Z A K O N
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2006. GODINU


I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračuna), upravljanje prihodima i izdatcima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna se sastoji od bilance prihoda i izdataka te računa financiranja, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima i vrsti izdataka.

U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primitci te izdatci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilance prihoda i rashoda Proračuna.


II. TRANSPARENTNOST I JAVNOST PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun prikazuje ukupno i po proračunskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.
Izvršenje Proračuna će se objavljivati ukupno i po proračunskim korisnicima u „Službenim novinama Federacije BiH“.


III. REVIZIJA I KONTROLA PRORAČUNA

Članak 4.

Reviziju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu vrši Ured za reviziju u skladu sa Zakonom o Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/98).

Nadzor nad upotrebom proračunskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) na način propisan od Federalnog ministarstva.

Federalni ministar financija obvezan je izvijestiti Vladu o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 30. travnja fiskalne godine. Vlada je obvezna izvijestiti Parlament o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu do kraja svibnja fiskalne godine.


IV. PRIHODI OD NEIZRAVNIH POREZA

Članak 5.

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza koji se prenosi na Federaciju s Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji, vrši se na temelju utvrđenih odnosa i kriterija raspodjele u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.


V. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 6.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 7.

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 8.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priljeva i odljeva sredstava.

Članak 9.

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora se obavljati sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05 i 52/05).

Članak 10.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Proračuna, sukladno raspoloživim sredstvima.

Članak 11.

Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planom njegova izvršavanja.

Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Federalno ministarstvo može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, uz suglasnost Vlade.

Članak 12.

Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže proračunske potrošačke jedinice-glave, proračunski su nadležna za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava.


Članak 13.

Korisnici su obvezni Federalnom ministarstvu dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna petnaest dana prije početka tromjesečja.

Korisnici su obvezni Federalnom ministarstvu do 25. u tekućem mjesecu dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za sljedeći mjesec po pozicijama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.

Ako korisnik Federalnom ministarstvu ne podnese prijedlog mjesečnog financijskog plana u roku iz stavka 2. ovoga članka, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Federalno mnistarstvo.

Članak 14.

Federalno ministarstvo prenosi neutrošena sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste pozicije u naredni mjesečni plan izvršavanja Proračuna iste proračunske godine.

Članak 15.

Iznimno, izdatci korisnika koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdatci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih pozicija u mjesečnom planu izvršavanja Proračuna (u daljnjem tekstu: nepredviđeni izdatci), mogu se isplatiti uz suglasnost Federalnog ministarstva.

Članak 16.

Proračun će se izvršavati po sljedećim prioritetima:

1. otplate kamata i INO dug FBiH
2. transfer za invalidnine, boračka davanja i socijalna davanja-subvencije po uvođenju PDV-a
3. transfer za poljoprivredu
4. transfer za raseljene i izbjegle osobe
5. transfer za liječenje Hepatitisa „C“, težih oblika Hepatitisa „B“ i multiple skleroze
6. plaće i naknade troškova svih zaposlenih,
7. tekući transferi javnim poduzećima i kapitalne investicije
8. ostalo.

Članak 17.

O korištenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna odlučuje Vlada.

Uštede koje se ostvare tijekom fiskalne godine mogu se prenijeti u Tekuću pričuvu Proračuna do razine utvrđene Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Premijer može raspolagati sredstvima iz Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.

Zamjenici premijera (federalni ministar financija - federalni ministar financija i Federalni ministar kulture i sporta), mogu raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.

Izvješća o utrošku ovih sredstava podnose se kvaralno sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračuna u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», 17/05).

Članak 18.

Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se utemelji novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Vlada.

Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.

Članak 19.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod, koji pripada Proračunu obvezno se uplaćuje na depozitne račune javnih prihoda Proračuna.

Članak 20.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda.

Riješenje o tome donosi Federalno ministarstvo.

Članak 21.

Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje u skladu s posebnim propisom.

Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu i doznačavat će se proračunskim korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 22.

Visina dnevnica, naknada troškova za službena putovanja koji nastanu u vezi službenih putovanja za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna određuje se na osnovi Uredbe o naknadama za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 75/04 i 18/96).

Članak 23.

Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Proračuna, pozicija “Naknade zastupnicima u Parlamentu Federacije” doznačit će se Parlamentu na temelju Zakona o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/98).

Članak 24.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1101 Proračuna, pozicija „Tekući transferi“, raspolaže predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1102 Proračuna, pozicija „Tekući transferi“, raspolaže zamjenik predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1103 Proračuna, pozicija „Tekući transferi“, raspolaže zamjenik predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik i zamjenici predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine su obvezni kvartalno izvješćivati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 1. 2. i 3. ovoga članka, a Vlada Parlament jednom polugodišnje.

Članak 25.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicija “Transfer za političke stranke i koalicije” rasporedit će na korisnike Vlada, po prethodno utvrđenim kriterijima.

Sredstva namijenjena za financiranje političkih stranaka i koalicija Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju učešća broja zastupnika u domovima Parlamenta

Sredstva koja, na temelju stavka 2. ovoga članka pripadnu koaliciji Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke koje sudjeluju u Parlamentu Federacije BiH u jednakim iznosima.

Ako je koalicija osvojila samo jedan mandat sredstva pripadaju članici koalicije čiji je kandidat osvojio mandat.

Preostalih 60% sredstava Vlada raspoređuje prema kriteriju učešća broja zastupnika u domovima Parlamenta.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicija “Transferi udrugama građana i drugim organizacijama” rasporedit će na korisnike Vlada.

Članak 26.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Proračuna, pozicija “Transfer za ekshumacije” koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 27.

Transfer kantonima i nižim razinama vlasti utvrđeni u Razdjelu 16 Proračuna uplaćuju se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa iz 2005. godine.

Član 28.

Transferi Bosanko-Podrinjskom, Posavskom i kantonu 10 (deset) osigurat će se iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Sredstva iz prethodnog stavka u razdjelu 16. realizirat će se do razine nedostojećih sredstava u skladu s praćenjem ostvarivanja prihoda ovih kantona od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa.

Članak 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Proračuna, pozicije “Poticaji u industrijskoj proizvodnji”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 30.

Investicijska sredstva razvoja utvrđena u razdjelu 18. Proračuna trošit će se isključivo namjenski prema programu kojeg utvrdi Vlada.

Članak 31.

Resorna ministarstva koja su nadležna za nadzor implementacije razvojno – investicijskih projekata iz Aneksa Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine, financiranih iz INO-kreditnih i donatorskih sredstava su dužna kvartalno dostavljati izvješća Federalnom ministarstvu o utrošku sredstava obuhvaćenih planom za 2006. godinu po projektima.

Članak 32.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Proračuna, pozicije “Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju” koriste se po programima koje donosi Vlada.

Sredstva će se realizirati kroz program Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji će izvješćivati Ministarstvo zdravstva i Vladu Federacije BiH o realizaciji programa liječenja, brojnosti oboljenja i drugim važnim pokazateljima u svezi s tim.

Članak 33.

Sredstva utvrđena u razdjelu 61. Proračuna, pozicija „Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ trošit će se namjenski prema programu kojeg utvrdi Vlada.

Članak 34.

Sredstva utvrđena u razdjelu 50. Proračuna, pozicija „Subvencije poduzetnicima i obrtnicima“ koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 35.

Sredstva utvrđena u razdjelu 24. Proračuna, pozicija “Transfer za poljoprivredu“, koristi se po programima koje donosi Vlada.

Članak 36.

Sredstva utvrđena u razdjelu 52. Proračuna, pozicije “Transfer za kulturu od značaja za Federaciju“, “Transfer za sport od značaja za Federaciju”, „Transfer za fond za izdavaštvo“, „Transfer za kinematografiju“, „Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 37.

Sredstva utvrđena u razdjelu 53. Proračuna, pozicija „Tranfer za raseljene i izbjegle osobe“, koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 38.

Sredstva utvrđena u razdjelu 54. Proračuna, pozicija „Transfer za oblast znanosti od značaja za Federaciju“, koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 39.

Nadležni korisnici proračunskih sredstava su obvezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 26., 29., 32., 33., 34., 35., 36., 37. i 38. ovoga zakona.

Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.
Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.

O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka proračunski korisnici izvješćuju Federalno ministarstvo, Federalno ministarstvo Vladu, a Vlada Parlament, tromjesečno.

Članak 40.

Sredstva, pozicija “Naknade troškova zaposlenih” doznačavat će se korisnicima Proračuna na temelju Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 34/04 i 56/04) sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Zakonu o namještenicima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/04) i Općim kolektivnim ugovorom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/05).

Članak 41.

Prikupljanje javnih prihoda Proračuna obavlja se preko računa javnih prihoda (depozitni račun).

Obavljanje platnih transakcija obavlja se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinstvenog računa riznice koji otvara Federalno ministarstvo.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st 1. i 2. ovoga članka su ministar financija i osoba koju na prijedlog ministra ovlasti Vlada.

Članak 42.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitne račune javnih prihoda proračuna.

Uplate na osnovi ostvarenih vlastitih prihoda korisnika Proračuna evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog proračunskog korisnika u Glavnoj knjizi riznice.

Sredstva uplaćena po toj osnovi zadržavaju se na Jedinstvenom računu i postaju javni prihodi.

U skladu s tim korisnici su obvezni prilikom izrade svog dijela Proračuna planirati rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

Članak 43.

Kantoni, gradovi i općine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inozemstvu u svrhu financiranja tekućih i kapitalnih investicijskih izdataka.

Članak 44.

Troškovi za institucije Federacije koji prelaze na razinu Bosne i Hercegovine u potpunosti će se prenijeti u Proračun institucija BiH zajedno s proračunskim pozicijama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za ove funkcije. Vlada će doznačiti u Proračun institucija BiH iznose predviđene u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za financiranje institucija BiH i to proporcionalno na mjesečnoj osnovi počevši od mjeseca u kojem rashodi na osnovi prijenosa funkcija postanu efektivni.

Članak 45.

Proračunom za 2006. godinu će se izvršiti prijenos rashoda na osnovi prijenosa nadležnosti i funkcija s entitetske razine na državnu razinu.

Članak 46.

U slučaju da drugi zakoni i propisi države sadrže odredbe o načinu izvršavanja Proračuna i pravima i obvezama korisnika proračunskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe ovoga zakona.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 47.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1. ako sredstva Proračuna ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obvezu iznad utvrđene u Proračunu (članak 6.)
2. ako sredstva Proračuna ne upotrebljava sukladno svojim planovima (članak 7.)
3. ako Federalnom ministarstvu ne dostavi tromjesečni plan u propisanom roku (članak 13.)
4. ako se postupi suprotno članku 22. ovog zakona
5. ako postupi suprotno članku 37. ovog zakona
6. ako sredstva isplati suprotno članku 38. ovog zakona
7. ako postupe suprotno članku 40. ovog zakona
8. ako postupe suprotno članku 41. ovog zakona
9. ako postupe suprotno članku 42. ovog zakona.

Članak 48.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se na fiskalnu 2006. godinu.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.