Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine BiH'', broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O STICANJU PRAVA NA STAROSNU PENZIJU POD
POVOLJNIJIM UVJETIMA PRIPADNIKA BIVŠE
VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
BIVŠEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE


Član 1.


Ovom Uredbom privremeno se uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane koji su:

- u godini prestanka profesionalne vojne službe (PVS) imali 40 godina života i 20 godina penzijskog staža,
- aktivni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ostali dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja propisani članom 5. stav 3. (I grupa) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (''Službene novine Federacije BiH'', br. 70/05 i 61/06) – bez ograničenja godina staža i starosti,
- generali, brigadiri i ratni zapovjednici koji su zapovijedali jedinicama ranga bataljona ili višeg ranga, najmanje 12 (dvanaest) mjeseci,
- aktivni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i državni službenici i namještenici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine – ratni vojni invalidi,
- aktivni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – koji su od strane nadležnog organa svrstani u II kategoriju ograničeno-radnosposobnih i
- aktivni pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – ženskog spola,
koji se zbog racionalizacije i smanjenja brojnog stanja otpuštaju iz vojne službe ili državne službe u procesu reforme odbrane Bosne i Hercegovine do njenog okončanja.


Član 2.


Lica iz člana 1. ove Uredbe koja to svojstvo imaju na dan stupanja na snagu ove Uredbe, mogu ostvariti pravo na starosnu penziju pod uvjetima i na način propisan ovom Uredbom. Prava iz člana 1. ove Uredbe ostvaruju se na osnovu ličnog zahtjeva korisnika prava.


Član 3.


Lica iz člana 1. alineja 5. i 6. ove Uredbe stiču pravo na starosnu penziju ako imaju najmanje 40 godina života i 20 godina penzijskog staža, od čega tri godine posebnog staža u dvostrukom trajanju, zaključno sa 31.12.2006. godine.
Lica iz člana 1. alineja 2., 3. i 4. ove Uredbe stiču pravo na starosnu penziju, bez obzira na godine staža i godine života i na lični zahtjev.


Član 4.


Starosna penzija utvrđuje se u postotku od penzijskog osnova prema dužini penzijskog staža, te do 20 godina penzijskog staža iznosi 55% od penzijskog osnova, a za svaku daljnju navršenu godinu penzijskog staža uvećava se za 2%, s tim da ne može iznositi više od 75% penzijskog osnova.
Penzijski osnov čini prosjek plaće koju je lice iz člana 1. ove Uredbe ostvarilo u posljednjih pet godina radnog staža.


Član 5.


Sredstva za isplatu penzije po ovoj Uredbi osigurat će se u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i refundirat će se Federalnom zavodu penzijskog i invalidskog osiguranja, sve dok korisnik penzije ne ispuni uvjete za starosnu penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Službene novine Federacije BiH'', br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05 i 59/06), nakon čega će se refundirati samo razlika između iznosa penzije ostvarene po ovoj Uredbi i penzije utvrđene u skladu sa navedenim zakonom.


Član 6.


Penzijski staž ostvaren u bivšim republika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i u Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika do 6. marta 1992. godine uzet će se u obzir vojnim osiguranicima za utvrđivanje i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po ovoj Uredbi.
Dokaz o penzijskom stažu iz stava 1. ovog člana izdaje Ministarstvo odbrane.


Član 7.


Prava utvrđena ovom Uredbom mogu se ostvariti kod Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja u postupku i na način propisan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, najkasnije do 31.03.2007. godine.
Lica, koja su ostvarila pravo na penziju po ranijim propisima, ne mogu koristiti pravo po ovoj Uredbi.


Član 8.


Prava po ovoj Uredbi ne mogu ostvariti lica koja su samovoljno napustila bivšu Vojsku Federacije Bosne i Hercegovine ili su dobila otpremninu ili su koristila druge pogodnosti iz programa prilikom odlaska iz bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (otpremnine, materijalna sredstva za rad), osim lica koja su dobila donaciju ili otpremninu u vrijednosti manjoj od 6.000,00 KM, a u godini otpusta ispunjavali su uvjete iz člana 1. alineje 1. ove Uredbe.


Član 9.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH'', a primjenjivat će se nakon utvrđivanja ukupnog broja korisnika, definisanja izvora sredstava i iznosa sredstava.

V broj 709/06
16. novembra/studenoga 2006. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Ahmet Hadžipašić, s.r.