ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU


Članak 1.

U članku 395. Zakona o parničnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 53/03), druga rečenica mijenja se i glasi: «Nagrada pravobranitelju određuje se na temelju Zakona o pravobraniteljstvu Federacije Bosne i Hecegovine (« Službene novine Federacije BiH, broj: 2/95,12/98 i 18/00)».

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH», a primjenjivat će se u svim predmetima u kojima nije donesena pravomoćna presuda.


PREDSJEDATELJ                                            PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA                                               ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH               PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                      Muhamed Ibrahimović