Z A K O N

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O REGISTRIRANIM ZALOGAMA NA POKRETNIM STVARIMA I ČLANSKIM UDJELIMA

Član 1.

Zakon o registriranim zalogama na pokretnim stvarima i članskim udjelima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 17/02, 37/03 i 56/04), prestaje važiti.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREDSJEDAVAJUĆI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI

PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Muhamed Ibrahimović