Z A K O N
O POTICAJU RAZVOJA MALE PRIVREDE


I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom se uređuje planiranje, osiguranje sredstava i provođenje mjera razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), aktivnosti i mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), u poticanju razvoja male privrede, nadzor nad provedbom Zakona, kaznena i druga pitanja u vezi sa poticanjem razvoja male privrede u Federaciji.

Član 2.

Malu privredu čine subjekti male privrede, fizička i pravna lica, koja trajno obavljaju zakonom dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, uključujući samoupošljavanje i obiteljske poslove povezane sa obrtom i drugim djelatnostima, registrovani kod nadležnog organa, bez obzira na oblik organizovanja i koji:
su samostalni u poslovanju,
upošljavaju godišnje manje od 250 lica i
ostvaruju godišnji promet do 40 miliona KM i/ili čija godišnja bilansa stanja ne prelazi 30 miliona KM.

Član 3.

Samostalnost u poslovanju postoji:
ako druge fizička ili pravna lica, koja ne ispunjavaju uslove iz člana 2. ovog Zakona pojedinačno ili zajednički, nisu vlasnici kapitala ili ne učestvuju u pravu odlučivanja više od 25% u subjektu male privrede,
ako je prekoračeno učešće od 25%, ukoliko učešće u vlasništvu ili u pravu odlučivanja u subjektu male privrede ima investicijski fond ili javni sektor, pod uslovom da njihovo učešće u kapitalu ili u pravu odlučivanja pojedinačno ili zajednički nije veće od 50% i
ako raspored učešća u vlasništvu subjekta male privrede nije moguće utvrditi te se, na osnovu posebne izjave istog, može opravdano pretpostaviti da druge fizička ili pravna lica iz al. 1. i 2. ovog člana ne prelaze ograničenja uslova samostalnosti u poslovanju subjekata male privrede iz istih alineja ovog člana.

Član 4.

Prema veličini, u smislu ovog Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti male privrede pri čemu:
Mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 10 lica i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilansa stanja ne prelazi 400.000 KM,
Mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 50 lica i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilansa stanja ne prelazi četiri miliona KM i
Srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 250 lica, čiji godišnji promet ne prelazi 40 miliona KM i/ili čiji godišnji bilans stanja ne prelazi 30 miliona KM.

Član 5.

Podaci o broju prosječno godišnje zaposlenih i o finansijskim pokazateljima utvrđuju se na osnovu posljednjeg godišnjeg obračunskog perioda.Vrijednost finansijskih pokazatelja utvrđuje se isključujući indirektne poreze.

U slučaju novoosnovanih subjekata male privrede, koji nemaju usvojen periodični obračun ili završni račun, podaci potrebni za razvrstavanje u grupe određuju se na osnovu procjene načinjene za odgovarajući protekli period u toku godine.

Promjena grupe, u koju je prema veličini razvrstan subjekt male privrede, slijedi po evidentiranom prebačaju ili podbačaju vrijednosti podataka o subjektu male privrede u dva uzastopna obračunska perioda u odnosu na ograničenja iz člana 4. ovog Zakona za navedenu grupu.

Član 6.

Broj prosječno godišnje zaposlenih određuje se na osnovu ostvarenih godišnjih sati osoblja sa punim i skraćenim radnim vremenom, izuzev vremena provedenog na porodiljskom odsustvu i vremena provedenog u statusu pripravnika.

Osoblje čine zaposlenici, privremeno angažovani radnici, vlasnici-menadžeri i angažovani radnici drugih preduzeća za vrijeme provedeno na radu u redovnim aktivnostima subjekta male privrede, radi ostvarenja finansijske dobiti.

Učenici, studenti i volonteri uključeni u stručnu obuku odgovarajućim ugovorom, ne smatraju se osobljem.

Član 7.

Subjekti male privrede se, radi osiguranja statističkih podataka potrebnih za praćenje razvoja male privrede, razvrstavaju u kategorije prema broju zaposlenih kako slijedi:
sa jednom zaposlenim licem,
dva do devet zaposlenih lica,
10 do 49 zaposlenih lica i
50 do 249 zaposlenih lica.

Federalni zavod za statistiku prati, prikuplja i objavljuje podatke o subjektima male privrede u skladu sa kriterijima iz ovog člana.
Razvoj male privrede se prati kroz promjene u poslovnom okruženju i kroz promjenu broja subjekata male privrede u pojedinim kategorijama iz ovog člana.

Član 8.

Mjere razvoja male privrede predstavljaju djelovanje uz korištenje sredstava razvoja u cilju:
ostvarenja ugodnog poslovnog okruženja, pri čemu se efekat mjere razvoja odražava na sve subjekte male privrede i
potpore realizovanju razvojnih projekata značajnih za ostvarenje plana razvoja i jačanje konkurentske sposobnosti subjekata male privrede.

Ugodno poslovno okruženje za malu privredu predstavlja regulatorni i institucionalni okvir koji karakterišu :
jasni i stabilni zakoni čijom primjenom se osigurava pravo vlasništva, poštivanje i brzo ostvarivanje ugovora, jednaki pravni uslovi djelovanja, primjereni administrativni troškovi poslovanja i druga pravna zaštita subjekata male privrede,
finansijska i druga sredstva razvoja dostupna pod pogodovnim uslovima (kreditna sredstva, sredstva za sufinansiranje dijela troškova razvojnih projekata, uređeni i neuređeni prostori,oprema i druga sredstva),
dostupnost općih i specijaliziranih usluga (administrativnih, finansijskih, naučnih, konsultantskih i drugih usluga) i
postojanje agencija, fondova i drugih institucija za potporu razvoja male privrede.

Potpora realizovanju razvojnih projekata iz alineje 2. stava 1. ovog člana ostvaruje se kroz sufinansiranje ili drugi vid pomoći za realizovanje predinvesticijskih istražnih radnji, usklađivanje metoda upravljanja kvalitetom sa evropskim propisima, edukaciju osoblja, pristup programima finansiranim iz evropskih i drugih fondova, pripremu za izvoz roba i usluga, realizovanje patenata, inovaciju tehnoloških procesa, transfer znanja i tehnologija, razvoj kooperacije i udruživanja i realizovanje drugih sličnih projekata.


II. PROGRAMIRANJE I REALIZOVANJE PROGRAMA RAZVOJA

Član 9.

Nosioci programiranja razvoja male privrede u smislu ovog Zakona su:
Vlada Federacije i vlade kantona,
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
nadležna federalna i kantonalna ministarstva i institucije i
jedinice lokalne samouprave.

Član 10.

Program razvoja male privrede za Federaciju, (u daljem tekstu: Program razvoja), na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donosi Vlada Federacije.

Programiranje i realizovanje Programa razvoja ostvaruje se u saradnji sa nositeljima programiranja razvoja iz člana 9. ovog Zakona i uz konsultaciju sa predstavnicima subjekata male privrede, naučnim institucijama, regionalnim razvojnim agencijama i drugim pravnim i fizičkim licima koja rade na podršci maloj privredi.

Okvir za programiranje razvoja male privrede su ekonomska politika Vlade Federacije, Evropska povelja za mala i srednja preduzeća, drugi propisi koji se shodno primjenjuju i odredbe ovog Zakona.


Član 11.

Program razvoja obavezno sadrži:
pregled stanja i trendove u oblasti male privrede,
projekciju željenog stanja na kraju perioda obuhvaćenog Programom razvoja,
ciljeve u razvoju male privrede,
mjere razvoja male privrede,
visinu i izvore sredstava potrebnih za realizovanje razvoja, uključujući obavezno finansijska sredstva i primjenu kriterija ujednačenosti razvoja male privrede, pri čemu se, kao sredstva razvoja, mogu koristiti sva raspoloživa sredstva čije korištenje nije zabranjeno zakonom,
rokove realizovanja mjera razvoja i
indikatore uspješnosti i monitoring nad realizovanjem programiranih ciljeva.

Član 12.

Finansijska sredstva za provođenje Programa razvoja iz člana 10.ovog Zakona osiguravaju se u Budžetu Federacije za svaku kalendarsku godinu.

Visina finansijskih sredstava iznosi do 2% vrijednosti godišnjeg Budžeta Federacije i proporcionalna je vrijednosti eventualnog rebalansa Budžeta. Osim navedenih sredstava, iz prvog stava ovog člana, mogu se koristiti i druga raspoloživa sredstva čije korištenje nije zakonom zabranjeno.

Godišnjim programom poticaja Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta utvrditi prioritete poticaja u skladu sa raspoloživim sredstvima iz prethodnog stava.


Član 13.

Provedbeni propis-Pravilnik kojim se detaljnije određuju postupci u provođenju Programa razvoja iz člana 10. ovog Zakona donosi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Pravilnikom se obavezno uređuje:
metodologija rada, kojom se osigurava javnost rada,
kriteriji za izbor učesnika u provođenju Programa razvoja,
kriteriji za izbor korisnika sredstava i razvojnih projekata kojima se jača konkurentna sposobnost subjekata male privrede,
obaveza definisanja i uređenja odnosa odgovarajućim pravnim aktom između nosioca programiranja razvoja i ostalih učesnika u provođenju programa razvoja,
pouka o pravnom lijeku za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provođenju Programa razvoja njihova prava oštećena ili ugrožena i
način izvještavanja i praćenja provođenja Programa razvoja, usklađen sa procedurom praćenja realizacije Programa rada Vlade Federacije.

Član 14.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta posebnim aktom uređuje prava i obaveze sa saradnicima i korisnicima sredstava u provođenju mjera razvoja, a koji naročito sadrži sljedeće:
naziv partnera u realizovanju mjere razvoja,
namjenu,način upotrebe i uslove uključivanja sredstava u realizovanje mjere razvoja,
vrstu i vrijednost uključenih sredstava,
uslove, dinamiku i rokove realizovanja mjere razvoja,
izvještavanje o realizovanju preuzetih obaveza i
pouku o pravnom lijeku.

III. UPRAVNI NADZOR

Član 15.

Nadzor nad primjenom ovog Zakona provode u okviru propisanih ovlaštenja i na način utvrđen propisima kojim se uređuje upravni nadzor:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
Federalno ministarstvo finansija i
Nadležni organi kantona, gradova i općina.

U vršenju upravnog nadzora organi uprave, u slučaju utvrđene povrede propisa i općih akata, mogu prema saradnicima i korisnicima sredstava u realizovanju mjere razvoja poduzeti sljedeće:
narediti otklanjanje nedostataka utvrđenih u postupku korištenja dodijeljenih sredstava i
narediti povrat vrijednosti sredstava dodjeljenih ili upotrijebljenih suprotno odredbama ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje.

Član 16.

Protiv rješenja federalnog organa ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda.

Protiv rješenja kantonalnih organa uprave i rješenja donesenih na osnovu propisa gradskih i općinskih vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti gradova odnosno općina, može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

O žalbi protiv upravnog akta koji je donio kantonalni organ uprave odlučuje organ određen kantonalnim propisom, a za upravne akte koje je donio organ uprave grada, odnosno općinska služba za upravu odlučuju organi u skladu sa propisom gradskog, odnosno općinskog vijeća .

Član 17.

Pored upravnih mjera iz člana 15. ovog Zakona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo finansija, odnosno nadležni kantonalni i gradski organ i općinska služba za upravu, mogu korisniku sredstava, koji prekrši odredbe pravnog akta o dodjeli sredstava ili učini druge nepravilnosti u postupku kandidovanja ili implementacije razvojnog projekta, izreći zaštitnu mjeru zabrane pristupa sredstvima razvoja u narednih pet godina od dana kada su utvrđene nepravilnosti.


IV. KAZNENE ODREDBE

Član 18.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM, pravno i/ili fizičko lice- saradnik i korisnik sredstava koji postupi suprotno odredbama al. od 1. do 4. člana 14. ovog Zakona.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu od 500 KM do 2.000 KM, i odgovorno lice u pravnom i/ili fizičkom licu koje postupi suprotno odredbama al. od 1. do 4. člana 14. ovog Zakona.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu 1.000 KM do 5.000 KM pravno i/ili fizičko lice- saradnik i korisnik sredstava koji postupi suprotno odredbi alineje 5. člana 14. ovog Zakona.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se, u iznosu 200 KM do 1.000 KM, i odgovorno lice u pravnom i/ili fizičkom licu koje postupi suprotno odredbi alineje 5. člana 14. ovog Zakona.

Član 19.

Prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnose ovlaštena lica Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva finansija, kantona, gradova i općina u okviru nadležnosti, a postupak rješavanja predmeta iz prijave vode pripadajuće komisije za prekršaje ovih federalnih ministarstava, kantona, gradova i općina u skladu sa propisima kojim se uređuje prekršajni postupak.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta će donijeti provedbeni propis iz člana 13. ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH», a .primjenjivat će se nakon 90 dana od dana stupanja na snagu.

 

Predsjedavajući                                 Predsjedavajući
Doma naroda                                    Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH             Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić                                      Muhamed Ibrahimović