

Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
«Federacija može dio sredstava iz člana 180. stav 4. ovog Zakona koja pripadaju Federaciju izuzetno koristiti za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja pod uslovom da je dio sredstava za te namjene obezbjeđen u budžetu Federacije i ako su preventivne mjere utvrđene u Federalnom programu i godišnjem planu realizacije Programa, s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u toku budžetske godine.

Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave odlučuje o korištenju sredstava za namjene iz stava 2. ovog člana».

Član 87.

U članu 183. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
«Kanton može dio sredstava iz člana 180. stav 4. ovog Zakona koja pripadaju kantonu, izuzetno, kao interventnu mjeru koristiti za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, pod uslovom da je dio sredstava za te namjene obezbijeđen u budžetu kantona i ako su preventivne mjere utvrđene u programu razvoja i godišnjem planu realizacije tog programa s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u toku budžetske godine.

Vlada kantona, na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite odlučuje o sredstvima iz stava 2. ovog člana».

Član 88.

U članu 184. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
«Optćna može dio sredstava iz člana 180. stav 4. ovog Zakona koja pripadaju općini, izuzetno, kao interventnu mjeru, koristiti za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, pod uslovom da je dio sredstava za te namjene obezbijeđen u budžetu općine i ako su preventivne mjere utvrđene u programu razvoja i planu zaštite i spašavanja općine, s tim da ta sredstva ne mogu biti veća od 20% sredstava koja se prikupe u toku budžetske godine.

Općinski načelnik, na prijedlog službe civilne zaštite općine odlučuje o korištenju sredstava iz stava 2. ovog člana».

Član 89.

U članu 190. stav 1. tačka 7) i u stavu 2. riječi: «službi OiU» zamjenjuju se riječima: «operativni Centar» u odgovarajućem padežu.

Tačka 8) briše se.

Dosadašnje tač. 9) i 10) postaju tač. 8) i 9).

U stavu 3. na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi «i drugi rukovodeći i ostali državni službenici iz Federalne uprave koje rješenjem ovlasti direktor Federalne uprave».


Član 90.

U članu 191. stav 1. tačka 8) riječi: «službi OiU» zamjenjuju se riječima: «operativni centar».

Tačka 9) briše se.

Dosadašnja tačka 10) postaje tačka 9).

U stavu 2. na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: «i drugi državni službenici koje rješenjem ovlasti direktor kantonalne uprave civilne zaštite».

Član 91.

U članu 192. iza stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7. koji glase:
«Za pripadnike timova za deminiranje koje organizuju Federalna i kantonalne uprave civilne zaštite koji se angažuju na poslovima deminiranja i uklanjanje NUS-a, pored prava utvrđenih Zakonom o deminiranju u Bosne i Hercegovine obezbjeđuje se i poseban dodatak u visini od najmanje 50% do 120% od osnovne plate namještenika srednje školske spreme, zbog posebnih uslova rada, specifičnosti u obavljanju poslova i opasnosti po život na obavljanju poslova deminiranja. Taj dodatak pripada samo onda kada pripadnici tih timova neposredno na terenu obavljaju poslove deminiranja.

Pravilnikom o plaćama i naknadama Federalne uprave, odnosno kantonalne uprave civilne zaštite određuju se radna mjesta i pripadajući procenat posebnog dodatka iz stava 4. ovog člana.

Sredstva iz stava 4. ovog člana obezbjeđuju se u budžetu Federacije na prijedlog Federalne uprave, odnosno budžetu kantona na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite.

Odredbe ovog člana primjenjuju se i na timove za deminiranje koje formira općina».

Dosadašnji stav 4. postaje stav 8.

Član 92.

U članu 193. stav 1. u šestom redu riječi: «službi OiU» zamjenjuju se riječima: «operativnim centrima».

Član 93.

U članu 194. stav 1. tačka 4) riječi: «službama osmatranja i uzbunjivanja» zamjenjuju se riječima «operativnim centrima».

Tačka 8) mijenja se i glasi:
«8) ne vrše izgradnju zaklona iz člana 52. stav 3. ovog Zakona».

U tački 20) riječi :«Centrima OiU» zamjenjuju se riječima: »operativnim centrima».

Iza tačke 20) dodaju se nove tač. 21) i 22) koje glase:
«21) operativnim centrima ne dostavlja podatke o pojavama iz člana 155. ovog Zakona,».
22) ako se ne poveže sa odgovarajućim operativnim centrom iz člana 157. ovog Zakona.»

U dosadašnjoj tački 21) riječi: «službama za osmatranje i uzbunjivanje» zamjenjuju se riječima: «operativnim centrima».

Iza dosadašnje tačke 24) dodaje se nova tačka 25) koja glasi:
«25) ako ne plaćaju posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz člana 180. stav 2. ovog Zakona».

Dosadašnja tač. 21) do 24) postaju tač. 23) do 26) , a nova tačka 25) postaje tačka 27).


Član 94.

Iza člana 196. dodaje se novi član 196a. koji glasi:

«Član 196a.
Novčanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM kazniće se za prekršaj rukovodilac organa ako:
ne osnuje službu civilne zaštite općine, u skladu sa ovim Zakonom (član 31.);
2) ne organizuje operativni centar i ne obezbijedi njegov rad (član 149.);
3) sredstva iz stava 1. člana 180. ovog Zakona koristi za namjene koje nisu utvrđene u
članu 180. stav 4. ovog Zakona.».


Član 95.

U članu 197. iz stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
«Kantoni i općine su dužni u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, svojim propisima urediti pitanja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koja su ovim Zakonom stavljena u nadležnost kantona, odnosno općine, odnosno da svoje propise u toj oblasti usklade sa odredbama ovog Zakona.».

Član 96.

Član 198. briše se.

Član 97.

Član 199. mijenja se i glasi:
«Po završetku Faze VIII Programa deminiranja 2006/2007 u skladu sa Strategijom protuminskih akcija Bosne i Hercegovine, koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo u oktobru 2004. godine i Izlazne strategije za stvaranje održivih timova civilne zaštite za deminiranje i uklanjanje NUS-a u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj 434/03 od 21.08.2003. godine, koju je usvojila Vlada Federacije, sredstva za finansiranje tih poslova u periodu od 2007. do 2010. godine u sadašnjem obimu obezbjeđuju se u budžetu Federacije, na prijedlog Federalne uprave.

Kantoni su dužni participirati u plaćanju poreza za plaće i doprinose za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i beneficirani staž za pripadnike svojih timova za deminiranje i dužni su stvarati uslove za preuzimanje tih timova u svoju nadležnost i potpuno finansiranje od početka 2010. godine.

Početkom 2010. godine kantonalne uprave civilne zaštite će preuzeti u stalni radni odnos pripadnike svojih timova za deminiranje, kao i pripadajuću opremu i sredstva, a Federalna uprava preuzima u stalni radni odnos pripadnike svojih timova za deminiranje.»


Član 98.

Član 202. briše se.

Član 99.

Član 203. mijenja se i glasi:
«Vlada Federacije odlučuje o davanju na korištenje organima civilne zaštite objekata, magacina, sredstava, opreme, dokumentacije i drugih sredstava potrebnih za zaštitu i spašavanje iz nadležnosti Federalnog ministarstva odbrane, koja se ne rasporede do dana prestanka sa radom tog ministarstva.

Dodjela sredstava iz stava 1. ovog člana organima civilne zaštite vrši se na prijedlog Federalne uprave, u skladu sa članom 7. Zakona o prestanku važenja Zakona o odbrani Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 2/06)».


Član 100.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».


Predsjedavajući                                 Predsjedavajući
Doma naroda                                    Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH             Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić                                      Muhamed Ibrahimović