ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U članu 395. Zakona o parničnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 53/03), druga rečenica mijenja se i glasi: «Nagrada pravobraniocu određuje se na osnovu Zakona o pravobranilaštvu Federacije Bosne i Hecegovine ( « Službene novine Federacije BiH», broj: 2/95,12/98 i 18/00)».

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH», a primjenjivat će se u svim predmetima u kojima nije donesena pravosnažna presuda.Predsjedavajući                                 Predsjedavajući
Doma naroda                                    Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH             Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić                                      Muhamed Ibrahimović