Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

 

Član 1.

            U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave («Službene novine Federacije BiH», br. 58/02, 19/03, 38/05 i 2/06) u članu 4. tačka 12. mijenja se i glasi:
«12. Federalno ministarstvo trgovine».
Tačka 13. mijenja se i glasi:
«13. Federalno ministarstvo prostornog uređenja».
Iza tačke 15. dodaje se nova tačka 16. koja glasi:
«16. Federalno ministarstvo okoliša i turizma».

Član 2.

            Član 17. mijenja se i glasi:
«Federalno ministarstvo trgovine obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: trgovinu, funkcioniranje jedinstvenog tržišta; uticaj privrednog sistema i privredne politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošača i druge poslove utvrđene zakonom.»

Član 3.

            Član 18. mijenja se i glasi:
«Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje i uređenje prostora; politiku upotrebe zemljišta na federalnom nivou; izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije; usklađenost prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije; usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa; geološka istraživanja; izradu osnovnih karata - geofizičkih, seizmoloških, geotermičkih, minerogenetskih, geohemijskih, geomorfoloških i drugih; izradu geoloških podloga za prostorno uređenje; nadzor nad odgovarajućim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrđene zakonom.»

Član 4.

            Iza člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:

«Član 20a.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standard kvaliteta zraka, vode i zemlje; ekološko praćenje i kontrolu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike razvoja turizma i ugostiteljstva; praćenje turističkih tokova na domaćim i stranim tržištima; usmjeravanje dugoročnog razvoja turizma u okviru cjelokupnog privrednog sistema i druge poslove utvrđene zakonom.»

Član 5.

            U članu 30. stav 2. alineja 1. mijenja se i glasi:
«Federalno ministarstvo trgovine».

Član 6.

            Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

 

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s.r.