Z A K O N
O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O REGISTRIRANIM ZALOGAMA NA POKRETNIM STVARIMA I ČLANSKIM UDJELIMA

Članak 1.

Zakon o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 17/02, 37/03 i 56/04), prestaje važiti.

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ

ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Muhamed Ibrahimović