Z A K O N
O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim zakonom se uređuje planiranje, osiguranje sredstava i provedba mjera razvoja malog gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), aktivnosti i mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) u poticanju razvoja malog gospodarstva, nadzor nad provedbom zakona, kaznena i druga pitanja u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva u Federaciji.


Članak 2.

Malo gospodarstvo čine subjekti malog gospodarstva, fizičke i pravne osobe, koje trajno obavljaju zakonom dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, uključujući samoupošljavanje i obiteljske poslove povezane s obrtom i drugim djelatnostima, registrirani kod nadležnog organa, bez obzira na oblik organiziranja, i koji:
su samostalni u poslovanju,
upošljavaju godišnje manje od 250 osoba i
ostvaruju godišnji promet do 40 milijuna KM i/ili čija godišnja bilanca stanja ne prelazi 30 milijuna KM.


Članak 3.

Samostalnost u poslovanju postoji:
ako druge fizičke ili pravne osobe, koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog zakona pojedinačno ili zajednički, nisu vlasnici kapitala ili ne sudjeluju u pravu odlučivanja više od 25% u subjektu malog gospodarstva,
ako je prekoračeno sudioništvo od 25%, ukoliko sudioništvo u vlasništvu ili u pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva ima investicijski fond ili javni sektor, pod uvjetom da njihovo sudioništvo u kapitalu ili u pravu odlučivanja pojedinačno ili zajednički nije veće od 50% i
ako raspored sudioništva u vlasništvu subjekta malog gospodarstva nije moguće utvrditi te se, na temelju posebne izjave istog, može opravdano pretpostaviti da druge fizičke ili pravne osobe iz al. 1. i 2. ovog člana ne prelaze ograničenja uvjeta samostalnosti u poslovanju subjekata malog gospodarstva iz istih alineja ovog članka.


Članak 4.

Prema veličini u smislu ovog zakona razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva pri čemu:
Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje upošljavaju prosječno godišnje manje od 10 osoba i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca stanja ne prelazi 400.000 KM,
Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje upošljavaju prosječno godišnje manje od 50 osoba i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca stanja ne prelazi četiri milijuna KM i
Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje upošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba, čiji godišnji promet ne prelazi 40 milijuna KM i/ili čija godišnja bilanca stanja ne prelazi 30 milijuna KM.


Članak 5.

Podatci o broju prosječno godišnje uposlenih i o financijskim pokazateljima utvrđuju se temeljem posljednjeg godišnjeg obračunskog razdoblja.Vrijednost financijskih pokazatelja utvrđuje se isključujući neizravne poreze.

U slučaju novoosnovanih subjekata malog gospodarstva, koji nemaju usvojen periodični obračun ili završni račun, podatci potrebni za razvrstavanje u grupe određuju se temeljem procjene načinjene za odgovarajuće proteklo razdoblje u tijeku godine.

Promjena grupe, u koju je prema veličini razvrstan subjekt malog gospodarstva, slijedi po evidentiranom prebačaju ili podbačaju vrijednosti podataka o subjektu malog gospodarstva u dva uzastopna obračunska razdoblja u odnosu na ograničenja iz članka 4. ovog zakona za navedenu grupu.


Članak 6.

Broj prosječno godišnje uposlenih određuje se temeljem ostvarenih godišnjih sati osoblja s punim i skraćenim radnim vremenom, izuzev vremena provedenog na porodiljskom odsustvu i vremena provedenog u statusu pripravnika.

Osoblje čine uposlenici, privremeno angažirani radnici, vlasnici-menadžeri i angažirani radnici drugih poduzeća za vrijeme provedeno na radu u redovitim aktivnostima subjekta malog gospodarstva, radi ostvarenja financijske dobiti.

Učenici, studenti i volonteri uključeni u stručnu obuku odgovarajućim ugovorom, ne smatraju se osobljem.

Članak 7.

Subjekti malog gospodarstva se, radi osiguranja statističkih podataka potrebnih za praćenje razvoja malog gospodarstva, razvrstavaju u kategorije prema broju uposlenih kako slijedi:
s jednom uposlenom osobom,
dvije do devet uposlenih osoba,
10 do 49 uposlenih osoba i
50 do 249 uposlenih osoba.

Federalni zavod za statistiku prati, prikuplja i objavljuje podatke o subjektima malog gospodarstva, sukladno kriterijima iz ovog članka.

Razvoj malog gospodarstva se prati kroz promjene u poslovnom okruženju i kroz promjenu broja subjekata malog gospodarstva u pojedinim kategorijama iz ovog članka.


Članak 8.

Mjere razvoja malog gospodarstva predstavljaju djelovanje uz korištenje sredstava razvoja u cilju:
ostvarenja ugodnog poslovnog okruženja, pri čemu se efekt mjere razvoja odražava na sve subjekte malog gospodarstva i
potpore realiziranju razvojnih projekata značajnih za ostvarenje plana razvoja i jačanje konkurentske sposobnosti subjekata malog gospodarstva.

Ugodno poslovno okruženje za malo gospodarstvo predstavlja regulatorni i institucionalni okvir koji karakteriziraju:
jasni i stabilni zakoni čijom primjenom se osigurava pravo vlasništva, poštivanje i brzo ostvarivanje ugovora, jednaki pravni uvjeti djelovanja, primjereni administrativni troškovi poslovanja i druga pravna zaštita subjekata malog gospodarstva,
financijska i druga sredstva razvoja dostupna pod pogodovnim uvjetima (kreditna sredstva, sredstva za sufinanciranje dijela troškova razvojnih projekata, uređeni i neuređeni prostori, oprema i druga sredstva),
dostupnost općih i specijaliziranih usluga (administrativnih, financijskih, znanstvenih, konzultantskih i drugih usluga) i
postojanje agencija, fondova i drugih institucija za potporu razvoja malog gospodarstva.

Potpora realiziranju razvojnih projekata iz alineje 2. stava 1. ovog članka ostvaruje se kroz sufinanciranje ili drugi vid pomoći za realiziranje predinvesticijskih istražnih radnji, usklađivanje metoda upravljanja kvalitetom s europskim propisima, edukaciju osoblja, pristup programima financiranim iz europskih i drugih fondova, pripremu za izvoz roba i usluga, realiziranje patenata, inoviranje tehnoloških procesa, transfer znanja i tehnologija, razvoj kooperacije i udruživanja i drugih sličnih projekata.

II. PROGRAMIRANJE I REALIZIRANJE PROGRAMA RAZVOJA

Članak 9.

Nositelji programiranja razvoja malog gospodarstva u smislu ovog zakona su:
Vlada Federacije i vlade kantona,
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
nadležna federalna i kantonalna ministarstva i institucije i
jedinice lokalne samouprave.


Članak 10.

Program razvoja malog gospodarstva za Federaciju (u daljnjem tekstu: Program razvoja), na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta donosi Vlada Federacije.

Programiranje i realiziranje Programa razvoja ostvaruje se u suradnji s nositeljima programiranja razvoja iz članka 9. ovog zakona i uz konzultiranje predstavnika subjekata malog gospodarstva, znanstvenih institucija, regionalnih razvojnih agencija, i drugih pravnih i fizičkih osoba koje rade na potpori malom gospodarstvu.

Okvir za programiranje razvoja malog gospodarstva su ekonomska politika Vlade Federacije, Europska povelja za mala i srednja poduzeća, drugi propisi koji se shodno primjenjuju i odredbe ovog zakona.


Članak 11.

Program razvoja obvezno sadrži:
pregled stanja i trendove u oblasti malog gospodarstva,
projekciju željenog stanja na kraju razdoblja obuhvaćenog Programom razvoja,
ciljeve u razvoju malog gospodarstva,
mjere razvoja malog gospodarstva,
visinu i izvore sredstava potrebnih za realiziranje razvoja, uključujući obvezno financijska sredstva i primjenu kriterija ujednačenosti razvoja malog gospodarstva, pri čemu se, kao sredstva razvoja, mogu koristiti sva raspoloživa sredstva čije korištenje nije zabranjeno zakonom,
rokove realiziranja mjera razvoja i
indikatore uspješnosti i monitoring nad realiziranjem programiranih ciljeva.
.

Članak 12.

Financijska sredstva za provedbu Programa razvoja iz članka 10. ovog zakona osiguravaju se u Proračunu Federacije za svaku kalendarsku godinu.
Visina financijskih sredstava iznosi do 2% vrijednosti godišnjeg Proračuna Federacije i srazmjerna je vrijednosti eventualnog rebalansa Proračuna. Osim navedenih sredstava, iz prvog stavka ovog članka, mogu se koristiti i druga raspoloživa sredstva čije korištenje nije zakonom zabranjeno.

Godišnjim programom poticaja Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta utvrditi prioritete poticaja sukladno raspoloživim sredstvima iz prethodnog stavka.


Članak 13.

Provedbeni propis-Pravilnik kojim se detaljnije određuju postupci u provedbi Programa razvoja iz članka 10. ovog zakona donosi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Pravilnikom se obvezno uređuje:
metodologija rada, kojom se osigurava javnost rada,
kriteriji za izbor sudionika u provedbi Programa razvoja,
kriteriji za izbor korisnika sredstava i razvojnih projekata kojima se jača konkurentna sposobnost subjekata malog gospodarstva,
obveza definiranja i uređenja odnosa odgovarajućim pravnim aktom između nositelja programiranja razvoja i ostalih sudionika u provedbi programa razvoja,
pouka o pravnom lijeku za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provedbi Programa razvoja njihova prava oštećena ili ugrožena i
način izvješćivanja i praćenja provedbe Programa razvoja, usklađen s procedurom praćenja realiziranja Programa rada Vlade Federacije.


Članak 14.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta posebnim aktom uređuje prava i obveze sa suradnicima i korisnicima sredstava u provedbi mjera razvoja, a koji naročito sadrži sljedeće:
naziv partnera u realiziranju mjere razvoja,
namjenu, način uporabe i uvjete uključivanja sredstava u realiziranje mjere razvoja,
vrstu i vrijednost uključenih sredstava,
uvjete, dinamiku i rokove realiziranja mjere razvoja,
izvješćivanje o realiziranju preuzetih obveza i
pouku o pravnom lijeku.

III. UPRAVNI NADZOR

Članak 15.

Nadzor nad primjenom ovog zakona provode u okviru propisanih ovlasti i na način utvrđen propisima kojim se uređuje upravni nadzor:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
Federalno ministarstvo financija i
Nadležni organi kantona, gradova i općina.

U vršenju upravnog nadzora organi uprave, u slučaju utvrđene povrede propisa i općih akata, mogu prema suradnicima i korisnicima sredstava u realiziranju mjere razvoja poduzeti sljedeće:
narediti otklanjanje nedostataka utvrđenih u postupku korištenja dodijeljenih sredstava i
narediti povrat vrijednosti sredstava dodijeljenih ili uporabljenih suprotno odredbama ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje.


Članak 16.

Protiv rješenja federalnog organa ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda.

Protiv rješenja kantonalnih organa uprave i rješenja donesenih temeljem propisa gradskih i općinskih vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti gradova odnosno općina, može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

O žalbi protiv upravnog akta koji je donio kantonalni organ uprave odlučuje organ određen kantonalnim propisom, a za upravne akte koje je donio organ uprave grada, odnosno općinska služba za upravu odlučuju organi sukladno propisu gradskog, odnosno općinskog vijeća.


Članak 17.

Pored upravnih mjera iz članka 15. ovog zakona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo financija, odnosno nadležni kantonalni i gradski organ i općinska služba za upravu, mogu korisniku sredstava, koji prekrši odredbe pravnog akta o dodjeli sredstava ili učini druge nepravilnosti u postupku kandidiranja ili implementiranja razvojnog projekta, izreći zaštitnu mjeru zabrane pristupa sredstvima razvoja u narednih pet godina od dana kada su utvrđene nepravilnosti.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM, pravna i/ili fizička osoba- suradnik i korisnik sredstava koji postupi suprotno odredbama al. od 1. do 4. članka 14. ovog zakona.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu od 500 KM do 2.000 KM, i odgovorna osoba u pravnoj i/ili fizičkoj osobi koja postupi suprotno odredbama al. od 1. do 4. članka 14. ovog zakona.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM, pravna i/ili fizička osoba-suradnik i korisnik sredstava koji postupi suprotno odredbi alineje 5. članka 14. ovog zakona.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu od 200 KM do 1.000 KM, i odgovorna osoba u pravnoj i/ili fizičkoj osobi koja postupi suprotno odredbi alineje 5. članka 14. ovog zakona.

Članak 19.

Prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnose ovlaštene osobe Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva financija, kantona, gradova i općina u okviru nadležnosti, a postupak rješavanja predmeta iz prijave vode pripadajuće komisije za prekršaje ovih federalnih ministarstava, kantona, gradova i općina sukladno propisima kojim se uređuje prekršajni postupak.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta će donijeti provedbeni propis iz članka 13. ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH», a primjenjivat će se nakon 90 dana od dana stupanja na snagu.Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.