Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

 

Članak 1.

            U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave («Službene novine Federacije BiH», br: 58/02, 19/03, 38/05 i 2/06) u članku 4. točka 12. mijenja se i glasi:
«12. Federalno ministarstvo trgovine»,
Točka 13. mijenja se i glasi:
«13. Federalno ministarstvo prostornog uređenja»,
Iza točke 15. dodaje se nova točka 16. koja glasi:
«16. Federalno ministarstvo okoliša i turizma».

Članak 2.

            Članak 17. mijenja se i glasi:
«Federalno ministarstvo trgovine vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: trgovinu, funkcioniranje jedinstvenog tržišta; utjecaj gospodarskog sustava i gospodarske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i tražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošača i druge poslove utvrđene zakonom».

Članak 3.

            Članak 18. mijenja se i glasi:
«Federalno ministarstvo prostornog uređenja vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje i uređenje prostora; politiku uporabe zemljišta na federalnoj razini; izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije; usklađenost prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije; usmjeravanje dugoročnog razvoja uporabe prirodnih resursa; geološka istraživanja; izradu osnovnih karata geofizičkih, seizmoloških, geotermičkih, minerogenetskih, geokemijskih, geomorfoloških i drugih karata; izradu geoloških podloga za prostorno uređenje; nadzor nad odgovarajućim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrđene zakonom».

Članak 4.

            Iza članka 20. dodaje se novi članak 20a., koji glasi:

«Članak 20a.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelovitog gospodarskog sustava i druge poslove utvrđene zakonom».

Članak 5.

            U članku 30. stavak 2. alineja 1. mijenja se i glasi:
« Federalno ministarstvo trgovine».

Članak 6.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.